آقای دکتر جواد باذلی

دکتر جواد باذلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

آقای دکتر جواد باذلی

Dr. Javad Bazeli

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جواد باذلی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس ، دی 1348