مجتبی الهی خراسانی

مجتبی الهی خراسانی استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر

مجتبی الهی خراسانی

استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی مجتبی الهی خراسانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه جستارهای فقهی و اصولی