آقای علی بهادران

علی بهادران دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی

آقای علی بهادران

Ali BAHADORAN

دانشجوی دکترا دانشگاه شیخ بهایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای علی بهادران در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان اسفند 1397