دکتر الهه مزینانی

دکتر الهه مزینانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر الهه مزینانی

موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر الهه مزینانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیبه زراعی نهال و بذر