دکتر گودرز نجفیان

دکتر گودرز نجفیان موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر گودرز نجفیان

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر گودرز نجفیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولبه زراعی نهال و بذر

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان M-79-6 به بیماری سیاهک پنهان معمولی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) دو فصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
2 به گزینی ژنوتیپ های گندم نان برای ارزش نانوایی با استفاده از نشانگرهای STS-PCR (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
3 صفات مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دوره زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تنش خشکی آخر فصل بر عملکرد دانه و برخی صفات مورفولوژیک در ژنوتیپهای گندم هگزاپلویید متحمل و حساس به تنش (دریافت مقاله) همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
2 اثر رژیم های مختلف رطوبتی بر روی برخی از خصوصیات کیفی ارقام گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
3 اثر کود نیتروژن در برخی شاخص های کیفی گلوتن گندم و حساسیت زایی آن در انسان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
4 ارزیابی ارقام و لاین های گندم مناطق گرم و جنوب و شمال ایران از نظر برخی صفات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
5 ارزیابی تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
6 ارزیابی کیفیت گندم های تولید شده درمزارع استان های معتدل کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 ارزیابی کیفیت گندم های تولیدی درمزارع کشاورزان در اقلیم سرد غرب، شمال غرب وشرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
8 ارزیابی مقاومت به خشکی آخر فصل لاین های امیدبخش گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
9 استخراج اگزو پلی ساکارید میکروبی EPS و تاثیر آن بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و کیفی نان حجیم حاصل از آرد گندم ضعیف (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
10 استفاده از مارکرهای پروتئینی و رگرسیون چندمتغیره در اصلاح کیفیت گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
11 اسکرین کردن لاین های به نژادی گندم برای کیفیت نانوایی با استفاده از تجزیه کلاستر بر اساس زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی بالا (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
12 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم نان و دوروم با استفاده از نشانگر های ریز ماهواره (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی روابط برخی از صفات فنولوژیک با عملکرد گندم (.Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
14 بررسی زیر واحدهای گلوتنین (H. M. W) در لاین های دابلد هاپلویید گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
15 بررسی سازگاری لاین های امیدبخش گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل برای مناطق معتدل با استفاده از روش تجزیه پایداری AMMI (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
16 بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان درشرایط کم آبیاری برای مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی شاخص های مقاومت به خشکی(تنش آبی) ارقام و لاین های گندم آبی مناطق معتدل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
18 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد دانه ارقام مختلف گندم نان (.Triticum aestivum L) در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 به گزینی آلل های دخیل درارزش نانوایی درنسل های درحال تفرق گندم نان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 تأثیر نمک های مختلف بر روند بیاتی و خصوصیات حسی نان های مسطح و نیمه حجیم (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
21 تجزیه پایداری اجزا عملکرد گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
22 تجزیه پایداری ژنوتیپ های گندم آبی تحت تنش رطوبتی آخر فصل با استفاده از تجزیه الگوی واکنش ژنوتیپی و مدل AMMI (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
23 تجزیه و تحلیل چند متغییره برای صفات کیفی مؤثر در کیفیت نانوایی ارقام تجارتی و لاینهای امید بخش گندم نان کشت شده در ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
24 تعیین تنوع آللی در مکان های ژنی GLU1 ( GLU-A1 ، GLU-B1 ، GLU-D1) از طریق SDS-PAGE و بررسی اثر آنها برروی خصوصیات کیفیت ژنوتیپ های مختلف گندم نان هگزاپلوئید (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
25 تولید گیاهان هاپلوئید گندم هگزاپلوئید از طریق تلافی با ذرت مطالعه اثرات ژنوتیپی گیاه گندم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 سازگاری خصوصی و عمومی، مفاهیمی گسترده در اصلاح نباتات دارای قابلیت توصیف از طریق صفات زراعی و فیزیولوژیکی (مثال هایی از گندم) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
27 شناساییQTLهای پیوسته به برخی صفات دانه گندم نان با استفاده از نقشهیابی ارتباطی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 کیفیت گندم های تولید داخل کشور در سال زراعی 83-1382 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
29 گروه بندی ارقام و لاین های گندم در اقلیم گرم جنوب و شمال ایران از نظر خصوصیات کیفی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
30 گزینش ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش خشکی انتهای فصل جهت افزایش بهره وری از آب در مناطق خشک استان اصفهان (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 مقایسه ارقام گندم دارای قدرت گلوتن ضعیف و قوی از نظر زیر واحدهای گلوتنین دارای وزن مولکولی سنگین وبرخی خصوصیات مربوط به کیفیت نانوایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
32 مقایسه ارقام و لاین های پیشرفته گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل در منطقه اصفهان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
33 مقایسه ارقام و لاین های گندم کاشته شده در مزارع کشاورزان اقلیم سرد کشور با استفاده از تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
34 مقایسه برخی پارامترهای کیفی دانه گندم حاصل از مزارع دو استان تهران و یزد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
35 مقایسه روش کلاستربندی و روش گزینش دو مرحله ای ژنوتیپهای گندم با عملکرد مطلوب در دو شرایط بهینه وب تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی