آقای دکتر شعبان شتایی

دکتر شعبان شتایی استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر شعبان شتایی

Dr. Shaban Shatayi

استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شعبان شتایی در مجلات و ژورنالها

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط پوسیدگی درختان با قارچ های چوب زی و برخی از عوامل رویشگاهی در جنگل شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
2 ارزیابی داده های ماهواره ای رپیدآی (RapidEye) در برآورد برخی مشخصه های کمی جنگل های خزری منطقه گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 9، شماره: 4
3 ارزیابی و تحلیل انواع روش های آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی/ پوشش گیاهی (مطالعه موردی: جنگل های حفاظت شده مانشت استان ایلام (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 21، شماره: 4
4 ارزیابی وضعیت تنوع گونه ای درختی در توده های طبیعی و مدیریت شده طرح جنگلداری شصت کلاته گرگان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 1
5 استخراج گسل های البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER به روش بصری و رقومی خودکار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 8
6 بررسی مقایسه ای روش های کشف تغییرات گستره جنگل با استفاده از داده های سنجنده های TM و+ ETM (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 20، شماره: 3
7 تا تصحیح نهایی دیوان کبیر:نسخه قونیه یا تصحیح فروزانفر (بررسی انتقادی چاپ نسخه قونیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 4، شماره: 6
8 تصحیح دیگرى از روضه خلد مجد خوافى (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 22، شماره: 2
9 حکمرانی آرمانی ایرانیان در اندرزنامه های جاویدان خرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 4، شماره: 6
10 رد یک اشکال از حدیقه برپایه نمادشناسی سنایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 9، شماره: 16
11 شاخص های محتوایی و صوری ادبیات غنایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 26
12 مدلسازی اندوخته کربن روی زمینی جنگل های زاگرس با استفاده از داده های زمینی و تصاویر ماهواره لندست 8 (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 4
13 مطالعه تطبیقی کارکرد ضمیر ناخودآگاه در تجارب عرفانی و سوررآلیستی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 5، شماره: 16
14 ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 43، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی توان تفرجی درمنطقه جنگلی کبودوال با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
2 ارزیابی حساسیت شاخص هایی طیفی گیاهی با استفاده از تابع حساسیت به منظور شناسایی بهترین شاخص های طیفی گیاهی در برآورد حجم سرپای توده های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 87
3 ارزیابی کاربرد سیستم موقعیت یاب جهانی در مساحی و شبکه بندی عرصه های جنگلی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 85
4 الگوی مکانی حوادث طبیعی در ارتباط با عوامل فیزیوگرافی در سری دو جنگل شصت کلاته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
5 الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای(مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
6 الگوی مناسب مدیریت پایدار جنگل های حاشیه رودخانه ای(مطالعه موردی: حوزه قزل اوزن شهرستان بیجار) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
7 براورد سطح مقطع و قطر درختان جنگلی با استفاده از روش زمین امار مطالعه موردی: سری 1 طرح جنگلداری شصت کلاته (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
8 بررسی تغییر پذیری مکانی و همبستگی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک سطحی به کمک تکنیک زمین آمار ( مطالعه موردی : بخشی ازاراضی شمال آق قلا ) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی روش ها و شدت های مختلف تهیه واقعیت زمینی نمونه ای در ارزیابی صحت موضوعی نقشه های جنگل (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 88
10 بررسی ریخت زمین ساختی حوضهی آبریز یکهشیخ، شمال بجنورد (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی عوامل موثر توپوگرافی و فاصله از جاده و آبراهه ها بر سرخشکیدگی درختان به روش اثر نسبی ( مطالعه موردی سری یک جنگل شصت کلاته ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
12 بررسی قابلیت تصاویر سنجندهLISSIII-IRS-P6در تفکیک تیپ های جنگلی زاگرس (مطالعه موردی جنگل های قلاجه استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
13 بررسی نوزمین ساختی زیرحوضه ی رودخانه اترک شمال شرق ایران (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
14 برنامه ریزی کاربری سرزمین مناطق جنگلی و کوهستانی زاگرس با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین
15 تاثیر اجرای طرح جنگلداری بر مشخصههای کمی و تنوع زیستی توده های جنگلی حوزه نکا چوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
16 تاثیر زبانی خسرو و شیرین نظامی بر جمشید و خورشید سلمان ساوجی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
17 تجزیه و تحلیل نئوتکتونیکی حوضهی زهکشی شیخ، خراسان شمالی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
18 تحلیل ساختاری گسل ها و شکستگی های منطقه شیخ - یکه شیخ درشمال بجنورد (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
19 تحلیلی بر روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی در مدلسازی مکانی روند تخریب در جنگل و بیابانزایی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
20 تخمین تخریب رویشگاههای زاگرس در نتیجه بیابانزایی با استفاده از عکسهای هوایی مطالعه موردی : (بخشی از جنگلهای کاکارضای خرم آباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
21 تعیین روش مناسب پیش بینی مقدماتی مسیر جاده های جنگلی و کوهستانی با استفاده از GIS (دریافت مقاله) همایش سیستم های اطلاعات مکانی 84
22 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از سنجندهETM+ ماهواره لندست 7 (مطالعه موردی جنگلهای قلاجه استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 89
23 مدلسازی مکانی و بهبود تخمین میزان شوری عمقی براساس شوری سطحی خاک بااستفاده از تکنیک زمین آمار(مطالعه موردی: بخشی ازاراضی شمال آق قلا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
24 مکان یابی مناطق قابل کاشت و توسعه سرخداردرمناطق جنگلی شمال ایران با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی ذخیره گاه پونه آرام استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
25 مهمترین عوامل تخریب و بیابان زایی درجنگل و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب با هدف دستیابی به مدیریت پایدار ( مطالعه موردی: بخشی از جنگلهای کاکارضای خرم آباد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
26 نگاهی دیگر به رمزها و نمادهای عرفانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی