دکتر علی اصغر نجف پور

دکتر علی اصغر نجف پور استاد
  دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر علی اصغر نجف پور

استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر علی اصغر نجف پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط