علی اصغر انواری رستمی

علی اصغر انواری رستمی استاد دانشگاه تربیت مدرس

علی اصغر انواری رستمی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی علی اصغر انواری رستمی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهراهبرد مدیریت مالی