دکتر اصغر مشبکی

دکتر اصغر مشبکی استاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر اصغر مشبکی

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر اصغر مشبکی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی