خانم فهیمه پارسائیان

فهیمه پارسائیان استادیار دانشگاه الزهراء(س)

خانم فهیمه پارسائیان

استادیار دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فهیمه پارسائیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستاردوفصلنامه ادبیات عرفانی