فهیمه پارسائیان

فهیمه پارسائیان استادیار دانشگاه الزهراء(س)

فهیمه پارسائیان

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی فهیمه پارسائیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستاردوفصلنامه ادبیات عرفانی