پریسا سادات بهبهانی نیا

پریسا سادات بهبهانی نیا استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

پریسا سادات بهبهانی نیا

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی پریسا سادات بهبهانی نیا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه پژوهش حسابداری