سید مصطفی اختراعی طوسی

سید مصطفی اختراعی طوسی دبیر تحریریه فصلنامه

سید مصطفی اختراعی طوسی

دبیر تحریریه فصلنامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سید مصطفی اختراعی طوسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیفصلنامه جستارهای فقهی و اصولی