مریم مقدس بیات

مریم مقدس بیات دکتری اقتصاد سنجی

مریم مقدس بیات

دکتری اقتصاد سنجی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی مریم مقدس بیات در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیراهبرد مدیریت مالی