آقای دکتر سیرهار پال

دکتر سیرهار پال

آقای دکتر سیرهار پال

Dr. Sridhar Palle

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیرهار پال در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه سلامت، ایمنی و محیط زیست