سویل بنای رازی

سویل بنای رازی مدیر اجرایی

سویل بنای رازی

مدیر اجرایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سویل بنای رازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییطب و تزکیه