الهام عبداله پور

الهام عبداله پور دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

الهام عبداله پور

دانشکده هنر دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی الهام عبداله پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه پیکره