آ

1- دکتر احمد آئین ، عضو هیئت علمی- استادیار
2- دکتر حسین آئینه نگینی
3- دکتر صادق آئینه وند ، استاد فقید گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس تهران
4- بهجت آب چر ، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی_مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
5- دکتر سید سعید آباد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
6- مهدی آبادی ، دانشگاه تربیت مدرس
7- دکتر مهدی آبادی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
8- مینا آبادی
9- امیرعلی آبادیان ، دانشجوی دوره دکتری مهندسی مخابرات-سیستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شمال، آمل، ایران
10- دکتر حسین آبادیان ، استاد تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
11- نصراله آبادیان ، شهردار منطقه 11
12- حبیب آبدوست
13- دکتر محمد آبدیده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
14- حسن آبروش ، دانشگاه مازندران
15- دکتر مهدیه آبروش ، استادیار پردیس هنر های زیبا، دانشکده معماری دانشگاه تهران
16- دکتر ناصر آبروش ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
17- پرویز آبرومند آذر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
18- سارا آبرون
19- دکتر سعید آبرون ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
20- دکتر محب علی آبسالان ، دانشیار گروه ادیان و عرفان تطبیقی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
21- دکتر محمدحسین آبنوسی ، دانشیار، دانشگاه اراک
22- دکتر هاجر آبیار ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
23- دکتر فاطمه آبیار فیروزآبادی ، دانشیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه اردکان
24- دکتر عسکر آتش افروز ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
25- سید حمید آتش پور ، هیأت علمی،دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
26- سید آرشام آتش زر
27- محمدعلی آتش سودا
28- دکتر شاهین آتشبار تهرانی
29- عبدالرضا آتشین صدف ، کارشناسی ارشد فلسفه دین - سطح دو حوزه
30- محمدرضا آتشین صدف
31- دکتر عاطفه آجری آیسک ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
32- مجتبی آجودانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
33- دکتر شهره آجودانیان ، استادیار دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
34- دکتر بهرام آجورلو ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و پژوهشکده نظر
35- عبدالعظیم آجیلی ، دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
36- پروفسور حسین آخانی ، استاد گیاهشناسی دانشگاه تهران
37- دکتر شاهین آخوندزاده ، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
38- گلبهار آخوندزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
39- دکتر الهام آخوندزاده نوقابی ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
40- دکتر علی محمد آخوندعلی ، استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
41- دکتر احمد آخوندی ، مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد
42- عباس آخوندی ، وزیر راه و شهرسازی
43- دکتر علیرضا آخوندی ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی
44- دکتر فرهاد آخوندی ، دانشیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
45- دکتر محمدباقر آخوندی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
46- جواد آخوندیان ، Department of pediatrics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
47- دکتر مریم آخوندیان ، استادیار دانشگاه مازندران
48- پروفسور محمدحسین آدابی ، استاد،گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
49- دکتر مصطفی آدرسی ، استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
50- دکتر عفت آدم زاده ، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
51- دکتر علی آدمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
52- ایوب آدینه وند ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
53- پروفسور عادل آذر ، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
54- دکتر علی آذر ، عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
55- پروفسور کریم آذربایجانی ، دانشگاه اصفهان
56- مائده آذربایجانی
57- دکتر محمدعلی آذربایجانی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
58- دکتر مسعود آذربایجانی ، استاد فلسفه دین و مسائل جدید کلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
59- علیرضا آذربخت
60- علیرضا آذربخت بنکده
61- دکتر مرتضی آذربرمس ، استادیار دانشگاه صنعتی سهند
62- دکتر فریبرز آذرپناه ، گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید چمران اهواز
63- دکتر یوسف آذرخش ، استادیار دانشگاه رازی
64- دکتر مریم آذرخشی ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربت حیدریه
65- محمدتقی آذرشب
66- دکتر محمدعلی آذرشب ، استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
67- ایرج آذرفزا
68- حسن آذرگون ، دانشگاه پیام نور، واحد نیشابور
69- دکتر فرهاد آذرمی آتاجان ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
70- دکتر آذرتاش آذرنوش ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
71- دکتر حسین آذرنیوند ، استاد، دانشگاه تهران
72- دکتر علیرضا آذرهوش
73- دکتر امیر آذرون ، دانشگاه سیمون فریزر
74- دکتر آرش آذری ، دانشگاه رازی
75- دکتر احمد آذری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
76- دکتر علاءالدین آذری ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته دانشگاه تهران)
77- دکتر معرفت آذری ، رئیس نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
78- دکتر هاجر آذری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
79- شهیاد آذری حمیدیان ، مرکز تحقیقات بهداشت استاد زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
80- دکتر رسول آذری خسروشاهی ، دانشیار،دانشگاه مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند
81- قاسم آذریان ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
82- اسماعیل آذغ
83- دکتر رضا آذین ، استادیار مهندسی نفت، شبیه سازی مخازن هیدروکربور دانشگاه خلیج فارس
84- سیدعلی آذین ، عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا جهاد دانشگاهی
85- پروفسور مهرداد آذین ، دانشیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان تحقیقات علمی ایران
86- دکتر محمد جواد آذین فر
87- رضا آراد منش
88- نگار آرازشی
89- دکتر حمیدرضا آراسته ، استاد، دانشگاه خوارزمی
90- شیوا آراسته ، مدرس دانشگاه، پژوهشگر حوزه معماری زمینه گرا
91- محمد آراسته
92- مدبر آراسته ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان
93- دکتر زهرا آراستی ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
94- دکتر محمدرضا آراستی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
95- دکتر الهام آرام ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر
96- دکتر شهناز آرام ، استاد گروه بیماری های زنان و زایمان ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
97- علی آرام ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش حمل و نقل
98- دکتر فرشید آرام ، عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه - استادیار گروه شهرسازی
99- دکتر سیدحسین آرامی ، استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
100- مختار آرامی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
101- وحید آرایی
102- حمیده آرخی ، کارشناس پژوهش، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)
103- هانیه آرزمجو ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
104- دکتر بهروز آرزو ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
105- دکتر مجید آرزومند ، University of Larestan, Lar, ۷۴۳۱۷-۱۶۱۳۷, I. R. Iran
106- علیرضا آرش پور
107- دکتر شروین آرش لو ، دانشیار دانشگاه بیلکنت ترکیه
108- حسین آرشام ، استاد دانشگاه بالتیمور بالتیمور، مریلند، ایالات متحده
109- دکتر محمد آرشی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
110- دکتر علی آرمان ، استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی
111- محمد حسن آرمان مهر ، سازمان پژوهش های علمی وصنعتی ایران
112- سید امین آرمان هاشمی منفرد ، استادیار،دانشگاه سیستان و بلوچستان
113- مهندس فریدون آرمانفر ، مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی
114- پروفسور پرویز آرمانی ، دانشیار
115- دکتر سید عزیز آرمن ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
116- دکتر محمد آرمند ، دانشیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی
117- دکتر علی آرمندنژاد ، استاد- دانشگاه ولی عصر رفسنجان
118- رحمان آرمیده
119- موسی آرمیده
120- محسن آرمین
121- دکتر علی آرمینیان ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی
122- دکتر بهداد آرندیان ، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
123- محمد علی آرون ، استادیار پردیس دانشگاه تهران
124- دکتر بهاره آروین ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
125- حمید آروین ، دانشجوی دکتری در رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ایران
126- محمدجواد آروین ، استاد علوم باغبانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
127- دکتر هادی آروین بروجنی ، دانشکده مهندسی دانشگاه شهرکرد
128- امیر آروین سازگار ، استاد بیماری های گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی تهران
129- دکتر محمد هادی آریائی منفرد ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
130- علی آریاپور
131- دکتر سعید آریاپوران ، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه ملایر
132- دکتر احمد آریافر ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
133- دکتر شهرام آریافر ، استادیار بخش مهندسی صنایع
134- دکتر محمد آریامنش ، دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تهران
135- دکتر حسین آریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
136- دکتر حمیدرضا آریانپور ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
137- دکتر ابراهیم آریانی قیزقاپان ، فرهنگی آموزش و پرورش کرج، مدرس دانشگاه فرهنگیان
138- دکتر احسان آریانیان ، استادیار فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
139- علی اصغر آریایی ، دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
140- افشین آریز
141- دکتر محمد آرین ، دانشگاه شهید بهشتی
142- دکتر احمد آرین تبار ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
143- آیدین آرین خصال ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
144- مجید آرین زادگان
145- سالار آرین مقدم
146- احسان آزاد ، دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی معدن مکانیک سنگ
147- برهان آزاد
148- دکتر مهناز آزاد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
149- محمد آزاد بخت ، استاد فارماکوگنوزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
150- دکتر تقی آزادارمکی ، استاد دانشگاه تهران
151- لیلا آزادبخت ، مرکز تحقیقات امنیت غذائی علوم پزشکی اصفهان
152- محسن آزادبخت
153- پاکزاد آزادخانی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
154- دکتر داود آزادفر ، دانشیار
155- دکتر پرویز آزادفلاح ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
156- دکتر بهزاد آزادگان ، گروه مهندسی آبیاری دانشگاه تهران
157- حمید آزادگان
158- دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
159- دکتر کیهان آزادمنش
160- دکتر امیرحسین آزادنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا... آملی
161- پیام آزاده ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
162- منصوره آزاده ، مدیریت دپارتمان زیست فناوری نوین
163- دکتر ابوالفضل آزادی ، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان
164- دکتر امیر آزادی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
165- امین آزادی
166- پژمان آزادی ، رییس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران
167- دکتر شهرام آزادی ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
168- دکتر علی رضا آزادی ، دانشیار فلسفه دانشگاه تبریز
169- دکتر مجید آزادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو
170- دکتر محبوبه آزادی ، Assistant Professor Of Department of Industrial Metallurgy, Faculty of Material & Metallurgical Engineering, Semnan university, Semnan, Iran
171- دکتر محمد آزادی ، دانشیار
172- محمد آزادی ، Qazvin Islamic Azad University
173- نمامعلی آزادی ، استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی
174- نیما آزادی ، مدرس دوره های تحلیل تکنیکال گروه مالی و سرمایه گذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
175- دکتر قاسم آزادی احمدآبادی ، عضو هیات علمی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
176- دکتر مهرناز آزادی بویاغچی ، دانشیار گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
177- حمید آزادی ریکنده ، مدرس دانشگاه
178- احمد آزادی همت آبادی ، عضو هیات علمی و معاون موسسه پژوهشی معماری و شهرسازی شبستان
179- دکتر مصطفی آزادیان ، دکتری ادیان و عرفان
180- کیوان آزادیخواه
181- دکتر کریم آزالی علمداری ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شهید مدنی اذربایجان، تبریز، ایران
182- دکتر سید علی آزرم سا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
183- سمیه آزرمی
184- فریدون آزما ، استادیار مدیریت-گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول
185- دکتر علیرضا آزموده اردلان ، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه تهران
186- دکتر یعقوب آژند ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، دانشکده هنر، دانشگاه سوره
187- دکتر پرویز آژیده ، Professor, University of Tabriz
188- دکتر آزیتا آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
189- الهه جوادی آسایش ، کارشناس نشریه
190- دکتر فرزاد آسایش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
191- علیرضا آستارایی ، دانشیار ، (دانشگاه فردوسی مشهد)
192- بهروز آستانه ، MD، MSc؛ گروه آموزشی روزنامه نگاری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،ایران
193- محمد آستانه اصل
194- دکتر سجاد آستانی
195- فتح الله آسترکی
196- دکتر سعید آسعیدی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان
197- محمدامین آسودار ، رئیس دانشکده مهندسی زرائی و عمران روستائی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
198- دکتر محمدامین آسودار ، استاد- عضو هیات علمی گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان، ایران
199- دکتر عباس آسوشه ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
200- دکتر علی آشتاب ، دانشگاه ارومیه
201- مهدی آشتیانی
202- دکتر پریسا سادات آشفته ، عضو هیئت علمی دانشگاه قم گروه مهندسی عمران
203- رویا سادات آشفته ، دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
204- دکتر سید علیرضا آشفته ، مدیر عامل زمین سازه صدرا، رئیس هیات مدیره ساختار محیط دی - رئیس هیات امناء پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی
205- سیدعلیرضا آشفته ، دانشجوی دکتری زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ارومیه، ایران.
206- آیه آشفته یزدی
207- دکتر حسام الدین آشنا
208- فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
209- پروفسور فرامرز آشنای قاسمی ، استاد
210- دکتر حسین آشوری ، استاد دانشکده علم و مهندسی مواد دانشگاه صنعتی شریف
211- علی اکبر آشوری ، مدیر مرکز مدیریت راههای کشور
212- دکتر محمد آشوری ، استاد دانشگاه تهران
213- محمد رضا آشوری ، دانشیار، دانشگاه سمنان
214- دکتر محمدتقی آشوری ، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر
215- حسین آشیانی ، کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی
216- دکتر مازیار آصفی ، استاد گروه معماری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز
217- آیدین آغداشلو
218- اکبر آفاقی خطیبی ، دانشیار، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
219- دکتر الهام آفرنده ، دانشجوی دکترای کامپیوتر هوش مصنوعی- عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی توس
220- دکتر اکبر آفرینش خاکی
221- دکتر محمدحسین آق خانی ، استاد،گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
222- دکتر کیوان آقا بابایی سامانی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
223- حبیب آقا بخشی ، دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
224- دکتر حمیدرضا آقا بزرگ ، استاد، پژوهشگاه صنعت نفت
225- سیف اله آقا بیگی ، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران
226- علی رضا آقا حسینی
227- دکتر علی آقا صفری ، جامعه المصطفی العالمیه
228- مهندس رضا آقا طاهر ، رییس آموزشکده نقشه برداری سازمان جغرافیایی
229- دکتر حمید آقا علی نژاد ، دانشیار فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت مدرس
230- حسین آقا فرش فروش ، رئیس دانشگاه علمی کاربردی واحد 23
231- دکتر امیر آقا کوچک ، استاد، دانشگاه کالیفرنیا، ایرواین، آمریکا
232- دکتر علی اکبر آقا کوچک ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
233- فردوس آقا گل زاده ، دانشیار زبان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
234- دکتر احسان آقا محمد آقایی ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال
235- دکتر داوود آقا محمدی ، استاد مدیریت راهبردی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
236- دکتر حمیدرضا آقا محمدیان ، استاد روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
237- تیمور آقا ملائی ، استاد، گروه آموزشی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
238- اصغر آقا مهدوی ، دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)
239- سیدفواد آقا میری ، معاونت پژوهشی موسسه آموزش عالی جامی
240- دکتر حسن آقا نظری ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
241- علیرضا آقائی ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
242- دکتر علیرضا آقائی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
243- علیرضا آقائی
244- دکتر مهرداد آقائی ، دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه محقق اردبیلی
245- دکتر اسماعیل آقائی زاده ، دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری - گروه جغرافیای دانشگاه گیلان
246- دکتر حسن آقائی نیا
247- دکتر محمدرضا آقاابراهیمی ، استاد گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
248- دکتر علیرضا آقابابا ، استادیار پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
249- احسان آقابابایی
250- دکتر راضیه آقابابایی ، استادیار دانشکده:دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
251- دکتر سمیه آقابابایی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
252- مجید آقابابایی ، استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
253- دکتر کیوان آقابیک
254- سوسن آقاجانبگلو ، دانشیار
255- دکتر کامله آقاجانلو ، عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه مراغه
256- دکتر اسدالله آقاجانی ، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی
257- پروفسور حسنعلی آقاجانی ، استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران، بابلسر ، ایران
258- دکتر حسین آقاجانی ، دانشیار دانشکده مواد و متالورژي دانشگاه علم و صنعت
259- دکتر سعید آقاجانی ، مربی گروه علوم دانشگاه بیرجند
260- دکتر سیف اله آقاجانی ، دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
261- قاسم آقاجانی ، استادیار - آبیاری و زهکشی
262- مجتبی آقاجانی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
263- دکتر محمدعلی آقاجانی ، دانشیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
264- محمود آقاجانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
265- مسعود آقاجانی ، دانشگاه صنعت نفت اهواز
266- مهرداد آقاجانی
267- دکتر نصرالله آقاجانی ، استادیار دانشگاه باقرالعلوم
268- نصراله آقاجانی ، استادیار گروه اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)
269- حسین آقاجانی اصفهانی
270- دکتر عباس آقاجانی بزازی ، استادیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی معدن دانشگاه کاشان
271- مولود آقاجانی دلاور ، دانشیار بهداشت زنان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.
272- سعید آقاجانیان
273- دکتر محمود آقاحسینعلی شیرازی
274- دکتر حسین آقاحسینی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
275- آرزو آقاخانی ، انستیتو پاستور ایران ، ایران
276- بهرام آقاخانی ، مدیر کل سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل
277- ابوالفضل آقادادی
278- فرشید آقاداودی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
279- علی آقازادگان
280- دکتر جمشید آقازاده ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
281- دکتر هاشم آقازاده ، رئیس دانشکده تجارت و مالیه دانشگاه تهران
282- دکتر مصطفی آقازاده قمی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
283- دکتر شهلا آقازیارتی ، کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
284- ابوالفضل آقاسی
285- دکتر محمد آقاسی ، محقق ،نویسنده و مدرس دانشگاه
286- عبدالحامد آقاشاهی اردستانی
287- دکتر مهرداد آقاشریفیان اصفهانی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
288- دکتر مجید آقاعلیخانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
289- ژیلا آقاغفاری
290- دکتر علی آقاگل زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
291- رسول آقالری ، دانشگاه ارومیه
292- دکتر آزاده آقالطیفی ، استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی
293- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
294- علی آقامحمدی ، رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
295- علی آقامحمدی
296- سیدمحمدکاظم آقامیر
297- دکتر اسداله آقامیرکریمی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی ابوریحان، دانشگاه تهران
298- سید صدرالله آقامیری ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان
299- پروفسور سید محمودرضا آقامیری
300- دکتر علی آقانوری ، دانشیار، گروه مطالعات تاریخ تشیع، دانشگاه ادیان و مذاهب
301- مجتبی آقای میر سلیم ، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
302- دکتر توکل آقایاری هیر ، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه تبریز
303- دکتر محسن آقایاری هیر ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تبریز
304- احمد آقایی ، عضو هیأت علمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه
305- دکتر اصغر آقایی ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
306- پروفسور اصغر آقایی ، استاد گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
307- بهزاد آقایی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده کالج دانشگاه مهندسی تاکستان
308- تیمور آقایی ، استادیار مدیریت،گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، کالج دانشگاه تاکستان (UCT)-ایران
309- خانوم آقایی
310- سیدعلی آقایی
311- دکتر عبداله آقایی ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
312- عنایت اله آقایی ، سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر - عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق دانش آموخته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در مقطع دکتری
313- دکتر مجید آقایی ، مربی گروه کامپیوتر دانشگاه صنعتی قم
314- دکتر محمد جعفر آقایی ، دانشیار سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
315- محمدرضا آقایی
316- دکتر محمدعلی آقایی ، دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
317- دکتر نازیلا آقایی ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد اردبیل
318- دکتر نجف آقایی ، هیات علمی و دانشیار مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی
319- یاسین آقایی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
320- دکتر حسین آقایی جنت مکان ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
321- دکتر علی آقایی جودکی ، سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
322- دکتر مهرداد آقایی خفری
323- احمد آقایی زاده ترابی ، استادیار
324- دکتر مسلم آقایی طوق
325- آرش آقایی فر
326- حسین آقایی نیا
327- دکتر همیرا آگاه ، استادیار پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
328- دکتر وحید آگاه ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
329- حامد آگاهی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد شیراز
330- حامد آگاهی
331- دکتر حسین آگهی ، دانشیار دانشگاه رازی
332- یاسمین آل آقا
333- علیرضا آل ابراهیم
334- دکتر محمدتقی آل ابراهیم ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
335- شیما آل اسداله ، کارشناس،علوم ارتباطات اجتماعی
336- دکتر علیرضا آل امین
337- دکتر علی آل بویه ، استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
338- علیرضا آل بویه ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
339- سید جاوید آل داوود ، دانشیار، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
340- دکتر سیدامیر آل داوود ، Cancer research center, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran
341- دکتر سهیل آل رسول ، مدیرعامل مهندسین مشاور رهاب
342- دکتر سوسن آل رسول ، استاد گروه علوم قرآن و حدیث، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
343- سیدحسین آل طاها ، استادیار ،عضو هیأت علمی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
344- دکتر مریم آل عصفور ، دانشیار بخش گیاهپزشکی، دانشگاه شیراز
345- رویا آل عمران
346- دکتر سید محمدعلی آل عمرانی نژاد ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
347- سیدمحمدعلی آل عمرانی نژاد
348- جعفر آل کثیر
349- آیدا آل هاشمی
350- دکتر اشرف آل یاسین ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی تهران
351- حمید آلادپوش ، مدیرکل امور فناوری معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت
352- عبدالکریم آلبوغبیش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
353- دکتر عبدالله آلبوغبیش ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبائی
354- دکتر مسعود آلگونه ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
355- دکتر احمدعلی آماده ، استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
356- دکتر حمید آماده ، استادیار- دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
357- عزت اله آمره ای ، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
358- جواد آملی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
359- صادق آملی لاریجانی ، استاد دانشگاه قم
360- احمد آموزشی
361- دکتر ژاله آموزگار ، استاد دانشگاه تهران
362- دکتر طیبه آموزگار ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قوچان
363- محمدعلی آموزگار ، گروه زیست شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
364- دکتر مرتضی آنالویی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
365- دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد ، دانشیار دانشگاه مازندران
366- پروفسور محمد آهنجان
367- دکتر ندا آهنجیده ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی شهرکرد
368- دکتر محمدرضا آهنچیان ، استاد گروه مدیریت اموزشی و توسعه منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
369- دکتر عباسعلی آهنگر ، استاد زبان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
370- دکتر نادر آهنگر
371- دکتر محمدرسول آهنگران ، استاد، دانشگاه تهران
372- دکتر سعیده آهنگری
373- دکتر عبدالمجید آهنگری ، دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز
374- دکتر معصومه آهنگری ، استادیار گروه زمین شناسی
375- دکتر لاله آهنی ، استادیار گروه هنرهای اسلامی- فرش دانشگاه هنراسلامی تبریز
376- دکتر علی آهون منش ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
377- سید محمد آهویی ، مدیر کل دفتر بررسیهای اقتصادی، تعرفه و خصوصی سازی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران
378- دکتر پرویز آهی ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
379- مجید آوج ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کردستان
380- زهرا آوجیان ، عضو شورای شهر سنندج و رئیس شورای اسلامی استان کردستان
381- سروش آوخ
382- دکتر مهران آوخ کیسمی ، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- دانشیار
383- دکتر فریبا آوریده ، عضو هیات مدیره انجمن دیپلماسی و آب ایران
384- کیامهر آویژه
385- دکتر بهزاد آویشن ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
386- محمدباقر آیانی
387- سیدسعید آیت ، ریاست دانشگاه پیام نور مرکز نجف آباد
388- دکتر هدا آیت ، استادیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
389- جمشید آیت اللهی ، استاد بیماریهای عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
390- دکتر حمیدرضا آیت اللهی ، استاد (بازنشسته) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
391- محمدحسن آیت اللهی ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
392- حسین آیت الهی ، استاد دانشگاه مشهد
393- سید محمدرضا آیت الهی ، انجمن مدیریت راهبردی ایران
394- دکتر مجید رضا آیت الهی ، استاد مهندسی مکانیک گروه طراحی کاربردی، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
395- محمدرضا آیت الهی ، عضو هئیت مدیره انجمن مدیریت راهبردی ایران
396- محمدعلی آیت الهی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان
397- مجیدرضا آیت‌اللهی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران
398- سیدامین آیت‌اللهی‌موسوی ، دانشیار گروه انگل‌شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
399- علی آیتی
400- دکتر اسماعیل آیتی
401- دکتر بیتا آیتی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
402- حمید آیتی ، ریاست پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
403- دکتر علی آیتی ، دانشیار گروه شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
404- دکتر محسن آیتی ، دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند
405- موسی آیتی ، استادیار دانشگاه تهران
406- دکتر سجاد آیدنلو ، استاد، دانشگاه پیام نور، ارومیه، ایران
407- ولی اله آیلار ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
408- دکتر سیمون آیوازیان ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
409- افسون آیین پرست ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات سنجش سلامت، پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
410- اعظم آیین فر ، مدیر اجرایی

ا

1- دکتر جلیل ا فاروقی ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
2- دکتر رضا اباذری ، عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
3- دکتر زهرا اباذری ، دانشیار - هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
4- دکتر سعید اباذری ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
5- مرتضی اباذری ، معاون دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
6- یوسف اباذری ، دانشیار دانشگاه تهران
7- دکتر تقی ابتکار
8- دکتر معصومه ابتکار ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
9- دکتر نویدرضا ابجدی ، دانشیار مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
10- علیرضا ابدالی مشهدی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
11- دکتر خسرو ابراهیم ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی
12- دکتر حسین ابراهیم آبادی ، استادیار دانشگاه
13- غلامرضا ابراهیم آبادی ، مدیر کل دفتر نظارت مالی، بودجه و مجامع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
14- دکتر غلامحیدر ابراهیم بای سلامی ، استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
15- نیازعلی ابراهیم پاک
16- دکتر حبیب ابراهیم پور ، استاد گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی
17- دکتر داود ابراهیم پور ، استادیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
18- دکتر رضا ابراهیم پور ، گروه علوم شناختی، پژوهشکده جامع علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه صنعتی شریف
19- دکتر رضا ابراهیم پور ، Faculty of Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
20- سیاوش ابراهیم پور ، کارشناسی مهندسی معدن
21- صادق ابراهیم پور
22- قدسیه ابراهیم پور
23- مجید ابراهیم پور ، استادیار و عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
24- دکتر مریم ابراهیم پور
25- دکتر حسین ابراهیم پور کومله ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
26- حسین ابراهیم پور کومله ، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان
27- دکتر احمد ابراهیم زاده ، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل
28- امیر ابراهیم زاده
29- زهرا ابراهیم زاده ، مدیر اجرایی نشریه
30- دکتر عیسی ابراهیم زاده ، استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
31- دکتر فاطمه ابراهیم زاده ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران
32- محمدحسین ابراهیم زاده ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
33- محمدعلی ابراهیم زاده ، استاد شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.
34- دکتر وحید ابراهیم زاده اردستانی ، استاد، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
35- دکتر علی ابراهیم نژاد ، استاد گروه ریاضی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران.
36- میلاد ابراهیم نژاد شلمانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان
37- دکتر وحیده ابراهیم نیا ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار استادیار دانشکده معماری و شهرسازی
38- دکتر محمد ابراهیمپور نمین
39- آیت اله ابراهیمی ، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
40- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
41- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد،
42- دکتر ابراهیم ابراهیمی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
43- ابوالقاسم ابراهیمی
44- دکتر افشین ابراهیمی ، استاددانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند
45- دکتر افشین ابراهیمی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
46- دکتر ایلناز ابراهیمی
47- بهنام ابراهیمی ، کارشناسی ارشد حسابداری
48- پریسا ابراهیمی
49- دکتر جعفر ابراهیمی ، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
50- حسن ابراهیمی ، استادیار دانشگاه تهران
51- دکتر حسین ابراهیمی ، عضوهیات علمی
52- حسین ابراهیمی ، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران
53- حمیده ابراهیمی ، استاد، دانشگاه یو پی ام مالزی
54- دکتر خدایار ابراهیمی ، استادیار
55- دکتر رامین ابراهیمی ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی ، دانشگاه شیراز، ایران.
56- دکتر رحیم ابراهیمی ، سردبیر و استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی - دانشگاه شهرکرد
57- دکتر رضا ابراهیمی ، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
58- دکتر رضا ابراهیمی ، استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یاسوج
59- دکتر زهره ابراهیمی ، مرتبه علمی استادیار مهندسی مکانیک دانشگاه پیام نور شیراز
60- دکتر سپیده ابراهیمی ، دکتری ریاضی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
61- دکتر سجاد ابراهیمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی
62- سمانه ابراهیمی ، دانشجوی دکتری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت – گروه عمران
63- سهیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز بابل
64- دکتر سید ابراهیم ابراهیمی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی
65- دکتر سید عباس ابراهیمی ، استادیار موسسه آموزش عالی رحمان رامسر
66- سید فواد ابراهیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شادگان
67- سید نصرالله ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران
68- سید نصراله ابراهیمی ، هیئت علمی دانشگاه تهران
69- سیروس ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی - دانشگاه صنعتی سهند
70- دکتر شیما ابراهیمی ، دانشیار آموزش زبان فارسی، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد
71- طاهر ابراهیمی
72- حجة الاسلام عباسعلی ابراهیمی
73- عبدالحمید ابراهیمی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
74- عطاالله ابراهیمی
75- دکتر عطااله ابراهیمی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
76- علی اصغر ابراهیمی ، استادیار، مرکز تحقیقات علوم و فناوری محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
77- علیرضا ابراهیمی
78- دکتر علیرضا ابراهیمی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی گروه آموزشی فرآیندهای ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
79- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
80- دکتر فاطمه ابراهیمی ، استادیار پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی، پژوهشگاه افضلی پور، دانشگاه شهید باهنر کرمان
81- قربانعلی ابراهیمی ، عضو هیت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ازاد نجف اباد
82- دکتر قنبر ابراهیمی ، استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
83- دکتر لیلا ابراهیمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
84- دکتر محسن ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات دانشگاه تهران
85- دکتر محسن ابراهیمی
86- محمدجواد ابراهیمی ، دانشجوی کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه فردوسی مشهد
87- پروفسور محمدمهدی ابراهیمی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
88- محمود ابراهیمی ، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
89- دکتر مرضیه ابراهیمی ، دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه تبریز
90- دکتر مریم ابراهیمی ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
91- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم، قم، ایران.
92- دکتر منصور ابراهیمی ، دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه قم
93- دکتر مهدی ابراهیمی ، گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، میدان آزادی، مشهد، ایران
94- دکتر مهدی ابراهیمی ، Endocrinology and Metabolism Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
95- دکتر مهدی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین(ع)
96- دکتر نادرقلی ابراهیمی ، عضو هیأت علمی پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداری
97- دکتر یعقوب ابراهیمی ، معاون آموزشی دانشگاه مارلیک نوشهر
98- دکتر رضا ابراهیمی آتانی ، دانشگاه گیلان
99- دکتر اکبر ابراهیمی اورنگ ، استادیار،گروه علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فرهنگیان،تهران.
100- دکتر نیازعلی ابراهیمی پاک ، دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب
101- حسین ابراهیمی پور ، دانشیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، مشهد، ایران
102- دکتر محسن ابراهیمی خوسفی ، استادیار، گروه جغرافیا - بخش برنامه‌ریزی محیطی
103- دکتر محمد ابراهیمی دباغ ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
104- دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، استاد دانشگاه تهران
105- دکتر احمد ابراهیمی عطری ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
106- نرجس ابراهیمی غانمی
107- دکتر طاهره ابراهیمی فر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
108- دکتر صغری ابراهیمی قوام ، دانشیار، گروه روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی
109- دکتر مسعود ابراهیمی کچویی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
110- دکتر عزیز اله ابراهیمی کهریزسنگی ، استادیار پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
111- مریم ابراهیمی کیا
112- دکتر محسن ابراهیمی مقدم ، Faculty of Computer Science and Engineering, SB university, Evin Ave,Tehran, Iran
113- دکتر حسین ابراهیمی ناغانی ، استادیار صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه تربیت مدرس
114- مهدی ابراهیمی نژاد رفسنجانی ، دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
115- دکتر محمد ابراهیمی ورکیانی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
116- دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی ، دانشیار پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مازندران
117- بابک ابراهیمیان ، دانشگاه شهید بهشتی
118- دکتر حامد ابراهیمیان ، دانشیار، دانشگاه تهران، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
119- دکتر حجت الله ابراهیمیان
120- حجت اله ابراهیمیان ، استادیار حقوق عمومی، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
121- دکتر محمد رضا ابراهیمیان ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه کار واحد قزوین
122- یاسر ابراهیمیان ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
123- یاسر ابراهیمیان قاجاری ، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
124- دکتر شیوا ابری فام
125- پروفسور کارن ابری نیا ، University of Tehran, Iran
126- دکتر احمد ابریشمچی ، استاد- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده عمران
127- دکتر حمید ابریشمی ، استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
128- دکتر سعید ابریشمی ، دانشگاه فردوسی مشهد
129- دکتر مهدی ابزری ، استاد دانشگاه اصفهان
130- دکتر سید علیرضا ابطحی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد نجف اباد
131- سید مجتبی ابطحی
132- دکتر سیدحسین ابطحی ، استاد مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران
133- سیدیحیی ابطحی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
134- عطاء الله ابطحی ، دکتری مدیریت رسانه
135- دکتر معصومه السادات ابطحی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
136- مهدی ابطحی
137- دکتر سیدمهدی ابطحی فروشانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
138- سید محمدرضا ابن الرسول
139- دکتر مجید ابن الرضا
140- دکتر مجید ابن علی حیدری ، دانشیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
141- دکتر حمید ابهری ، استاد دانشگاه مازندران
142- کاظم ابهری ، دانشیار، دانشگاه استرالیای جنوبی، استرالیا
143- حسین ابو ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
144- احمد ابو محبوب ، استادیار - دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران جنوب
145- دکتر رضا ابوئی ، دانشگاه یزد
146- دکتر محمد حسین ابوالبشری ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
147- دکتر حبیب اله ابوالحسن شیرازی ، استاد روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
148- سید محمود ابوالحسن علوی ، استادیار گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
149- فرید ابوالحسنی ، دانشیـار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهـــران
150- محمد ابوالحسنی ، مدیر تحقیقات و مدیر گروه Nosco داروسازی، پاریس، فرانسه
151- محمد ابوالحسنی
152- دکتر محمد مهدی ابوالحسنی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
153- دکتر منصوره ابوالحسنی ، دکتری رشته مشاوره، گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران. ایران
154- دکتر زهرا ابوالحسنی چیمه
155- فاطمه ابوالحسنی طرقی
156- دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی ، هیئت علمی دانشکده مدیریت
157- بهزاد ابوالعلایی ، هئیت علمی سازمان مدیریت صنعتی
158- الهام ابوالفضلی ، دانشگاه فرهنگیان استان اردبیل
159- دکتر زینب ابوالفضلی ، دانشگاه کوثر
160- دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی ، استاد دانشکده مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
161- دکتر حسن ابوالقاسمی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
162- دکتر شهنام ابوالقاسمی ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
163- پروفسور عباس ابوالقاسمی ، استاد- دانشگاه گیلان
164- محسن ابوالقاسمی ، استاد دانشگاه تهران
165- دکتر محمود ابوالقاسمی ، گروه رهبری و توسعه آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
166- دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی ، دانشگاه تهران
167- دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
168- احمد ابوترابی
169- محمود ابوترابی ، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
170- دکتر روح اله ابوجعفری
171- شبان ابوحسین
172- دکتر احمد ابوحمزه ، دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح شهر ری، ایران
173- دکتر داریوش ابوحمزه ، مدیر دفتر بررسی‌های مالیه عمومی و توسعه مدیریت
174- دکتر مهرنوش ابوذری ، استادیار، دانشگاه تهران
175- دکتر حمیدرضا ابوطالبی ، استاد مهندسی مخابرات، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه یزد
176- مینا ابوطالبی ، گروه آمایش سرزمین،توسعه و توازن منطقه ایی
177- دکتر محسن ابوطالبی اصفهانی ، گروه مهندسی راه آهن و برنامه ریزی حمل و نقل دانشگاه اصفهان
178- دکتر امید ابوعلی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
179- دکتر خدیجه ابول پور ، دانشگاه آزاد شیراز
180- محمد ابونجمی ، رئیس شورای انتشارات و دانشیار دانشگاه تهران
181- محمد ابونجمی ، دانشیار دانشگاه تهران
182- دکتر اسمعیل ابونوری ، استاد تمام
183- طاهره ابویی ، ریاست دانشکده فنی و حرفه ای الزهراء بابل
184- دکتر محمد ابویی اردکان ، دانشیار
185- دکتر وحید ابویی مهریزی
186- سامان ابی زاده
187- دکتر آرزو ابیضی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان / دانشکده فنی و مهندسی / گروه مواد
188- دکتر خدایار ابیلی ، دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران
189- بهزاد اتابکی
190- دکتر سینا اتحادی ، مدرس دانشگاه
191- دکتر منصوره اتحادیه
192- دکتر حسین اترک ، دانشیار دانشگاه زنجان
193- دکتر ناهید اتقیا ، دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)
194- مهرنوش اثباتی ، انجمن روانشناسی ایران
195- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری ، دانشیار دانشگاه پیام نور مازندران
196- دکتر احسان اثنی عشری ، دانشیار، گروه مهندسی عمران، مدیریت پروژه، دانشگاه ناتینگهام ترنت، انگلستان
197- دکتر حمیده اثنی عشری ، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
198- دکتر محمدمهدی اثنی عشری
199- دکتر ابوالقاسم اثنی عشری امیری ، دانشیار علوم اقتصادی
200- زهرا اجاق ، عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
201- سید امیر اجاق ، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی
202- دکتر سید مهدی اجاق ، دانشیار
203- دکتر حمید اجتهادی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد. گروه زیست شناسی
204- دکتر محمدرضا اجتهادی ، رئیس انجمن فیزیک ایران
205- دکتر مصطفی اجتهادی ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
206- دکتر سید حسین اجتهد ، استادیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - کنترل دانشگاه کاشان
207- دکتر سالار اجتهد کاشانی ، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران
208- محمد اجزا شکوهی ، دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد
209- دکتر رسول اجل لوئیان ، گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
210- دکتر رضا قلی اجلالی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
211- عبدالمهدی اجلالی
212- دکتر علیرضا اجلالی
213- مریم احتشام زاده ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
214- دکتر احسان احتشام نژاد
215- سید محمدرضا احتشامی ، استادیار، دانشگاه گیلان
216- دکتر علی احتشامی ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
217- دکتر علی حسین احتشامی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
218- مجید احتشامی
219- نیما احتشامی ، عضوهیات مدیره و خزانه دار هیات مدیره کانون مهندسین ساری
220- محسن احتشامی معین آبادی ، دانشیار
221- دکتر مجید احتیاط ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
222- سید سعید احد زاده ، مدیریت امور پردیسهای دانشگاه فرهنگیان استان گیلان
223- سیدسعید احد زاده ، رئیس پردیس امام علی فرهنگیان رشت
224- دکتر محسن احدنژاد روشتی ، دانشیار دانشگاه زنجان
225- دکتر پرویز احدی ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
226- دکتر حسن احدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
227- دکتر حمیدرضا احدی ، استاديار دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی راه آهن
228- سید محمد احدی ، دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر
229- دکتر علی محمد احدی ، دانشیار گروه ژنتیک دانشگاه شهرکرد
230- فاطمه احدی
231- دکتر محمدرضا احدی ، دانشیار، پژوهشکده حمل و نقل، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
232- ایمان احدی اخلاقی
233- دکتر ابراهیم احدی قورتولمش ، پژوهشگر تاریخ، فرهنگ و تمدن اسلامی/سازمان حج و زیارت
234- دکتر جواد احدیان ، دانشیار گروه سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
235- محمدمهدی احدیان ، عضو هیأت علمی، دانشگاه صنعتی شریف
236- دکتر محمد حسن احرام پوش ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
237- دکتر مهدی احسان ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
238- سیدرضا احسان پور ، استادیار، حقوق کیفری، دانشگاه شاهد، تهران
239- دکتر سیدرضا احسان پور ، استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
240- دکتر پرویز احسان زاده ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
241- دکتر علی اکبر احسانپور ، استاد زیست شناسی دانشگده علوم دانشگاه اصفهان
242- افسانه احسانی
243- دکتر علی رضا احسانی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
244- مجتبی احسانی ، ریاست موسسه آموزش عالی فروردین
245- دکتر محمد احسانی ، Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Sciences Department, Humanities Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
246- دکتر محمد حسین احسانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان
247- دکتر محمدرضا احسانی ، استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
248- مرتضی احسانی ، استاد، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
249- عبدالوهاب احسانی راد
250- عباس احسانی سرشت ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
251- محمدمهدی احسانی فر
252- ناصر احسانی قمیشلویی ، استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
253- مهدی احسانیان منفرد
254- دکتر ستاره احسنت ، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی آپادانا
255- دکتر حجت احسنی طهرانی ، دانشگاه صنعتی شاهرود
256- آسیه احصائی ، استادیار گروه اپتومتری، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
257- دکتر قدسی احقر ، استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات
258- منوچهر احقر
259- دکتر محمد احمد پناه ، استاد روانشناسی بالینی، گروه روانپزشکی ، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات اختلالات رفتاری و سوء مصرف مواد، پژوهشکده سلامت و روان مرکز آموزشی درمانی سینا (فرشچیان) دانشگاه علوم پزشکی همدان
260- امین احمد پور ، پتروشیمی بندر امام، واحد پژوهش
261- سید احمد خلیفه سلطانی ، دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا
262- دکتر حامد احمد زاده ، استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
263- دکتر آرزو احمدآبادی ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
264- دکتر زهرا احمدآبادی ، استادیار - گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
265- علی احمدآبادی
266- دکتر مجتبی احمدآبادی ، قائم مقام و عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی هنر شیراز
267- دکتر سید ابوتراب احمدپناه ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
268- احمد احمدپور ، استاد دانشگاه مازندران
269- بهروز احمدپور
270- فائزه احمدپور ، دانشجوی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
271- دکتر محسن احمدپور ، دانشگاه مازندران
272- دکتر محمود احمدپور داریانی ، استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
273- دکتر امیرمحمد احمدزاده ، معاون هیئت تحقیقات لرزه ای
274- مهندس جعفر احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز
275- دکتر خالد احمدزاده ، استادیار اقتصاد، دانشگاه کردستان
276- رسول احمدزاده
277- سید مصطفی احمدزاده ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
278- دکتر عزیز احمدزاده ، مدیر گروه پژوهشی مطالعات اسلامی بیمه و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده بیمه
279- علی احمدزاده
280- دکتر محمد امیر احمدزاده ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
281- دکتر محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
282- محمدرضا احمدزاده ، دانشگاه صنعتی اصفهان
283- مسعود احمدزاده ، استاد دانشگاه تهران
284- محمود احمدزاده هروی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی (پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور)
285- دکتر فاطمه احمدلو ، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات صنوبر، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
286- دکتر فرهاد احمدنژاد ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
287- محمدرضا احمدنسب
288- حسن احمدنیا ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
289- دکتر شیرین احمدنیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
290- دکتر فاطمه احمدنیا ، دانشگاه محقق اردبیلی
291- دکتر حسین احمدوند ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
292- دکتر شجاع احمدوند ، دانشیار- دانشگاه علامه طباطبایی
293- دکتر علی محمد احمدوند ، استاد دانشگاه جامع امام حسین(ع)
294- دکتر گودرز احمدوند ، دانشیار،اکولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
295- دکتر مصطفی احمدوند ، استاد دانشگاه یاسوج گروه ترویج و توسعه روستایی
296- احمد احمدی
297- دکتر آزاده احمدی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- دکتری مدیریت منابع آب
298- دکتر ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا قزوین
299- ابراهیم احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
300- حجة الاسلام احمد احمدی ، استاد دانشگاه تهران
301- دکتر احمد احمدی ، استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی
302- دکتر اردشیر احمدی ، دانشیار مهندسی صنایع
303- ارمغان احمدی ، دانشجوی دکتری در رشته معماری و شهرسازی
304- اسماعیل احمدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
305- دکتر اکرم احمدی ، معاون پژوهش و فناوری موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
306- امیر احمدی ، مدرس، مربی و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه
307- دکتر امین احمدی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
308- دکتر امین احمدی ، استادیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
309- امینه احمدی ، رئیس دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
310- دکتر پرویز احمدی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
311- دکتر پروین احمدی ، دانشیار دانشگاه الزهرا
312- دکتر ثریا احمدی ، جهاد دانشگاهی
313- جاسم احمدی ، کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،
314- دکتر جعفر احمدی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
315- دکتر جعفر احمدی ، Ferdowsi University of Mashhad, Iran
316- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تریبت مدرس
317- دکتر حامد احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
318- دکتر حبیب احمدی ، استاد تمام دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، گروه علوم اجتماعی دانشگاه شیراز. ایران
319- دکتر حبیب اله احمدی ، استاد، گروه جامعه شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
320- دکتر حجت احمدی
321- دکتر حسن احمدی ، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
322- دکتر حسین احمدی ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
323- دکتر حمید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
324- حمید احمدی ، دانشیار دانشگاه تهران
325- حجة الاسلام حمید احمدی
326- دکتر خدابخش احمدی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
327- خلیل احمدی ، استادیار
328- دکتر رضا احمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اراک، دانشکده مهندسی علوم زمین
329- دکتر روح الله احمدی ، دانشیار دانشکده فناوری‌های نوین گروه مهندسی سیستم‌های انرژی دانشگاه علم و صنعت ایران
330- رویا احمدی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران
331- رویا احمدی ، دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
332- سلیمان احمدی ، دانشیار
333- سید علی اکبر احمدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور- عضو هیئت موسس انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
334- دکتر سیداحمد احمدی ، استاد مشاوره دانشگاه اصفهان
335- مهندس سیدبدرالدین احمدی ، دانشگاه تربیت مدرس
336- دکتر سیدعبدالحمید احمدی ، دانشیار تربیت بدنی جهاد دانشگاهی
337- دکتر سیروس احمدی ، استاد جامعه شناسی دانشگاه یاسوج
338- شمس الدین احمدی ، دانشیار گروه علوم زیستی و بیوتکنولوژی دانشگاه کردستان
339- دکتر شهرام احمدی ، دانشگاه پیام نور
340- دکتر شهرام احمدی
341- دکتر شهین احمدی
342- دکتر شیرین احمدی ، دکترای روانشناسی
343- عاطفه احمدی
344- دکتر عبادالله احمدی ، استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.
345- دکتر عباس احمدی ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
346- عباس احمدی ، دبیر آموزش و پرورش
347- دکتر عباسعلی احمدی ، دانشیار باستان شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
348- عبدالحمید احمدی ، دانشیار، جهاد دانشگاهی
349- دکتر عبدالمجید احمدی ، استادیار دانشگاه رازی
350- علی اصغر احمدی ، قائم مقام و دبیر ستاد کاروان تدبیر و امید، معماون هماهنگی و پیگیری معاونت اجرایی رئیس جمهور، دبیر کل هلال احمر
351- دکتر علی اصغر احمدی ، استادیار دانشگاه تهران
352- دکتر علی محمد احمدی ، استادیار پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
353- دکتر علیرضا احمدی ، Department of Foreign Languages and Linguistics, Shiraz University, Iran
354- دکتر عمران احمدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
355- غلامرضا احمدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان(خوراسگان )
356- دکتر غلامعلی احمدی ، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
357- دکتر فاطمه احمدی ، Department of Pharmaceutics, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
358- دکتر فتاح احمدی ، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
359- دکتر فرشید احمدی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
360- فرهاد احمدی ، کارشناس ارشد تحقیقات بازار
361- دکتر فریال احمدی ، استادیار
362- دکتر فریبا احمدی ، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
363- دکتر فضل اله احمدی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
364- فیروزه احمدی
365- دکتر کامبیز احمدی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
366- دکتر گودرز احمدی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کلارکسون، پوتسدام ، نیویورک
367- دکتر مالک احمدی ، دانشیار رفتارحرکتی، گروه تربیت بدنی، دانشکده مهارت و کارآفرینی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه
368- محبوبه احمدی ، کارشناس گروه های علوم درمانگاهی و تغذیه و اصلاح نژاد دام و کارشناس مجله
369- دکتر محمد احمدی ، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه
370- محمد احمدی ، عضو هئیت علمی دانشگاه
371- دکتر محمد احمدی ، استادیار گروه علوم صنایع چوب و کاغذ دانشگاه محقق اردبیلی
372- محمد احمدی
373- دکتر محمد تقی احمدی ، دانشیار گروه نانوفیزیک دانشگاه ارومیه
374- محمد حسین احمدی ، Assistant Professor, Faculty of Mechanical engineering , Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
375- دکتر محمدتقی احمدی ، استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
376- محمدحسین احمدی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن اکتشاف
377- دکتر محمدرحیم احمدی ، دانشیار، گروه مترجمی زبان فرانسه، دانشگاه الزهرا (س)
378- محمدرضا احمدی ، English Language Department, Shahid Beheshti University, Iran
379- دکتر محمدرضا احمدی ، دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
380- دکتر محمدمهدی احمدی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
381- دکتر محمدنبی احمدی ، ریاست دانشگاه رازی
382- دکتر محمود احمدی ، دانشیار گروه جغرافیای طبیعی ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
383- دکتر مرتضی احمدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
384- دکتر مریلا احمدی ، دانشیار زبان و ادبیات روسی دانشگاه تربیت مدرس
385- دکتر منیژه احمدی ، دانشگاه زنجان
386- مهرداد احمدی
387- دکتر نزهت احمدی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
388- نگار احمدی ، فرد مهم علمی
389- دکتر نیما احمدی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
390- هادی احمدی ، دانشکده فنی و مهندسی ، شرق گیلان، دانشگاه گیلان، ایران
391- دکتر وحید احمدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
392- یعقوب احمدی ، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز سنندج و عضو هیئت علمی
393- دکتر خدیجه احمدی آملی ، Associate Professor - Payame Noor University
394- هادی احمدی آملی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
395- دکتر زهرا احمدی اردکانی ، مربی گروه مشاوره دانشگاه اردکان
396- سلمان احمدی اسبچین ، دانشیار میکروبیولوژی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
397- دکتر علی اکبر احمدی افرمجانی ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
398- دکتر زهرا احمدی افزادی ، دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی-عضو علمی دانشگاه پیام نور
399- دکتر مهدی احمدی اوچبلاغ ، مدیر مجموعه تفریحی و توریستی آبدرمانی گنو بندر عباس -مشاور اقتصادی فرمانداری شهرستان نمین -شهردار سابق شهر مرزی عنبران استان اردبیل_ مدیرسابق آموزشی وپژوهشی دانشگاه علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
400- زهرا احمدی بروغنی ، مربی گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
401- دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی ، استاد گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
402- دکتر فاطمه احمدی بویاغچی
403- دکتر زهرا احمدی پور ، استاد جغرافیای سیاسی ، دانشگاه تربیت مدرس
404- دکتر مهدی احمدی پور
405- دکتر بهنام احمدی پور جونقانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
406- دکتر رضوان احمدی پیام ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
407- روح الله احمدی جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
408- دکتر محمد رضا احمدی دارانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشگاه شهرکرد
409- محمد احمدی راد ، پژوهشگر، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، تهران، ایران
410- پروفسور سجاد احمدی زاد ، استاد دانشگاه
411- سوران احمدی زاد
412- دکتر حسن احمدی زاده ، استادیار دانشگاه کاشان
413- سجاد احمدی زاده
414- دکتر سید سعید رضا احمدی زاده ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
415- مهدی احمدی زاده ، استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
416- دکتر حسین احمدی سفیدان ، دانشيار دانشگاه تبريز
417- دکتر محمدطاهر احمدی شادمهری ، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
418- جعفر احمدی شالی
419- محمود احمدی شریف ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
420- دکتر جواد احمدی شکوه ، University of Sistan and Baluchestan
421- سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی ، دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام
422- غلامرضا احمدی طهرانی ، کارشناس ارشد، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
423- دکتر محسن احمدی طهور ، دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
424- حجة الاسلام مصطفی احمدی فر
425- دکتر حمیدرضا احمدی فر ، استادیار دانشگاه گیلان
426- دکتر علیرضا احمدی فرد ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
427- دکتر علی محمد احمدی قراچه ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
428- علی محمد احمدی قرچه ، گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.، ایران، جمهوری اسلامی
429- مجید احمدی کچایی
430- دکتر مهرداد احمدی کمرپشتی ، استادیار
431- دکتر حسن احمدی گاولیقی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
432- مسعود احمدی گرجی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
433- مازیار احمدی گلسفیدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
434- دکتر فرهنگ احمدی گیوی ، دانشیار، موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
435- بنفشه احمدی لاری ، دکترای کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
436- دکتر اسماعیل احمدی مقدم ، ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی
437- دکتر هاجر احمدی مقدم ، استادیار مهندسی متالورژی و مواد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
438- دکتر مجید احمدی ملاوردی ، دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
439- ایوب احمدی موسی آباد ، عضو هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی گلستان
440- دکتر مهدی احمدی نجف آبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه آموزشی ساخت و تولید دانشگاه صنعتی امیرکبیر
441- دکتر بهروز احمدی ندوشن ، دانشگاه یزد
442- دکتر مژگان احمدی ندوشن ، رئیس مرکز تحقیقات پسماند و پساب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
443- دکتر نوید احمدی نسب ، استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان
444- دکتر سیروس احمدی نوحدانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
445- دکتر خدابخش احمدی نوده ، استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه بقیه الله اعظم (عج)، تهران، ایران
446- احمد احمدیان ، استادیار گروه تولیدات گیاهی دانشگاه تربت حیدریه و رئیس پژوهشکده زعفران تربت حیدریه
447- حمید احمدیان ، استاد مهندسی ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
448- دکتر عبدالرسول احمدیان ، رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان
449- دکتر قدرت احمدیان ، دانشیار دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
450- دکتر مجید احمدیان ، استاد دانشگاه تهران
451- محمد تقی احمدیان ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
452- دکتر محمدعلی احمدیان ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
453- دکتر مهدی احمدیان ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
454- محمود احمدیان عطاری ، دانشیار دانشگاه خواجه نصیر
455- سیدوحید احمدی‌طباطبایی ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی‌کرمان
456- دکتر محمد اخباری ، دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
457- دکتر مریم اخباری ، پژوهشکده اسانس های طبیعی - فیتو شیمی
458- مهدی اخباری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
459- دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی ، مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی
460- دکتر علی اخترپور ، دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد
461- دکتر علی اکبر اختری ، دانشگاه رازی
462- دکتر محمدرضا اختصاصی ، استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد
463- اسفندیار اختیاری ، هیات تحریریه
464- دکتر رضا اختیاری امیری ، استادیار دانشگاه مازندران
465- دکتر امیرحسین اخروی ، استادیار گروه مدیریت دانشگاه گناباد
466- دکتر مجید اخشابی ، استادیار گروه هنر دانشگاه پیام نور واحد تهران شرق
467- دکتر محمدرضا اخگر
468- دکتر مهدی اخگری ، استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور فردوس
469- افشین اخلاص پور
470- دکتر ابراهیم اخلاصی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
471- دکتر احمد اخلاصی ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
472- احمد اخلاصی
473- محمد اخلاق‌پور ، مؤسس و مدیر مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
474- دکتر توحید اخلاقی ، دانشيار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
475- حسین اخلاقی
476- رحمت اله اخلاقی ، دانش پژوه/ مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی
477- محمد اخلاقی ، دانشگاه علم و صنعت ایران
478- هادی اخلاقی فیض آثار ، استادیار ،مؤسسه آموزش عالی رجاء
479- فردین اخلاقیان طاب ، رئیس دانشگاه کردستان
480- دکتر آفرین اخوان ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر یزد
481- امیراحمد اخوان ، دانشیار حشره شناسی پزشکی
482- امیرمحمد اخوان ، کارشناس ارشد معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
483- دکتر امیرناصر اخوان ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
484- دکتر پیمان اخوان ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه صنعتی قم
485- رضا اخوان ، استادیار، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
486- ستاره اخوان ، دانشیار انکولوژی زنان
487- منیره اخوان ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
488- دکتر مهدی اخوان ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
489- حمیدرضا اخوان ارمکی
490- مجتبی اخوان ارمکی ، دکتری مهندسی منابع طبیعی-علوم مرتع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
491- قدرت اخوان اکبری ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل
492- پروفسور محمدعلی اخوان بهابادی ، استاد ممتاز مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی) دانشگاه تهران
493- دکتر مهناز اخوان تفتی ، استاد گروه روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
494- دکتر مریم السادات اخوان حجازی ، دانشیار دانشکده:دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
495- مریم اخوان خرازیان
496- دکتر عباس اخوان سپهی ، دانشیار میکروبیولوژی علوم و تحقیقات شعبه اسلامی دانشگاه آزاد
497- مصطفی اخوان صفار
498- آرش اخوان طبسی ، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان اصفهان
499- دکتر مسعود اخوان فرد ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
500- دکتر بهرام اخوان کاظمی ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیراز
501- دکتر مسعود اخوان کاظمی ، استاد تمام
502- جمال اخوان مقدم ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
503- دکتر زهره اخوان مقدم ، دانشیار علوم قرآن وحدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
504- دکتر مهری اخوان ملایری ، دانشگاه الزهرا
505- محمود اخوان مهدوی
506- دکتر سیدتقی اخوان نیاکی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
507- سید محمد مهدی اخوت
508- دکتر سیدمحمود اخوت ، استاد، گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
509- محمدرضا اخوت ، عضو هییت موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
510- مرتضی اخوت ، مدرس دانشگاه علم و صنعت ایران
511- هانیه السادات اخوت ، استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
512- دکتر زهرا اخوی
513- دکتر محمدمهدی اخویان ، استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ
514- ظهراب اداوی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فریدونشهر
515- دکتر عبدالوهاب ادب آوازه ، رئیس انجمن جوشکاری ایران
516- دکتر نازیلا ادب آوازه ، انجمن جوشکاری و آزمایش های غیر مخرب ایران
517- نرگس ادبی ، مربی گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنراسلامی تبریز
518- محمد ادبی تبار ، Islamic Azad University, Qaemshahr Branch
519- دکتر حسین ادریس ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
520- دکتر ابراهیم ادهمی ، دانشگاه یاسوج
521- سید مرتضی ادیانی ، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران
522- مرتضی ادیب ، عضو هیئت علمی گروه معماری منظر دانشگاه شهید بهشتی
523- دکتر یوسف ادیب ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
524- بهمن ادیب زاده ، استاد معماری دانشگاه شهید بهشتی
525- عبدالرئوف ادیب زاده
526- دکتر فرزاد ادیبان ، پژوهشگر
527- پیمان ادیبی
528- شادی ادیبی‌فرد
529- دکتر مهری اذانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
530- سینا ارادتی
531- حمید اراضی ، دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، ایران
532- حسین ارباب ، مربی دانشکده:دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
533- دکتر شهرام ارباب
534- دکتر عباس ارباب ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
535- سپیده اربابی ، Islamic Azad University, Pharmaceutical Sciences Branch, Tehran, Iran
536- دکتر فریدون اربابی
537- محسن اربابی ، دانشیار و مدیر گروه آموزشی انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
538- دکتر مسعود اربابی ، استاد بخش تحقیقات جانورشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
539- هانی اربابی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
540- دکتر وحید اربابی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
541- دکتر آزاده اربابی سبزواری ، عضو هیات علمی واحد اسلامشهر
542- اکبر اربابیان
543- پیمان اربابیان ، کارشناسی ارشد روانشناسی
544- ایوب ارپناهی ، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی، تهران، ایران، جمهوری اسلامی
545- سارا ارجمند
546- دکتر بهناز ارجمند کرمانی ، استادیار دانشگاه ازاد مکانیک _تبدیل انرژی
547- مهندس روح الله ارجمند نیا ، كارشناس ارشد نرم افزار كامپيوتر
548- دکتر علی اکبر ارجمندنیا ، دانشیار دانشگاه تهران
549- علی ارحامی
550- دکتر محمدعلی اردبیلی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
551- زهراسادات اردستانی
552- دکتر مجتبی اردستانی ، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
553- دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد دزفول
554- راضیه اردکانی
555- سعید اردکانی
556- دکتر سیدحسن اردکانی ، استاد، گروه دین شناسی، دانشگاه ادیان و مذاهب
557- دکتر طاهره اردکانی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
558- دکتر محمدرضا اردکانی ، استاد، گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
559- دکتر رضا اردکانیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف
560- امیرهوشنگ اردلان
561- دکتر داریوش اردلان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
562- دکتر علی اردلان ، دانشیار، انستیتو تحقیقات بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
563- نادر اردلان
564- دکتر شمس الحاجیه اردلانی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
565- محمدجواد ارده
566- دکتر یدالله اردوخانی ، استاد ریاضی کاربردی -آنالیز عددی گروه ریاضی، دانشکده علوم ریاضی دانشگاه الزهرا
567- دکتر سیدمسعود ارزاقی ، Elderly Health Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
568- دکتر محمدحسین ارزانش ، استادیار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
569- دکتر احمد ارزانی ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
570- دکتر حامد ارزانی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران
571- حبیب رضا ارزانی ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
572- دکتر حسین ارزانی ، استاد گروه مهندسی احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
573- دکتر کاظم ارزانی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
574- دکتر مهدی ارزنلو ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
575- سولماز ارژنگی
576- دکتر محمدجواد ارسطا ، استادیار دانشگاه تهران
577- دکتر جعفر ارشاد ، استاد، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
578- دکتر فربیا ارشاد ، استادیار ریاضی دانشگاه پیام نور شیراز
579- دکتر فرهنگ ارشاد ، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
580- مجید ارشاد لنگرودی ، رییس دانشگاه شیراز
581- دکتر علی ارشادی ، استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، دزفول، ایران
582- دکتر محمد جواد ارشادی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ودبیر علمی همایش
583- محمدحسین ارشادی ، استادیار
584- علی ارشد ریاحی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
585- دکتر نسرین ارشدی ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
586- نعمت الله ارشدی ، استادیار – دانشگاه زنجان
587- دکتر علیرضا ارشدی خمسه ، دانشکده مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران
588- دکتر عباس ارغان ، دانشیارگروه جغرافیا و مرکز تحقیقات گردشگری( دامنه جنوبی البرز مرکزی ) واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ، سمنان ، ایران
589- دکتر حسام الدین ارغند
590- علیرضا ارغوان ، عضو هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
591- دکتر فریبرز ارغوانی پیرسلامی ، دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
592- دکتر بهشید ارفع نیا ، دانشیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
593- دکتر مریم ارمغان ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
594- دکتر ارسطو ارمغانی ، استادیار مهندسی عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
595- شورش ارواء ، دکتری تغذیه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.
596- دکتر نسرین اروج زاه ، عضو هیات علمی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
597- اردشیر اروجی ، پژوهشگر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی
598- دکتر فاطمه اروجی ، دانشیار-دانشگاه تبریز
599- محسن اروجی ، مدیر کل مدیریت بحران استان قم
600- دکتر علی ارومیه ای ، استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
601- مصطفی ازکیا ، دانشگاه تهران
602- دکتر سجاد ازگلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
603- دکتر حسین ازگومی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
604- پروفسور مجتبی ازهری ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
605- دکتر مهدی ازوجی ، استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
606- دکتر علیرضا اژدری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
607- دکتر محسن اژدری ، عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فسا
608- دکتر محمود اژدری ، معمار، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی
609- دکتر مهدی اژدری مقدم ، استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان
610- دکتر جواد اژه ای ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران
611- سمیه اسبکیان
612- دکتر داوود اسپرهم ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
613- محمد علی اسپنانی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد
614- علی اکبر استاجی ، دانشیار، گروه ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه حکیم سبزواری
615- مهدی استاد احمد
616- محمد جعفر استاد احمد قرابی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
617- دکتر عباس استاد تقی زاده ، قائم مقام سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
618- جواد استاد محمدی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
619- احمد استادباقر ، عضو تدوین کننده چارچوب موافقت نامه مشارکت های سازمان برنامه و بودجه کشور
620- دکتر حسن استادحسین ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
621- آذین السادات استادرمضان
622- سعید رضا استادزاده
623- دکتر علی استادهاشمی ، استادیار و رئیس کل بیمه مرکزی
624- اویس استادی ، پژوهشکده اسلام تمدنی
625- دکتر بختیار استادی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
626- هوشنگ استادی
627- مهدی استادی جعفری ، مشاور همایش های شهرسازی ریل پایه
628- دکتر حسین استادی سفیدان
629- هادی استادی مقدم ، استاد گروه اپتومتری،دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
630- دکتر محمد مهدی استثنایی ، مربی - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
631- همایون استکانچی ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
632- سیدعلی استوار ، دانشگاه شاهرود
633- صغری استوار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
634- دکتر یاسمین استوار ایزدخواه ، دانشیار پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران
635- دکتر کوروش استوار سنگری ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز
636- فرهاد استوان
637- هادی استوان ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
638- دکتر مهرداد استیری ، دانشکده مدیریت کسب وکار دانشگاه تهران
639- سید رضا اسحاق نیا ، استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
640- دکتر آرش اسحاقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه پیام نور بیرجند
641- دکتر زرین اسحاقی ، استاد دانشگاه پیام نور مشهد، ایران
642- دکتر علی اسحاقی ، رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
643- دکتر مجید اسحاقی ، استاد ریاضی، دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان
644- دکتر محمد اسحاقی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
645- محمد اسحاقی ، استادیار دانشگاه تهران
646- دکتر جواد اسحاقی راد ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
647- دکتر علی اسحق بیگی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
648- دکتر هادی اسحقی ثانی کاخکی ، ستادیار طب کار گروه طب کار، دانشکده پزشکی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
649- دکتر ابراهیم اسداغی ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
650- توفیق اسداف ، استادیار
651- دکتر احسان اسداللهی
652- الله شکر اسداللهی
653- دکتر خدابخش اسداللهی ، استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه محقق اردبیلی
654- دکتر الله شکر اسداللهی تجرق ، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
655- دکتر سهراب اسداله زاده
656- امین اسدالهی
657- دکتر زهرا اسدالهی ، دانشگاه لرستان
658- فرشته اسدالهیان بناب
659- دکتر مرتضی اسدامرجی ، استادیار دانشگاه شهید بهشتی
660- دکتر سعید اسدپور ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
661- علی اسدپور
662- محمد اسدپور ، استادیار خدمات بهداشت وارتقاء سلامت دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
663- دکتر مسعود اسدپور ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
664- کریم اسدپور زینالی
665- حمید اسدزاده
666- دکتر احمد اسدزاده ، دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
667- دکتر حسن اسدزاده ، دانشیار، گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (ره)، تهران، ایران
668- محمد اسدزاده ، کارشناس مکانیک
669- وحید اسدزاده ، دانشجوی دکتری اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
670- عبدالله اسدزاده جاریحانی
671- آزیتا اسدی ، مدرس زبان انگلیسی
672- ابراهیم اسدی
673- دکتر احمدعلی اسدی ، دانشگاه هنر شیراز
674- اسد اسدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
675- دکتر اسماعیل اسدی ، هيات علمي دانشگاه تبريز
676- امیرحسین اسدی
677- دکتر بهنام اسدی ، دکترای حقوق خصوصی و مدیر عامل بنیاد علمی قانون یار((استاد دانشگاه))
678- دکتر پیام اسدی
679- دکتر حامد اسدی ، استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
680- حامد اسدی ، استاد دانشکده مهندسی صنایع، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تحقیقات، تهران، ایران
681- حسن اسدی
682- مهندس حسن اسدی ، قائم مقام دانشگاه کار واحد قزوین
683- حسن اسدی
684- مهندس حسن اسدی
685- دکتر حسین اسدی ، دانشیار خاکشناسی دانشگاه تهران
686- دکتر حسین اسدی ، استاد دانشگاه صنعتی شریف
687- حمید اسدی ، دکتری حقوق جزا
688- دکتر حمید اسدی ، استاد دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
689- زهرا اسدی
690- دکتر سعید اسدی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه شاهد
691- سید نعمت اله اسدی ، کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
692- سیده کبری اسدی
693- دکتر شاهرخ اسدی ، دانشگاه تهران
694- دکتر شهریار اسدی ، دانشگاه شیراز
695- دکتر عباس اسدی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
696- علیرضا اسدی
697- دکتر غلامحسین اسدی ، دانشیار، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
698- فرزاد اسدی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
699- دکتر فرهاد اسدی ، دانشیار، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
700- مجتبی اسدی ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
701- محمد اسدی ، Department of Law, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Hormozgan, Iran
702- محمدامین اسدی
703- مرضیه اسدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الیگودرز
704- دکتر مریم اسدی
705- مژگان اسدی ، استادیار بیماری های غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران
706- مسعود اسدی ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
707- دکتر مصطفی اسدی ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
708- دکتر مهیار اسدی ، استادیار دانشکده هنرهای تجسمی- دانشگاه تهران
709- دکتر یاسمن اسدی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
710- دکتر مهدی اسدی آقبلاغی ، استادیار مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
711- دکتر اسماعیل اسدی بروجنی ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
712- بهروز اسدی بروجنی ، آموزشکده فنی وحرفه ای بروجن
713- علی اسدی پور ، دانشیار گروه شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
714- محمد حنیف اسدی خانوکی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
715- دکتر ابراهیم اسدی خشوئی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
716- دکتر هادی اسدی رحمانی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
717- دکتر ساناز اسدی رحمتی
718- محمدحسن اسدی طاری ، استاد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
719- دکتر مهدی اسدی قالهری ، عضو هیئت علمی و مدیر گروه آموزشی بهداشت محیط
720- دکتر غلامرضا اسدی کرم ، استاد،گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
721- هرمز اسدی کوه آباد
722- دکتر اسدالله اسدی گرمارودی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
723- سیدمحمد اسدی نژاد
724- محسن اسدی نژاد ، استادیار، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، ایران
725- دکتر محمدرضا اسدی یونسی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
726- الهه اسدیان
727- فریده اسدیان
728- قاسم اسدیان
729- دکتر اصغر اسدیان اوغانی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
730- مهسا اسرافیلی
731- دکتر مهدی اسرافیلی دیزجی ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه مراغه
732- دکتر سیدامیر اسعد فاطمی
733- دکتر علیرضا اسعدی ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
734- محمود اسعدی ، دبیر همایش چهره های ماندگار، دانشگاه تهران، ایران
735- دکتر ابراهیم اسعدی اسکویی
736- مهدی اسعدی شالی ، مسولIT و کارشناس شبکه دانشکده فیزیک
737- مریم السادات اسعدی فیروز آبادی ، دانشیار
738- دکتر امیر حسن اسعدیان ، مربی گروه کشاورزی سرایان دانشگاه بیرجند
739- مهرداد اسفنانی
740- دکتر عیسی اسفنجاری کناری ، استاد تمام گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
741- دکتر سعید اسفنده ، گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
742- مسعود اسفندياري
743- دکتر ابوالفضل اسفندی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
744- دکتر محمودرضا اسفندیار ، دانشیار عرفان اسلامی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.
745- احمد اسفندیاری ، اداره راه و شهرسازی ایلام
746- دکتر رجب اسفندیاری ، Associate Professor of Imam Khomeini International University
747- دکتر زهرا اسفندیاری ، گروه صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
748- دکتر شهاب اسفندیاری ، دانشیار گروه سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران
749- دکتر فریبا اسفندیاری ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
750- دکتر محمد اسفندیاری ، مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب مسئول قرارگاه علوم عقلی حوزه علمیه خراسان"
751- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
752- حجة الاسلام محمد اسفندیاری ، معاون پژوهش حوزه علمیه خراسان-مدیر مدرسه علمیه عالی نواب
753- مرتضی اسفندیاری ، دانشگاه بجنورد
754- دکتر مرضیه اسفندیاری ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
755- دکتر مصطفی اسفندیاری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
756- دکتر مهدی اسفندیاری ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
757- رضا اسفندیاری (اسلامی) ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
758- دکتر منصور اسفندیاری بیات ، دکتری
759- الهام اسفندیاری فرد
760- دکتر علیرضا اسفندیاری مقدم ، استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
761- دکتر محمدهمت اسفه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
762- اعظم اسفیجانی
763- حمیدرضا اسکاش
764- بهروز اسکندرپور ، هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
765- بهروز اسکندرپور
766- دکتر محمدجواد اسکندرلو ، دانشیار جامعه المصطفی العالمیه
767- طاهر اسکندرلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد
768- دکتر مهتا اسکندرنژاد
769- دکتر بهاءالدین اسکندری ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه
770- دکتر حسین اسکندری ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی مکانیک
771- دکتر حسین اسکندری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبایی
772- دکتر حمیدرضا اسکندری ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
773- دکتر راضیه اسکندری ، مربی مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی
774- دکتر سهیل اسکندری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو - عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
775- دکتر علی اسکندری ، دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشگاه زنجان
776- دکتر فرزاد اسکندری ، ستاد آمار کاربردی و علم دادها. گروه آمار، دانشکده آمار، ریاضی و رایانه. دانشگاه علامه طباطبائی
777- دکتر فرزاد اسکندری ، عضو هیات علمی و استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
778- دکتر کیوان اسکندری ، استادیار
779- دکتر مجتبی اسکندری ، دانشیار، دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)
780- دکتر محمدرضا اسکندری ، استاديار و کارشناس رسمی دادگستری و مميزی ايمنی راه
781- مسعود اسکندری
782- دکتر مصطفی اسکندری ، استادیار گروه مواد دانشگاه شهید چمران
783- ندا اسکندری ، دکترای شهرسازی
784- دکتر زهرا اسکندری تربقان ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
785- دکتر محمد اسکندری ثانی ، دانشگاه بیرجند
786- پروفسور جعفر اسکندری جم ، استاد دانشگاه مالک اشتر
787- دکتر مرتضی اسکندری قادی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
788- علی اسکندری‌زاده ، دانشیار گروه دندان پزشکی ترمیمی دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
789- دکتر بهروز اسکویی ، دانشگاه تهران
790- مهرداد اسکویی
791- ربیعا اسکینی ، استاد حقوق تجارت دانشگاه مفید
792- دکتر آن اسگارد ، دانشیار دانشگاه ژنو سویس
793- کریم اسگندری
794- دکتر علیرضا اسلام ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
795- دکتر مریم اسلام پناه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
796- بهدیس اسلام نور
797- دکتر کریم اسلاملوئیان ، دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشگاه شیراز
798- دکتر ابوالفضل اسلامی ، دانشگاه یزد
799- دکتر ابوالفضل اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
800- دکتر احمدعلی اسلامی ، گروه آموزش بهداشت و ارتقائ سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
801- پروفسور اسفندیار اسلامی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
802- پروفسور اسفندیار اسلامی
803- دکتر اسماعیل اسلامی ، استادیار، زبان و ادبیات عربی، دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت
804- اکبر اسلامی ، دانشیار ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.
805- دکتر ایمان اسلامی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
806- دکتر حسین اسلامی ، استاد دانشگاه خلیج فارس رشته شیمی فیزیک
807- دکتر روح اله اسلامی ، دانشگاه فردوسی مشهد
808- دکتر سعید اسلامی ، Associate Professor, Islamic Azad University, Chalous Branch
809- سهراب اسلامی ، دکتری الهیات و معارف اسلامی، گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، ایران.
810- پروفسور سید غلامرضا اسلامی ، استاد، گروه معماری، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
811- دکتر سید وحید اسلامی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
812- دکتر سیدیحیی اسلامی ، استادیار دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا
813- دکتر عبدالمجید اسلامی ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
814- علی اسلامی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
815- دکتر علیرضا اسلامی ، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی
816- دکتر فاطمه اسلامی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
817- گیلدا اسلامی ، Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran
818- لیلا اسلامی ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
819- محسن اسلامی
820- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
821- دکتر محسن اسلامی ، دانشیار/ دانشگاه تربیت مدرس
822- دکتر محمدرضا اسلامی ، گروه زبان و ادبیات عربی
823- محمدرضا اسلامی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
824- دکتر محمدرضا اسلامی ، استاد دانشکده مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر
825- محمدرضا اسلامی ، پژوهشگر مقطع پسادکترا در دانشگاه‌های ایالتی میشیگان و کلمسون کارولینای جنوبی در مهندسی آتش و انفجار
826- دکتر محمدعلی اسلامی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
827- دکتر محمود اسلامی ، استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای
828- مسعود اسلامی ، استادیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
829- دکتر منصور اسلامی ، دانشیار دانشگاه مازندران
830- دکتر ندا اسلامی ، استادیار ارتدونسی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد
831- سیدحسن اسلامی اردکانی
832- دکتر حسین اسلامی مفیدآبادی ، عضو هیأت علمی دانشگاه
833- دکتر سعید اسلامیان ، استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
834- سید هادی اسلامیان ، هئیت علمی موسسه آموزش عالی نبی اکرم
835- دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور ، استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی
836- دکتر بهروز اسماعیل پور ، استاد دانشگاه محقق اردبیلی
837- پوریا اسماعیل پور
838- حسن اسماعیل پور
839- دکتر حیدر اسماعیل پور ، استادیار و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی ( فلسفه و تربیت اسلامی)، دانشگاه پیام نور فارس
840- دکتر خلیل اسماعیل پور ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
841- دکتر مجید اسماعیل پور ، دانشیار
842- دکتر یحیی اسماعیل پور
843- دکتر امید اسماعیل زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
844- حسن اسماعیل زاده ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار پژوهشکده علوم محیطی
845- دکتر شیدا اسماعیل زاده ، Associate Prof. Department of chemistry, Darab Branch, Islamic Azad University
846- عباس اسماعیل زاده
847- دکتر علی اسماعیل زاده ، دانشیار -دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
848- مجید اسماعیل زاده ، کارشناسی ارشد شهرسازی
849- مهدی اسماعیل زاده ، دبیر مرکز نشر و تحقیقات علمی پیشرفته ایران
850- مهربان اسماعیل زاده ، -
851- یوسف اسماعیل زاده ، استادیار دانشگاه پیام نور
852- دکتر سیامک اسماعیل زاده خادم ، استاد
853- حبیب اسماعیل زاده رستم ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر
854- رضا اسماعیل زاده کناری
855- دکتر محسن اسماعیل زاده مقدم ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر
856- محمد اسماعیل نژاد ، مدیر عامل شرکت توسعه دانش فرزانگان
857- علی اصغر اسماعیل نیا ، مدیر کل دفتر بازار آب دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی­ سازی وزارت نیرو
858- دکتر احمد اسماعیلی ، Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran
859- امیدعلی اسماعیلی
860- دکتر امیرحسین اسماعیلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
861- امین اسماعیلی
862- بهرام اسماعیلی ، پرسنل دانشگاه فرهنگیان
863- دکتر جعفر اسماعیلی ، دانشیار فیزیک دانشکده علوم پایه
864- حمیدرضا اسماعیلی ، استاد،زیست شناسی، دانشگاه شیراز، ایران
865- رضوان اسماعیلی
866- سمیرا اسماعیلی
867- دکتر شاهرخ اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه کردستان
868- عباس اسماعیلی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
869- دکتر علیرضا اسماعیلی ، استادیار گروه ترافیک جاده ای، دانشکده علوم پلیس، تهران، ایران
870- عماد اسماعیلی ، گروه زراعت و نباتات ، دانشگاه لرستان ، خرم آباد ، ایران، جمهوری اسلامی
871- فرهاد اسماعیلی ، رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 شیراز
872- کاظم اسماعیلی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد
873- دکتر محسن اسماعیلی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران
874- دکتر محسن اسماعیلی
875- محمد علی اسماعیلی ، دانشیار - زراعت
876- محمدرضا اسماعیلی ، رئیس گروه تخصصی معماری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان
877- دکتر محمدمهدی اسماعیلی ، استادیار دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده مطالعات انقلاب اسلامی
878- مرتضی اسماعیلی ، هیئت علمی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
879- مژگان اسماعیلی
880- دکتر مصطفی اسماعیلی ، عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
881- مهدی اسماعیلی
882- مهدی اسماعیلی ، مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اصفهان
883- هادی اسماعیلی
884- صالح اسماعیلی درکه
885- دکتر عباس اسماعیلی ساری ، استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
886- دکتر بهرنگ اسماعیلی شاد ، استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی
887- دکتر احسان اسماعیلی طاهری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
888- ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی ، عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
889- غریبه اسماعیلی کیا
890- دکتر علی اسماعیلی ندیمی
891- ابراهیم اسماعیلی هریسی
892- دکتر آیدا اسماعیلیان
893- دکتر مجید اسماعیلیان ، استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران
894- دکتر اباذر اسمعلی عوری ، استاد محقق اردبیلی
895- فرشته اسمعیل خانی ، مربی
896- دکتر جمال اسمعیل زاده وفائی
897- دکتر مرتضی اسمعیل نژاد ، دانشیار دانشگاه بیرجند
898- فضل اله اسمعیلی ، عضوهیأت علمی دانشگاه پیام نور
899- فضل اله اسمعیلی ، استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور
900- دکتر مرتضی اسمعیلی ، استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران
901- دکتر معصومه اسمعیلی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
902- دکتر کبرا اسمعیلی بریران ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
903- دکتر ایمان اسمعیلی پایین افراکتی ، استادیار دانشگاه مازندران
904- دکتر محمداسماعیل اسمعیلی جلو دار ، دانشیار باستان شناسی دانشگاه تهران
905- فرحناز اسمعیلی رادور
906- جان الکساندر اسمیت
907- رضا اسودی
908- دکتر پیام اشتری ، دانشگاه زنجان
909- حسن اشتری
910- دکتر صدیقه اشتری ، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی،بخش تحقیقات گیاه پزشکی
911- مهرداد اشتری
912- امیر اشتری لرکی
913- دکتر کیومرث اشتریان ، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
914- دکتر احسان اله اشتهاردیان ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
915- محمدتقی اشتیاقی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
916- محمدنقی اشتیاقی ، استاد دانشگاه صنعتی برلین- آلمان و استاد مدعو دانشگاه ماهیدول تایلند
917- علی اشجاران ، معاون پژوهش و فناوری مرکز علوم و فن آوری های پیشرفته دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) - شهرری
918- دکتر محسن اشجاری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
919- دکتر مهدی اشجعی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
920- دکتر داریوش اشرافی ، وکیل دادگستری و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
921- مجید اشرافی
922- مرتضی اشرافی ، دکتری علوم سیاسی
923- شهرام اشراق
924- پروفسور آرمان اشراقی ، مدیر گروه تحقیقات مدیریت دانشکده بازرگانی کاردیف ، دانشگاه کاردیف
925- پروفسور احسان اشراقی ، استاد بازنشسته دانشگاه تهران
926- دکتر حسین اشراقی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
927- دکتر فرشید اشراقی ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
928- محمد اشرف ، ریاست انجمن علوم پاکستان
929- منوچهر اشرف پور ، دانشیار فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
930- دکتر علی اشرف جعفری ، استاد، بخش تحقیقات مرتع، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
931- دکتر افشین اشرف زاده ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه گیلان
932- دکتر رضا اشرف زاده ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
933- دکتر محمدرضا اشرف زاده ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
934- دکتر علی اشرف صادقی ، استاد، دانشگاه تهران
935- علی اشرف صدرالدینی
936- دکتر محمد علی اشرف گنجویی
937- اصغر اشرفی ، کارشناس ارشد
938- دکتر امیر اشرفی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
939- دکتر بزرگمهر اشرفی ، دانشیار دانشکده صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود
940- دکتر حسین اشرفی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
941- سید داوود اشرفی ، استاد مرکز تحقیقات بهداشت و محیط زیست، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
942- دکتر سید علیرضا اشرفی ، استاد دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
943- دکتر سیدمحمد اشرفی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
944- عباس اشرفی ، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
945- دکتر علی اشرفی ، استادیار سنجش از دور و GIS دانشگاه بیرجند
946- مهناز اشرفی ، عضو هیات علمی و رییس پژوهشگده ابنیه و بافت های فرهنگی و تاریخی و مدرس دانشگاه
947- دکتر حسن اشرفی ریزی ، استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
948- دکتر آرزو اشرفی زاده ، مدیر کل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌ها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تهران، ایران
949- دکتر علی اشرفی زاده ، دانشیار،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
950- دکتر فخرالدین اشرفی زاده ، استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان
951- دکتر جواد اشرفی هلان ، Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
952- حسن اشرفیان امیری ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
953- طاهره اشک تراب
954- شبیر اشکپور مطلق
955- دکتر همایون اشکورجیری ، دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی یزد
956- سیدعدنان اشکوری
957- حسن اصانلو ، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی
958- دکتر علی اصانلو ، استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
959- دکتر علی اصانلو ، دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
960- دکتر مرتضی اصانلو ، استاد دانشگاه امیرکبیر
961- دکتر علی اصغر آل شیخ ، استاد تمام گروه مهندسی سیستمهای اطلاعات مکانی نقشه برداری (ژئودزی و ژئوماتیک)دانشکده مهندسی - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
962- دکتر علی اصغر رواسی ، استاد فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران
963- دکتر علی اصغر علوی ، استاد دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی - دانشگاه علوم پزشکی شیراز - ایران
964- دکتر علی اصغر کیا ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
965- علی اصغر نجف پور ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
966- مهدی اصغر نژاد امیری ، دکتری مدیریت مالی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
967- دکتر حسین اصغرپور ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
968- حسین اصغرحسینی ، استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
969- دکتر اکبر اصغرزاده ، دانشیار دانشگاه مازندران و انجمن آمار ایران
970- دکتر اکبر اصغرزاده بناب ، استادیار گروه مطالعات علم و فناوری دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
971- مرتضی اصغرنیا
972- دکتر اباذر اصغری
973- دکتر احمد اصغری ، دانشیار دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
974- دکتر امید اصغری ، عضو هیات مدیره انجمن مهندسی ایران
975- دکتر بهور اصغری ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
976- دکتر جواد اصغری
977- دکتر حبیب اله اصغری ، رییس مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی
978- دکتر حمیدرضا اصغری ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
979- دکتر زینب اصغری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارس
980- دکتر سعید اصغری ، دانشیار پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران
981- دکتر سید امیر اصغری
982- دکتر سید مهدی اصغری ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
983- دکتر صیاد اصغری ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
984- دکتر عبدالرضا اصغری ، استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
985- پروفسور علی اصغری ، دانشگاه محقق اردبیلی
986- علیرضا اصغری ، گروه فیزیولوژی و بیوفیزیک، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
987- دکتر کیوان اصغری ، دانشیار، گروه مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
988- دکتر محسن اصغری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف)
989- دکتر محمد اصغری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه تبریز
990- محمد رضا اصغری ، مربی گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
991- دکتر محمدرضا اصغری
992- دکتر مریم اصغری ، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
993- دکتر مسعود اصغری ، استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه مراغه
994- مسعود اصغری ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
995- دکتر محمد باقر اصغری آقامشهدی
996- فخرالدین اصغری آقمشهدی ، استاد حقوق دانشگاه مازندران
997- دکتر یوسف اصغری بایقوت ، استادیار گروه گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
998- دکتر سید امین اصغری پری
999- دکتر سید امین اصغری پری ، Associate Professor, Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Behbahan Khatam Al Anbia University of Technology,
1000- محمد رضا اصغری پور ، سردبیر نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک و Agriculture, Environment & Society و استاد تمام دانشگاه زابل
1001- اسما اصغری پور دشت بزرگ ، دکتری تخصصی آب و هواشناسی
1002- دکتر عزت اله اصغری زاده ، دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1003- دکتر اکبر اصغری زمانی ، دانشیار دانشگاه تبریز
1004- دکتر صیاد اصغری سراسکانرود ، استاد، گروه جغرافیا، دانشگاه محقق اردبیلی
1005- دکتر ابراهیم اصغری کلجاهی ، دانشیار دانشگاه تبریز
1006- دکتر اصغر اصغری مقدم ، دانشگاه تبریز
1007- محمد علی اصغری مقدم
1008- دکتر محمدعلی اصغری مقدم
1009- دکتر حسین اصغریان ، گروه اقتصاد ، دانشگاه لوند ، سوئد
1010- پروفسور علی اصغر اصغریان جدی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1011- دکتر رضا اصفهانی ، استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1012- دکتر سید عبدالله اصفهانی ، استادیار
1013- محمد مهدی اصفهانی ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
1014- محمدرضا اصفهانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1015- دکتر مسعود اصفهانی ، دانشگاه گیلان
1016- دکتر مهدی اصفهانی ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1017- نعمت اصفهانی عمران ، ویراستار علمی ادبی
1018- دکتر داوود اصفهانیان ، استاد گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه تبریز
1019- دکتر وحید اصفهانیان ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
1020- دکتر سمیرا اصل شیرین ، عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، واحد بروجرد
1021- دکتر چنگیز اصلاحچی ، استاد دانشکده علوم رياضي دانشگاه شهید بهشتی
1022- دکتر محمدرضا اصلاحچی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1023- دکتر محمدعلی اصلانخانی ، استاد گروه یادگیری و رفتار حرکتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
1024- پروانه اصلانی ، استادیار،مؤسسه آموزش عالی رجاء
1025- دکتر جعفر اصلانی ، مرکز تحقیقات آسیب های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1026- دکتر خالد اصلانی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1027- سردار اصلانی
1028- علیرضا اصلانی ، دانشکده فنی ، دانشگاه Vaasa ، فنلاند
1029- دکتر فیروز اصلانی ، دانشیار/ حقوق عمومی دانشگاه تهران
1030- دکتر محمدرضا اصلانی ، استاد تمام علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
1031- مرتضی اصلانی نژاد
1032- دکتر یاشار اصلانیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
1033- دکتر حسین اصلی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1034- دکتر مهدی اصلی نژاد
1035- دکتر امیررضا اصنافی ، عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
1036- دکتر محمد اصولیان
1037- دکتر جواد اصیلی ، دانشیار، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1038- دکتر حسن اصیلیان ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1039- جواد اطاعت ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1040- دکتر زهرا اطلس باف ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1041- محمدعلی اطلسی ، دانشیار گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1042- دکتر جواد اطمینان ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1043- دکتر فیصل اطمینان ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1044- دکتر سید اسدالله اطهری ، استادیار روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
1045- عمید اطهری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1046- دکتر زینب السادات اطهری اصفهانی ، استادیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1047- امیرمهدی اعتباری
1048- دکتر فرهاد اعتباری
1049- دکتر اکبر اعتباریان ، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
1050- حسن رضا اعتباریان ، استاد بازنشسته گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1051- مجید اعترافی
1052- دکتر ایرج اعتصام ، استاد، دانشکده هنر و معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
1053- محمد اعتضاد رضوی ، استادیار گروه چشم پزشکی، بیمارستان خاتمالانبیا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1054- مریم اعتضادالسلطنه ، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1055- سید غلامرضا اعتماد
1056- شاپور اعتماد ، دانشیار موسسه حکمت و فلسفه. ایران
1057- گیتی اعتماد ، مدیرعامل مهندسین مشاور طرح و معماری
1058- دکتر وحید اعتماد ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1059- احسان اعتمادی ، هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری
1060- احمد اعتمادی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1061- بهزاد اعتمادی
1062- دکتر حسین اعتمادی ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1063- امیر اعتمادی بزرگ
1064- زهرا اعتمادی فر ، دانشیار، دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم
1065- دکتر مجتبی اعتمادی نیا ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1066- دکتر سیدمحمد اعرابی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1067- غلامحسین اعرابی ، دانشیار دانشگاه قم
1068- محسن اعرابی ، عضو هیأت علمی و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
1069- محسن اعرابی ، Assistant Professor of Nuclear Medicine
1070- محمدحسین اعرابی ، دانشیار بیوشیمی بالینی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1071- حسین اعرافی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
1072- دکتر علیرضا اعرافی ، رییس مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم
1073- دکتر نازنین اعزاز شهابی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1074- علی اعطا ، مشاور رسانه ای معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی
1075- رضا اعطائی زاده
1076- دکتر نوید اعطار شرقی ، استادیار مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی
1077- دکتر سعید اعظم ، دانشگاه اصفهان
1078- محمد اعظم زاده ، استادیار
1079- حامد اعظمی ، دانشگاه بجنورد
1080- رحمت اعظمی ، استادیار دانشگاه ایلام
1081- موسی اعظمی
1082- نسرین سادات اعظمی
1083- هادی اعظمی ، رییس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد
1084- حسین اعظمی چهاربرج
1085- دکتر اکبر اعظمیان جزی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
1086- حسین اعلائی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
1087- دکتر علی اصغر اعلم الهدی ، ریاست انیستیتو آب و انرژی شریف
1088- علی اعلمی
1089- دکتر محمدتقی اعلمی ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1090- محمدابراهیم اعلمی آل آقا ، دانشیار دانشگاه رازی
1091- دکتر بهادر اعلمی هرندی ، استاد گروه ارتوپدی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
1092- زهرا اعلمی هرندی ، استاد
1093- دکتر شهین اعوانی ، دانشیار فلسفه، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1094- دکتر غلامرضا اعوانی ، استاد فلسفه موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
1095- محسن افتاده ، دانشیار شیمی فیزیک،گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
1096- ابراهیم افتخار ، گروه بیوشیمی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1097- محمدرضا افتخار
1098- دکتر محمدرضا افتخار ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
1099- حسن افتخار اردبیلی ، استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، انستیتوت تحقیقات بهداشتی، دانشگاه تهران
1100- مهرداد افتخار اردبیلی
1101- دکتر سیدحسن افتخار واقفی ، Department of Anatomy, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
1102- دکتر گودرز افتخارجهرمی ، استاد گروه حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
1103- افسانه افتخارزاده ، دانشگاه سبزوار
1104- دکتر اصغر افتخاری ، استاد
1105- دکتر اکبر افتخاری ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز
1106- سید ابوذر افتخاری ، استاد
1107- سید احسان افتخاری ، دانشگاه صنعتی بیرجند
1108- سید علی افتخاری
1109- دکتر علی افتخاری ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1110- دکتر قاسم افتخاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1111- دکتر محمدحسن افتخاری ، گروه تغذیه بالینی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1112- دکتر مصلح افتخاری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
1113- دکتر مهدی افتخاری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1114- مهران افتخاری
1115- دکتر نها افتخاری ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1116- امیرمسعود افتخاری مقدم ، Associate Professor, Qazvin Islamic Azad University
1117- دکتر بیژن افتخاری یکتا
1118- محمد مهدی افتخاریان ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علــوم پزشکی همدان
1119- دکتر سیدعلی اکبر افجه ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1120- سید ابراهیم افجه ای ، استاد مهندسی برق - دانشگاه شهید بهشتی
1121- حسین افخمی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1122- حسینعلی افخمی ، دانشیار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
1123- دکتر علی افخمی ، استاد، دانشگاه تهران
1124- محمد افخمی اردکانی
1125- محمد افخمی عقدا ، استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1126- دکتر عباس افخمی عقداء ، Professor, Bu-Ali Sina University
1127- دکتر مهدی افخمی نیا ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز
1128- دکتر همایون افرابندپی ، Senior Machine Learning Researcher at Nokia
1129- دکتر حسن افراخته ، استاد جغرافیا روستایی دانشگاه خوارزمی
1130- پریا افراز ، کارشناس
1131- صبا افراز ، دانشجوی کارشناسی ارشد
1132- فضل اله افراز ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش پژوهشهای ژنتیک و اصلاح نژاد ، کرج
1133- پیمان افراسیاب
1134- محبوب افراسیاب
1135- دکتر علی اکبر افراسیاب پور ، استادیار ادبیات فارسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1136- حسین افراسیابی ، دانشیار گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1137- دکتر محمدصادق افراسیابی ، دکترای سیاستگذاری فرهنگی
1138- مه لقا افراسیابی
1139- حسین افراسیابیان ، پژوهشگر ارشد حوزه زبان‌شناسی کاربردی - تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان کشور
1140- دکتر مسعود افرند ، استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی واحد نجف آباد
1141- دکتر کامبیز افروز ، عضو هیات علمی دانشگاه کرمان
1142- دکتر عبدالکریم افروزه ، دانشیار گروه مهندسی برق، مجتمع آموزش عالی لارستان
1143- محسن افروزه
1144- دکتر عماد افروغ
1145- دکتر محمد افروغ ، گروه آموزشی فرش، دانشکده هنر، دانشگاه اراک
1146- دکتر رقیه افرونده ، دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی
1147- دکتر امیر افسر ، استادیار ، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1148- دکتر سید احمدرضا افسری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی برق - قدرت دانشگاه کاشان
1149- محمد افسری راد ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
1150- سعید افسری فرد
1151- ابراهیم افشار ، نایب‌رئیس انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران
1152- دکتر عباس افشار ، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
1153- قهرمان افشار
1154- ابراهیم افشار زنجانی
1155- فاطمه افشار زیدآبادی ، کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سیرجان گروه حسابداری سیرجان ایران
1156- دکتر فرامرز افشار طارمی ، استاد - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1157- دکتر عزیزالله افشار کرمانی ، دانشیار فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
1158- دکتر کامران افشار مهاجر ، دانشیار دانشکده:هنرهای تجسمی
1159- دکتر بهروز افشار نجفی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
1160- زهرا افشار نژاد ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
1161- ابراهیم افشاری ، دانشیار،دانشگاه اصفهان
1162- ابوالفضل افشاری
1163- دکتر اصغر افشاری ، دانشیار مهندسی مکانیک(تبدیل انرژی)
1164- بهرام افشاری
1165- داوود افشاری ، استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
1166- رضا افشاری ، Professor of Clinical Toxicology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
1167- رضا افشاری ، Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi
1168- دکتر زهرا افشاری ، استاد دانشگاه الزهرا
1169- علی افشاری
1170- دکتر فرزاد افشاری ، استاد، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
1171- دکتر محسن افشاری ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
1172- دکتر مرتضی افشاری ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1173- دکتر مریم افشاری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- مدیر کلینیک های حقوقی و خانواده کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی
1174- دکتر مصطفی افشاری ، استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی
1175- مجید افشاری راد ، هئیت علمی دانشگاه علوم اقتصادی
1176- دکتر علیرضا افشاری فر ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1177- دکتر سید علیرضا افشانی ، استاد گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد
1178- دکتر مینو افشانی ، استادیار موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان
1179- دکتر حسن افشین ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند
1180- دکتر وحید افشین مهر ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1181- دکتر محمدمهدی افصحی
1182- دکتر پیمان افضل ، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
1183- دکتر محمداسماعیل افضل پور ، استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
1184- احمد افضل زاده ، استاد، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1185- دکتر رضا افضل زاده
1186- دکتر عفت السادات افضل طوسی ، استاد تمام
1187- دکتر افسانه افضلی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:محیط زیست دانشگاه کاشان
1188- دکتر سیدحسین افضلی ، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز
1189- دکتر علی افضلی ، دانشگاه تهران
1190- دکتر فرشته افضلی ، عضو هیأت علمی گروه مترجمی زبان عربی دانشگاه دامغان
1191- دکتر کتایون افضلی ، عضو هئیت علمی دانشگاه شیخ بهایی
1192- کوروش افضلی ، دکترای شهرسازی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، مدیرعامل مهندسین مشاور امودان
1193- نظر افضلی ، استاد دانشگاه بیرجند
1194- دکتر مریم افضلی دلیگانی ، استادیار دانشگاه کاردیف انگلستان
1195- ابراهیم افضلی فر ، ریاست دانشگاه سما
1196- علی افضلی کوشا ، استاد، دانشگاه تهران
1197- خسرو افضلیان
1198- دکتر آتوسا افغان ، رئیس هیئت مدیره انجمن معماران استان اصفهان
1199- اکبر افقری ، دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1200- دکتر سید مرتضی افقه ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1201- سید محمد افقهی ، انجمن علمی موتور ایران
1202- دکتر رضا افقی
1203- احمد علی افکاری
1204- زهرا افکاری ، مشاورخانواده و مدرس خلاقیتکده دانشگاه شریف و عضو هئیت مدیره مرکز رویش و توانمندی کوشا
1205- عباس افلاطونیان ، استاد گروه زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1206- دکتر اردلان افلاکی ، استادیار، عضو هیات علمی گروه معماری و هنر دانشگاه گیلان، رشت، ایران
1207- دکتر حسین افلاکی فرد ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.
1208- پروفسور شهریار افندی زاده ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
1209- دکتر رضا افهمی ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1210- دکتر مجید افیونی ، استاد علوم خاک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1211- دکتر حجت اقبال ، دانشگاه تبریز
1212- منوچهر اقبال
1213- دکتر فرناز اقبال پور
1214- دکتر افشین اقبال زاده ، استادیار رشته مهندسی عمران گرایش هیدرولیک دانشگاه رازی
1215- شاهین اقبال سعید ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
1216- دکتر حسین اقبالی ، استادیار دانشگاه ایوان کی
1217- دکتر عباس اقبالی ، استاد دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1218- دکتر محمد اقبالی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ماده ی چگال دانشگاه کاشان
1219- دکتر ناصر اقبالی ، Associate Prof, Geography & Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
1220- بیژن اقتصاد
1221- سوده اقتصاد
1222- محمد اقتصاد
1223- دکتر حسین اقدامی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1224- دکتر جواد اقدس طینت ، عضو هیات علمی پژوهشگاه قوه قضائیه
1225- دکتر سیدهادی اقدسی ، دانشيار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
1226- دکتر عباس اقدسی ، استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد
1227- دکتر محمد اقدسی ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1228- دکتر محمد تقی اقدسی ، استاد دانشگاه تبریز
1229- دکتر مهناز اقدسی ، عضو عیات علمی دانشگاه گلستان.گروه زیست شناسی
1230- یعقوب اقدم مزرعه ، استادیار
1231- مصطفی اقلیما ، محقق و مددکار اجتماعى
1232- دکتر رضا اقنوم ، استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
1233- دکتر فرشاد اقوامی ، 'گروه زبان انگلیس ، واحد سمنان ، دانشگاه ازاد اسلامی
1234- دکتر مهدی اکابری تفتی ، استادیار دانشگاه میبد
1235- اردشیر اکبر آبادی
1236- دکتر علی اکبر بابایی ، استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
1237- دکتر علی اکبر دهقان ، استادیار دانشکده بهداشت
1238- دکتر علی اکبر رسولی ، استاد دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی دانشگاه تبریز
1239- نیلوفر اکبر زاده ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1240- دکتر علی اکبر نونهال نهر ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1241- دکتر ابوالفضل اکبرپور ، دانشگاه بیرجند
1242- دکتر افشین اکبرپور
1243- حسین اکبرپور ، مدیر پژوهش موسسه آموزش عالی هیرکانیا
1244- دکتر محمد اکبرپور ، دانشگاه رازی
1245- دکتر محمدرضا اکبرپور ، استاد، دانشکده مهندسی مواد ، گروه مهندسی، دانشگاه مراغه
1246- دکتر وحید اکبرپور ، استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
1247- محسن اکبرپور شیرازی ، استادیار دانشگاه امیرکبیر
1248- دکتر عباس اکبرپور نیک
1249- دکتر پوریا اکبرزاده ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
1250- حبیب اکبرزاده
1251- دکتر حوران اکبرزاده ، گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
1252- دکتر عباس اکبرزاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1253- علی اکبر اکبرزاده ، استاد، دانشگاه آر ام آی تی، استرالیا
1254- دکتر غلامعلی اکبرزاده ، پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
1255- دکتر کاوه اکبرزاده ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
1256- مقصود اکبرزاده ، استادیار، دانشگاه پیام نور مرند
1257- دکتر محمدرضا اکبرزاده توتونچی ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
1258- دکتر مژده اکبرزاده للکامی ، دانش آموخته دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1259- عباسعلی اکبرزاده مرشدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1260- دکتر ابراهیم اکبری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
1261- دکتر احمد اکبری ، استاد دانشکده معماری و هنر گروه:فرش دانشگاه کاشان
1262- دکتر احمد اکبری ، استاد بازنشسته گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان
1263- دکتر الهام اکبری ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1264- دکتر امید اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1265- دکتر امید اکبری ، استاديار - گروه زبان انگليسي دانشگاه امام رضا (ع)
1266- دکتر امیر اکبری ، استادیار و عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
1267- دکتر بهزاد اکبری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1268- دکتر بهمن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
1269- دکتر پرویز اکبری ، دکترای شهرسازی
1270- دکتر پیمان اکبری ، دکتری مدیریت، هیئت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، ایران.
1271- دکتر تقی اکبری ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
1272- دکتر جلال اکبری ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا دانشکده مهندسی
1273- دکتر حسن اکبری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
1274- حسن اکبری ، رئیس کل آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت ملی پتروشیمی
1275- حسن اکبری ، استاد یار - جنگلداری سنجش از دور
1276- دکتر حسین اکبری ، عضو هیئت علمی گروه آموزشی آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1277- دکتر حسین اکبری ، دانشیار، گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
1278- دکتر محسن اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس موسسه بیت النور
1279- دکتر رضا اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
1280- دکتر رضا اکبری ، استادیار گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
1281- دکتر رضا اکبری ، دانشکده مهندسی و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
1282- رضا اکبری
1283- دکتر رضا اکبری ، استاد، دانشگاه امام صادق
1284- دکتر زهرا اکبری
1285- سید انور اکبری
1286- دکتر عباس اکبری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:مطالعات عالی هنر دانشگاه کاشان
1287- علیمراد اکبری
1288- غلام عباس اکبری ، دانشیار گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1289- غلامعلی اکبری
1290- دکتر فاطمه اکبری ، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1291- دکتر کمال اکبری ، عضو هیات علمی دانشگاه صدا و سیما و رئیس موسسه رسانه دین گستر ماندگار
1292- مجتبی اکبری
1293- مجید اکبری
1294- دکتر محسن اکبری ، استادیار
1295- دکتر محسن اکبری
1296- دکتر محمد اکبری ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1297- محمد تقی اکبری ، استادیار ژنتیک انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1298- دکتر محمداسماعیل اکبری ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1299- دکتر محمدرضا اکبری ، ۱- Dalla Lana School of Public Health and Institute of Medical Scince, University of Toronto, Toronto, Ontario, Canada ۲- Womens College Research Institute (WCRI), Womens College Hospital (WCH), Toronto, Ontario.Canada
1300- دکتر محمدرضا اکبری ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1301- دکتر محمدعلی اکبری ، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران
1302- دکتر محمدقاسم اکبری ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1303- دکتر محمود اکبری ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
1304- مرتضی اکبری
1305- دکتر مرتضی اکبری ، دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
1306- مژگان اکبری
1307- دکتر منوچهر اکبری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
1308- مهدی اکبری ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
1309- مهدی علی اکبری ، استادیار گروه کامپیوتر دانشگاه تربت حیدریه و معاون پژوهشی و آموزشی دانشگاه تربت حیدریه
1310- دکتر مهری اکبری ، دانشیار آب وهواشناسی- دانشگاه خوارزمی
1311- ندا اکبری ، استادیار میکروبیولوژی دانشگاه اراک، اراک، ایران.
1312- نعمت الله اکبری ، معاون پژوهشی دانشگاه اصفهان
1313- دکتر نعمت اله اکبری ، عضو هیات علمی و استاد دانشگاه اصفهان
1314- محمدرضا اکبری باغبانی ، استاد استرابیسم
1315- دکتر افضل اکبری بلوطبنگان ، دانشگاه فرهنگیان
1316- دکتر رضا اکبری بنگر ، استادیار، گروه تخصصی طراحی لباس، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
1317- دکتر محمد اکبری بورنگ ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
1318- دکتر محمدرضا اکبری جوکار ، دانشگاه صنعتی شریف - دانشکده مهندسی صنایع
1319- دکتر سعیده اکبری داریان
1320- دکتر محسن اکبری زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت
1321- علی اکبری ساری ، رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
1322- فریدون اکبری شلدره ، استادیار و عضو هئیت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
1323- دکتر حسین اکبری فرد ، رئیس دانشگاه شهید باهنر و رئیس گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی
1324- دکتر اصغر اکبری فرود ، عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
1325- دکتر مصطفی اکبری قمی ، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران
1326- دکتر سید علی اصغر اکبری موسوی ، دانشیار دانشگاه تهران
1327- جعفر اکبری میستانی ، گروه دانشکده شیمی شیمی آلی و بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
1328- دکتر شبنم اکبری نامدار ، هیات علمی دانشکده هنر و معماری تبریز دانشگاه آزاد اسلامی
1329- دکتر مسلم اکبری نیا ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1330- کریم اکبری وکیل آبادی ، استادیار دانشکده مهندسی کشتی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
1331- دکتر رضا اکبریان ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
1332- دکتر رضا اکبریان ، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه شیراز
1333- دکتر عبدالرسول اکبریان ، دانشیار - دانشگاه علوم پزشکی ایران
1334- دکتر فاطمه اکبریان ، استادیار گروه: زیست‌شناسی سلولی مولکولی- ژنتیک
1335- حسین اکبریان راد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
1336- دکتر سعیدرضا اکبریان رونیزی ، گروه جغرافیا/دانشگاه شیراز
1337- دکتر احسان اکرادی ، دانشگاه علامه طباطبائی
1338- محمد جعفر اکرام جعفری
1339- دکتر علی اکبر اکرامی ، استاد (بازنشسته) دانشگاه صنعتی شریف
1340- دکتر محمود اکرامی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور
1341- محمد اکرم
1342- دکتر روح الله اکرمی ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم
1343- دکتر روح اله اکرمی ، هیئت علمی دانشگاه قم
1344- زکیه اکرمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان- پردیس فاطمه الزهرا اصفهان
1345- سید کاظم اکرمی ، استادیار دانشگاه تربیت معلم
1346- دکتر غلامرضا اکرمی ، دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
1347- دکتر موسی اکرمی ، استاد گروه فلسفە، دانشگاه آزاد اسلامی
1348- دکتر میرجلیل اکرمی
1349- دکتر محمد اکوان ، دانشیار
1350- حجت الاسلام حسین کندری ، مدرّس سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1351- محمد الباجی
1352- دکتر جلال البادی ، استادیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1353- دکتر امیر البدوی ، استاد مهندسی صنایع - دانشگاه تربیت مدرس
1354- زهرا البرز
1355- شهلا البرزی ، دانشیار دانشگاه شیراز
1356- دکتر فریبا البرزی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.
1357- دکتر پرویز البرزی ورکی ، دانشیار گروه آموزشی زبان آلمانی دانشگاه تهران، ایران
1358- ابراهیم التجائی
1359- دکتر مهشید التماسی ، استدایار علوم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
1360- رضا التیامی نیا
1361- دکتر فاطمه الحانی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1362- ذاکر الحسینی ، حسابرس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
1363- دکتر سیدحسام الدین ذگردی ، دانشیار مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1364- جلال الدین سلطان کاشفی ، استاد گروه نقاشی، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر تهران
1365- دکتر جمال الدین سهیلی ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1366- حسام الدین صادقی ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر
1367- عفت السادات افضل طوسی ، دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)
1368- دکتر شمس السادات زاهدی ، استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
1369- پروفسور آریا الستی ، استاد تمام
1370- دکتر احمد الستی ، استادیار
1371- دکتر کیوان الستی ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1372- محمد مهدی الشریف
1373- دکتر لعیا الفت ، استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران
1374- حمید الگر ، Professor Emeritus of Persian and Islamic Studies, Department of Near Eastern Studies, University of California Berkeley
1375- محمد الله اکبری ، جامعه المصطفی العالمیه
1376- توفیق اللهویرانلو
1377- حسین اللهیاری ، دانشیار دانشگاه تهران
1378- دکتر رحمت اله اللهیاری ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
1379- محمدصادق اللهیاری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1380- دکتر حجت اله الماسی ، سرپرست دفتر وزارتی وزارت آموزش‌وپرورش
1381- علی الماسی ، استاد، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ایران.
1382- دکتر مرتضی الماسی ، استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و استاد مدعو دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
1383- دکتر نجادعلی الماسی ، استاد باز نشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
1384- دکتر محمد الماسی کاشی ، Department of Physics, Faculty of Science, University of Kashan, Kashan, Iran
1385- پروفسور سید علی المدرسی ، استاد
1386- سید محمدتقی المدرسی ، دانشیار
1387- علی المدرسی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
1388- محمد الموتی
1389- محمد اله بخش ، معاونت پژوهشی دانشگاه زابل
1390- پروفسور علی اله بداشتی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1391- دکتر حبیب اله حمزه زرقانی ، دانشیار، دانشگاه شیراز
1392- ایرج اله دادی ، استاد گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1393- غلامحسین اله دادی ، عضو گروه تخصصی معماری شورای مرکزی
1394- دکتر زهره اله دادی دستجردی ، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
1395- دکتر علی اله رسانی ، استادیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
1396- مهدی اله قلی حاجی بهزاد ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1397- ابراهیم اله کرمی ، دانشجو دکتری مهندسی معدن فرآوری
1398- دکتر سیف اله ملایی پاشایی ، استادیار، دانشگاه پیام نور
1399- غدیر اله وردی
1400- حمید اله وردی پور ، گروه بهداشت عمومی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز، ایران
1401- دکتر توفیق اله ویرنلو ، گروه ریاضی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
1402- طلعت اله یاری ، گروه اجتماعی کار دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی دانشگاه تهران، ایران استادیار کار اجتماعی
1403- غلامحسین الهام ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
1404- دکتر سیدمحمود الهام بخش ، عضو هیات علمی دانشگاه یزد
1405- علی الهامی ، دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران.
1406- دکتر محمدرضا الهامی ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1407- دکتر پژمان الهامی طالشمیکائیل ، استاد دانشگاه-عضوباشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان
1408- دکتر توفیق الهویرانلو ، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات
1409- دکتر حسین الهی ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد
1410- شعبان الهی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
1411- دکتر علیرضا الهی ، دانشیار مدیریت ورزشی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی- دانشکده تربیت بدنی-دانشگاه خوارزمی تهران- تهران- ایران
1412- دکتر محبوبه الهی
1413- دکتر مسعود الهی ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
1414- دکتر مهدی الهی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
1415- دکتر ناصر الهی ، استادیار،دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
1416- دکتر ناصر الهی ، دانشیار اقتصاد بین الملل
1417- ناصر الهی ، دانشگاه مفید
1418- علیرضا الهی امیری ، مدیرعامل شرکت نواندیشان خدمات بهسازی صنای
1419- دکتر علی الهی تبار ، استادیار گروه تاریخ تمدن مجتمع تاریخ سیره و تاریخ تمدن اسلامی
1420- حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی ، استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر
1421- دکتر محمد حسن الهی زاده ، دانشیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1422- دکتر مجید الهی شیروان ، Department of English Language Teaching, University of Bojnord, Bojnord, Iran
1423- دکتر محمدرضا الهی فرد ، دانشیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1424- حجة الاسلام حسین الهی نژاد ، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
1425- دکتر عباسعلی الهیاری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1426- دکتر فریدون الهیاری ، استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان
1427- سارا اله‌یاری بیک ، عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران
1428- فاطمه الهیان
1429- دکتر امین الوانچی
1430- دکتر سید مهدی الوانی ، استاد - دانشگاه علامه طباطبایی
1431- دکتر محسن الویری ، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)
1432- دکتر حسین الیاسی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
1433- سمانه الیاسی ، صاحب امتیاز نشریه _ عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
1434- دکتر علی الیاسی ، دانشیار، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- پژوهشکده فناوریهای شیمیایی
1435- دکتر فاضل الیاسی
1436- دکتر محمدرضا الیاسی
1437- دکتر مهدی الیاسی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
1438- دکتر ژانت الیزابت بلک ، دانشیار، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
1439- سید محمدرضا امام ، دانشیار
1440- دکتر محمدرضا امام ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1441- دکتر یحیی امام ، استاد،دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
1442- امیر امام جمعه ، دانشگاه زابل
1443- دکتر زهرا امام جمعه ، استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
1444- سید مهدی امام جمعه ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
1445- دکتر سیدمحمدرضا امام جمعه ، دانشیار برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
1446- دکتر عباسعلی امام جمعه ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
1447- ناصر امام جمعه کاشان ، استاد بازنشسته، گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1448- محمدعلی امام هادی
1449- دکتر محمد حسن امام وردی ، استاديار - گروه حقوق دانشگاه امام رضا (ع)
1450- ابوالقاسم امامزاده ، دانشیار، دانشگاه صنعت نفت
1451- دکتر سیدشهاب امامزاده ، عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه خوارزمی
1452- دکتر سارا امامقلی پور ، استاد اقتصاد
1453- دکتر سعید امامقلی زاده ، دانشگاه شمال
1454- دکتر صمد امامقلی زاده
1455- جمشید امامی
1456- دکتر حسن امامی ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
1457- حسن امامی ، استادیار دانشکده فنی مرند
1458- دکتر حسین امامی ، Majlesi Branch, Islamic Azad University, Iran
1459- حسین امامی
1460- زهرا امامی ، استادیار، علم اطلاعات و دانش شناسی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تهران، ایران
1461- سعید امامی
1462- دکتر سید مجتبی امامی ، استادیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
1463- دکتر سیداحمد امامی ، Department of Traditional Pharmacy, School of Pharmacy, Mashhad University of Medical Sciences
1464- سیدکاظم امامی ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشکده فنی دانشگاه تهران
1465- پروفسور سیدمحمدامین امامی ، استاد تمام دانشگاه هنر اصفهان
1466- علی امامی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس – گروه معماری
1467- فرشاد امامی ، دانشگاه فرهنگیان
1468- کامران امامی
1469- محسن امامی
1470- دکتر محمد امامی ، دانشیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1471- دکتر محمد امامی ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
1472- محمد امامی
1473- دکتر مرتضی امامی ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:معارف اسلامی دانشگاه کاشان
1474- مریم امامی ، کارشناس نشریه
1475- دکتر نصرالله امامی ، استاد بازنشسته، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران
1476- دکتر محمدرضا امامی آزادی ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
1477- دکتر محمدجواد امامی اسکاردی
1478- بیژن امامی پور ، معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم
1479- سوزان امامی پور
1480- دکتر مهرداد امامی تبریزی ، استادیار
1481- سیدشجاع الدین امامی رئوف
1482- دکتر سیدحسن امامی رضوی ، دانشیار گروه جراحی عمومی دانشکده پزشکی
1483- سید عمادالدین امامی فر
1484- آریو امامی فر
1485- دکتر سیدنظام الدین امامی فر ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه شاهد
1486- دکتر محمد امامی کورنده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1487- دکتر علی امامی میبدی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
1488- دکتر مجید امامی میبدی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1489- دکتر محمود امامی نمینی
1490- سید محمدصادق امامیان ، مدیر اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‏گذاری دانشگاه صنعتی شریف
1491- دکتر مسعود امان ، دانشیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
1492- دکتر عباس امان الهی ، دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
1493- دکتر حمید امانلو ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه زنجان
1494- دکتر مسعود امانلو ، Department of Medicinal Chemistry, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences
1495- ایمان امانی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد زاوه
1496- رضا امانی ، گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
1497- دکتر رضا امانی ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
1498- غلامرضا امانی
1499- محمدرضا امانی
1500- مهران امانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
1501- دکتر نیما امانی ، دانشیار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
1502- وحید امانی
1503- محمد امانی پور ، سرپرست ساخت مسکن مهر- واحد پرند
1504- دکتر محمد امانی تهران ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
1505- جمشید امانی تهرانی
1506- دکتر روحاله امانی مهر
1507- دکتر مصطفی امتی ، مربی
1508- گیتی امتیازی
1509- دکتر مرجان امجد ، استادیار
1510- نیما امجدی ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
1511- دکتر رویا امجدی فرد ، دانشیار گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه خوارزمی
1512- دکتر سونیا امجدیان
1513- دکتر احمد امدادی ، استادیار، دانشگاه فرهنگیان، قم، ایران.
1514- مهندس علی امرائی ، معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه
1515- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
1516- دکتر ناهید امراللهی بیوکی ، عضو هیئت علمی دانشگاه دولتی اردکان
1517- دکتر نرگس امرالهی بیوکی ، عضو هیات علمی دانشگاه هرمزگان
1518- آرش امرایی
1519- دکتر بابک امرایی ، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
1520- دکتر علی امروز نژاد ، Department of Applied Mathematics, Aston University
1521- دکتر مهدی امری ، مربی دانشگاه آزاد واحد مراغه
1522- دکتر محمد امری اسرمی ، استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت، دانشگاه سمنان، https://mamriasrami.profile.semnan.ac.ir/#about_me
1523- حمیده امکچی ، عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران
1524- دکتر عیسی امن خانی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه گلستان، ایران
1525- نبي اميدي
1526- دکتر فتح اله امی ، استاد، گروه مهندسی هوافضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
1527- دکتر محمدحسین امید ، گروه آموزشی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
1528- دکتر محمود امید ، عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
1529- ملیحه امید
1530- سعید امید رستگار ، مهندسی بیوشیمی ، دانشکده شیمی، دانشگاه کردستان ، سنندج، ایران
1531- دکتر محمود امید سالار ، استاد بازنشسته دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، آمریکا
1532- دکتر فراز امیدبخش ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
1533- دکتر محمدرضا امیدخواه نسرین ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
1534- پرویز امیدنیا
1535- دکتر ابراهیم امیدوار ، استادیار علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
1536- امیر امیدوار ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
1537- پوریا امیدوار ، هیئت علمی دانشگاه یاسوج
1538- دکتر حمید امیدوار ، رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی (MERC)، مشکین دشت، البرز، ایران&دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1539- علیرضا امیدوار ، دانش¬آموختة کارشناسی¬ارشد، دانشگاه تهران
1540- دکتر کمال امیدوار ، استاد گروه جغرافیای دانشگاه یزد
1541- مهرزاد امیدوار سیاهمزگی ، دانشگاه گیلان
1542- سپیده امیدواری ، دانشیار، مرکز تحقیقات سرطان، انستیتو کانسر ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، تهران، ایران
1543- سمیه امیدواری ، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و هنر یزد
1544- پروفسور آرش امیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1545- دکتر آمنه امیدی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1546- ابوذر امیدی
1547- افسر امیدی ، مربی پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1548- دکتر جلیل امیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
1549- پروفسور حشمت امیدی ، استاد تمام دانشگاه شاهد
1550- رسول امیدی
1551- دکتر عبدالله امیدی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
1552- دکتر علیرضا امیدی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1553- دکتر محمدرضا امیدی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی کرمانشاه
1554- منصور امیدی ، استاد-دانشکده علوم زراعی و دامی دانشگاه تهران
1555- مهدی امیدی ، دانشیارموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
1556- دکتر مصطفی امیدی بیدگلی ، استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود
1557- دکتر بهزاد امیدی کاشانی ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
1558- دکتر محمد امیدی نژاد ، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران
1559- دکتر فرانک امیدیان
1560- مرتضی امیدیان ، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
1561- مهدی امیدیان ، دکتری روانشناسی، دانشگاه سمنان، ایران.
1562- دکتر سعید امیدیان دهنو ، استادیار گروه معارف دانشگاه صنعتی قم
1563- دکتر سعید امیر ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1564- وحید امیر ، مدیر حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
1565- مهرداد امیر آقایی
1566- محمد رضا امیر اسماعیلی ، دانشیار، گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، کرمان، ایران
1567- محمدرضا امیر اسماعیلی ، دانشیار گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1568- عباس امیر جمشیدی ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه بیمارستان سینا علوم پزشکی تهران (TUMS) ، تهران، ایران
1569- دکتر مهدی امیر سرداری ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم زمین
1570- دکتر سعید امیر طاهری ، استادیار معارف اسلامی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1571- سید امیر محسن ضیایی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
1572- سید امیر هاشمی‌زادگان ، پژوهشگر دکتری معماری منظر دانشگاه تهران
1573- حسین امیرآبادی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده
1574- دکتر سیدرضا امیرآبادی زاده ، مربی دانشکده فنی و مهندسی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
1575- دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی ، استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1576- دکتر احمد امیرابادیزاده ، استاد گروه علوم دانشگاه بیرجند
1577- دکتر مهدی امیرابادیزاده ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1578- دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، استاد ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
1579- دکتر علیرضا امیرتیموری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
1580- محمدحسن امیرتیموری ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
1581- دکتر الهام امیرحاجلو ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
1582- دکتر سعید امیرحاجلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
1583- شهریار امیرحسنی ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1584- دکتر طیبه امیرخانی ، استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی
1585- محمدعلی امیرزرگر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1586- پروفسور رامین امیرساسان ، دانشیار دانشگاه تبریز
1587- دکتر محمدرضا امیرسیف الدینی ، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر
1588- دکتر سید نجم الدین امیرشاه کرمی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
1589- دکتر سید حسین امیرشاهی
1590- دکتر سید حسین امیرشاهی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1591- دکتر میراحمد امیرشاهی ، دانشیار، دانشگاه الزهرا، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت، تهران، ایران
1592- نیما امیرشکاری ، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی
1593- دکتر حسین امیرعبداللهیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1594- طوبی امیرعضدی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1595- آزیتا امیرفخرایی ، دکترای روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
1596- دکتر مجید امیرفخریان ، Professor, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
1597- دکتر مسعود امیرمعافی ، بخش تحقیقات سن گندم، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
1598- دکتر حمید امیرنژاد ، دانشیار - اقتصاد کشاورزی
1599- دکتر رضا امیرنیا ، دانشکده کشاورزی - دانشگاه ارومیه
1600- دکتر ابراهیم امیری ، استاد، گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، گیلان، ایران
1601- احمد امیری ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
1602- امید امیری ، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
1603- دکتر امیرحسین امیری ، استاد و عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
1604- امیرعلی امیری ، نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران
1605- دکتر جهانگیر امیری ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
1606- دکتر حامد امیری ، دانشگاه پیام نور
1607- دکتر حسن امیری
1608- حکمت امیری ، عضو هیات علمی دانشگاه لرستان
1609- زهرا امیری
1610- دکتر سروش امیری ، هیئت علمی و دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین
1611- سیدمحمد امیری ، ریاست دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد
1612- شعله امیری ، استاد دانشگاه اصفهان
1613- علی امیری
1614- فاضل امیری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
1615- دکتر فرزاد امیری ، دانشگاه کرمانشاه
1616- دکتر فوژان امیری
1617- مجتبی امیری
1618- دکتر مجتبی امیری ، دانشیار دانشگاه‌تهران
1619- مجتبی امیری ، عضوء هیت علمی دانشگاه سمنان
1620- محمد صالح امیری ، عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر عباس
1621- دکتر محمدجواد امیری
1622- دکتر محمدجواد امیری ، هیات علمی گروه مهندسی آب، آبیاری و زهکشی دانشگاه فسا
1623- محمدرضا امیری ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1624- حجة الاسلام مصطفی امیری ، دانشجوی دکتری رشته فقه جزایی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی-استاد سطوح عالی حوزه علمیه خراسان
1625- دکتر مقصود امیری ، استاد، دانشکده مدیریت وحسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
1626- مهرداد امیری
1627- موسی امیری
1628- میلاد امیری
1629- ناصر امیری
1630- نسرین امیری ، Assistant Professor, South Tehran Branch, Islamic Azad University
1631- دکتر هادی امیری ، ستادیار دانشکده علوم مهندسی- دانشگاه تهران
1632- ویدا امیری
1633- جعفر امیری پریان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیست
1634- سیدمحمد مهدی امیری پور
1635- رضا امیری چایجان ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
1636- دکتر احمد امیری خراسانی ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1637- دکتر سید محمدرضا امیری طهرانی زاده ، استادیار اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1638- دکتر مجتبی امیری مجد ، دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی، ابهر
1639- منصوره امیری میجان ، مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهانگردی
1640- رویا امیری نژاد
1641- دکتر محمد امیریوسفی ، دانشیار ، گروه زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اصفهان ، ایران
1642- دکتر احمد امین ، استادیار زبان و ادبیات فارسی – گروه ادبیات داستانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1643- احمدرضا امین ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
1644- غلامرضا امین ، عضو هیئت‌علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1645- دکتر فرشته امین ، استادیار دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی
1646- محمد امین
1647- دکتر محمدمهدی امین ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
1648- دکتر ندا امین ، دکترای زبان و ادبیات فارسی و کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از دانشگاه علامه طباطبائی
1649- دکتر محمد امین ابریشمی راد ، استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان
1650- دکتر امید امین الرعایایی یمینی
1651- دکتر علی اکبر امین بیدختی ، گروه مدیریت دانشگاه سمنان
1652- صالح امین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور سقز
1653- دکتر جواد امین خندقی ، استادیار موسسه آموزش عالی فردوس
1654- دکتر الهام امین زاده ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
1655- دکتر رضا امین زاده ، استاديار - گروه علوم ورزشي دانشگاه امام رضا (ع)
1656- رضا امین زاده
1657- دکتر میلاد امین زاده
1658- مهندس سید مهراد امین زاده تبریزی ، عضو کارگروه شیمی و مواد، سازمان علمی پژوهشی و فناوری استان البرز
1659- دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی ، استاد دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
1660- دکتر امین امین زاده گوهری ، هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
1661- دکتر فرهام امین شرعی ، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست انسانی و توسعه پایدار-دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد- هیات علمی فناور
1662- دکتر فرخنده امین شکروی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
1663- دکتر فرناز امین صالحی ، استادیار موسسه آموزش عالی مهر البرز
1664- دکتر حمزه امین طهماسبی ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه گیلان
1665- دکتر هاله امین طوسی ، دانشگاه فردوسی مشهد-گروه مهندسی کامپیوتر
1666- نگوا امین عارف
1667- دکتر محمدحسین امین فر ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز
1668- دکتر محمد امین فرد
1669- دکتر ابوالحسن امین مقدسی ، (استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران
1670- عباس امین منصور
1671- پروفسور محمد هادی امین ناجی ، استاد
1672- دکتر محمدرضا امین ناصری ، استاد مهندسی صنایع- دانشگاه تربیت مدرس
1673- دکتر صالح امین یاوری ، استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد چالوس
1674- سید امیر امین یزدی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
1675- دکتر محمد علی امین یزدی ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1676- حمیدرضا امین‎داور ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
1677- شیوا امینی
1678- مصطفی امینی
1679- دکتر آرش امینی ، استادیار رسوب شناسی و سنگ رسوب گروه زمین شناسی دانشگاه گلستان
1680- الهام امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
1681- امیر امینی ، دکترای تخصصی ( برق - الکترونیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
1682- دکتر امیرحسین امینی ، استادیار، گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
1683- دکتر امین امینی ، استادیار دانشکده و پژوهشکده هوش مصنوعی و علوم شناختی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
1684- دکتر جلال امینی ، گروه سنجش از دور و فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران
1685- دکتر جهانشیر امینی ، دانشیار - دانشگاه کردستان
1686- دکتر حمیده امینی
1687- پروفسور داوود امینی ، Department of English, Faculty of Literature and Humanities, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
1688- رحمان امینی
1689- رحمت امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، تهران
1690- دکتر روح اله امینی ، دانشیار گروه اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
1691- دکتر سعید امینی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - ساخت و تولید دانشگاه کاشان
1692- دکتر سید مسعود امینی ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1693- دکتر سیدجواد امینی ، دانشیار
1694- دکتر سیدمحمد امینی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
1695- دکتر شاهرخ امینی
1696- عباس امینی ، دانشیار دانشگاه اصفهان
1697- دکتر عبدالحسین امینی ، استاد دانشگاه تهران
1698- دکتر عطا امینی ، هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
1699- علی امینی ، ریس انجمن مدیریت آموزشی استان ایلام
1700- علیرضا امینی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت
1701- دکتر علیرضا امینی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
1702- عیسی امینی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران.
1703- دکتر غزاله امینی
1704- فرحناز امینی ، استادیار ژنتیک ، دانشکده پزشکی، دانشگاه UCSI مالزی
1705- دکتر فرشته امینی
1706- دکتر کامران امینی ، Associate Professor of Materials Engineering, Islamic Azad University ,Majlesi Branch ,Majlesi , Iran
1707- پروفسور کیوان امینی ، پروفسور گروه ریاضی دانشگاه رازی کرمانشاه
1708- مجید امینی
1709- محبوبه امینی ، کارشناسی ارشد
1710- دکتر محمد امینی ، عضو هیئت علمی دانشگاه مهر البرز
1711- دکتر محمد امینی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم تربیتی دانشگاه کاشان
1712- دکتر محمد امینی ، دانشگاه فردوسی مشهد
1713- دکتر محمدتقی امینی ، دانشگاه پیام نور
1714- دکتر مرتضی امینی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1715- دکتر ملیحه امینی ، دانشگاه جیرفت
1716- منوچهر امینی
1717- مهدی امینی
1718- دکتر مهدی امینی ، استادیار حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
1719- دکتر میترا امینی ، استاد،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1720- نوروز امینی
1721- دکتر نوروز امینی ، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
1722- بهرام امینی پوری ، عضوء هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
1723- محمد امینی تهران ، مجتمع آموزش عالی قرآن و حدیث
1724- دکتر کامبد امینی حسینی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1725- حسین امینی خواه ، گروه ریاضی کاربردی ، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، ایران
1726- دکتر حسین علی امینی خواه میبدی
1727- محسن امینی خوزانی
1728- حسن امینی راد
1729- دکتر محمد امینی راد ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
1730- محمد امینی زاده ، استادیار
1731- سیمین امینی زارع ، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
1732- دکتر محمد حسین امینی فرد ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1733- پروفسور صدیقه امینی کافی آباد ، عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
1734- طاهر امینی گلستانی
1735- محمد علی امینی مشهدی ، سرپرست کانون کارآفرینی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد
1736- دکتر رضا امینی نجف آبادی ، دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان
1737- علی امینی نژاد
1738- امیر امینیان ، Ph.D. Candidate of English language and literature at Shiraz University International Division (SUID), Shiraz, Iran.
1739- دکتر بهادر امینیان ، دانشیار دانشکده روابط بین الملل
1740- غلامعلی امینیان
1741- دکتر حسین انارکی اردکانی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرماهشهر
1742- دکتر منصور انبیاء ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، ایران
1743- محمدرضا انبیائی ، دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران
1744- فرزین انتصاریان ، رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
1745- دکتر اردشیر انتظاری ، دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
1746- علی انتظاری ، دانشیار دانشگاه
1747- علیرضا انتظاری
1748- رضا انتظاری ملکی
1749- سمانه انتظاریان اردکانی ، مدیر اجرایی
1750- سیدمحمد انتظام ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه مفید
1751- حسین انتظامی ، معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
1752- بهناز انجذاب ، استادیار مرکز تحقیقات پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
1753- رضا انجم شعاع ، معاون وزیر نیرو در امور مجلس ، مال و پشتیبانی
1754- دکتر اردشیر انجمنی ، استاد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه ارلینگتون تگزاس ایالات متحده آمریکا
1755- دکتر مرتضی انحصاری ، Department of Chemistry, Faculty of science.
1756- دکتر رضا اندام ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
1757- دکتر عطیه اندخشیده ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
1758- حجة الاسلام امرالله اندرزیان
1759- دکتر نیما انزابی نژاد ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
1760- محمدامین انسان
1761- رضا انشایی
1762- دکتر انوشیروان انصاری ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
1763- باقر انصاری
1764- حسن انصاری
1765- دکتر حسین انصاری ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1766- دکتر رامین انصاری ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
1767- رضا انصاری ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان ، ایران
1768- زمیفرا انصاری ، مربی هیئت علمی فنی
1769- دکتر عبدالحمید انصاری ، دانشگاه یزد
1770- دکتر علیرضا انصاری ، دانشیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی
1771- دکتر مجتبی انصاری ، استاد گروه معماری، دانشکده هنر معماری، دانشگاه تربیت مدرس
1772- دکتر محسن انصاری ، دانشگاه صنعتی شریف
1773- محمد سعید انصاری
1774- دکتر محمدرضا انصاری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
1775- منصور انصاری ، استادیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
1776- دکتر منوچهر انصاری ، دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
1777- دکتر مهدی انصاری
1778- نرگس انصاری
1779- نسرین انصاری ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
1780- یاسر انصاری
1781- دکتر علی انصاری اردلی ، استادیار ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
1782- کریم انصاری اصل
1783- علیرضا انصاری چهارسوقی
1784- رضا انصاری خلخالی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
1785- دکتر پرویز انصاری راد ، استادیار- گروه علوم پایه- دانشگاه فرهنگیان
1786- حمیدرضا انصاری رنانی ، دانشیار، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
1787- قاسم انصاری رنانی ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی (ره)
1788- حمید انصاریان
1789- خلیل انصاریان
1790- دکتر علی اکبر انصاریان ، Professor, English Department, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, University of Tabriz, Tabriz, Iran.
1791- دکتر مجتبی انصاریان ، استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
1792- سیدجواد انگجی
1793- احمد انوار ، دانشگاه شیراز
1794- دکتر سیداحمد انوار ، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
1795- علی انوار ، فعال رسانه و کارشناس روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی
1796- مهندس محمد انوار
1797- دکتر سعید انواری ، دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه علامۀ طباطبائی
1798- دکتر عباس انواری ، استاد دانشکده فیزیک - دانشگاه صنعتی شریف
1799- مرتضی انواری ، دانشیارعلوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1800- دکتر علی اصغر انواری رستمی ، استاد، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس
1801- دکتر سعید انورخطیبی ، استادیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
1802- دکتر حسن انوری ، استاد بازنشسته، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
1803- دکتر علی انوری ، دکترای مدیریت تولید و عملیات از دانشگاه تربیت مدرس
1804- دکتر محمدکاظم انوری فرد ، University of Guilan
1805- دکتر منیره انوشه ، دانشیار ، دانشگاه تربیت مدرس
1806- پروفسور علیرضا انوشیروانی
1807- محمد انیسه ، رئیس دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا
1808- علیرضا انیسی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1809- حامد اهری ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
1810- دکتر زهرا اهری ، دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی
1811- دکتر مهدی اهری مصطفوی
1812- قاسم اهنگری
1813- دکتر علی اوتارخانی
1814- دکتر شهین اوجاقعلی زاده
1815- دکتر فریدون اوحدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1816- وحیدرضا اوحدی‌ ، مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی ژئوتکنیک زیست محیطی
1817- دکتر مهرانگیز اوحدی اصفهانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال.
1818- دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ، دانشیار گروه مکانیک دانشگاه مهندسی صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)
1819- دکتر زهرا اوراقی اردبیلی ، عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
1820- سیاوش اورجی ، دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
1821- دکتر حمزه اورعی ، استادیار زیست جانوری دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
1822- دکتر هاشم اورعی ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
1823- بدرالدین اورعی یزدانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
1824- دکتر محمد اورکی ، دانشیار دانشگاه پیام نور
1825- علیرضا اورنگی
1826- دکتر احد اوریا ، دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
1827- دکتر شاهین اوستان ، دانشگاه تبریز
1828- علی اوسط رشتچیان
1829- فرخنده اوشال
1830- دکتر محمود اوکاتی صادق ، دانشیار
1831- جعفر اولادی ، دانشیار - جنگل داری
1832- دکتر اسماعیل اولی ، رئیس مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان تهران
1833- دکتر علیرضا اولی پور
1834- محمد اولیا ، Deputy Managing Director, Tuga Co.
1835- دکتر هادی اولیا ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
1836- دکتر پرویز اولیاء ، استاد، دانشگاه شاهد
1837- دکتر مجید اولیاء ، دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1838- محمد باقر اولیاء ، استاد روماتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
1839- محمدرضا اولیاء
1840- پروفسور محمدصالح اولیاء ، استاد
1841- علیرضا اولیائی منش ، دبیر و رئیس دبیرخانه شورای‌عالی‌بیمه سلامت و عضو هیأت علمی مؤسسه ملی تحقیقات سلامت
1842- دکتر منوچهر اولیازاده ، دانشگاه تهران
1843- دکتر حمیدرضا اولیایی ، دانشیار گروه علوم خاک دانشگاه یاسوج
1844- دکتر هلن اولیایی نیا ، استاد بازنشسته دانشگاه اصفهان
1845- دکتر مجید اونق ، استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1846- دکتر نازمحمد اونق ، استادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور
1847- عباس اویسی ، رئیس دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1848- دکتر کامران اویسی ، دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
1849- مصطفی اویسی
1850- عليرضا ايرانشاهي
1851- دکتر پویان ایار ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1852- سیدمحمد علی ایازی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
1853- سیّدمحمدهادی ایازی ، معاونت اموراجتماعی وزارت بهداشت
1854- دکتر علی ایاسه ، دانشیار گروه علوم صنایع غذایی دانشگاه تبریز
1855- دکتر حمیدرضا ایپک چی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود
1856- دکتر سیامک ایپکچی ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست گروه آموزشی سازه و زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر
1857- احسان ایپکی
1858- غلامرضا ایجاد ، دانشگاه حکیم سبزواری
1859- محمد حمید ایجازی
1860- غلامرضا ایراجیان
1861- مسعود ایرامنش ، رئیس پژوهشکده مواد و انرژی
1862- دکتر خدیجه ایران دوست ، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1863- دکتر سلیمان ایران زاده ، استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
1864- دکتر نعمت الله ایران زاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
1865- علیرضا ایران منش ، مدیر تحقیقات بازاریابی شرکت یونیلور ایران
1866- دکتر پرویز ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه تهران
1867- حمید ایران نژاد ، استاد بازنشسته گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
1868- دکتر مهدی ایران نژاد ، دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
1869- رقیه ایران یار ، کارشناسی ارشد روانشناسی تحقیق گیلان
1870- دکتر علیرضا ایرانبخش ، ‏استاد تمام دانشگاه و مدیر کل امور پژوهشی و پروژه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی‏
1871- عابدین ایران‌پور ، استادیار گروه خدمات بهداشتی و آموزش بهداشت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
1872- نفیسه ایرانپور
1873- دکتر مجید ایرانپور مبارکه ، استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه پیام نور
1874- ابوالفضل ایرانخواه ، مدیر مسئول استاد دانشگاه علوم پزشکی قم
1875- دکتر عبدالله ایرانخواه ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی شیمی دانشگاه کاشان
1876- عبداله ایرانخواه
1877- دکتر کیومرث ایراندوست ، استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه کردستان
1878- دکتر نعمت اله ایرانزاده ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
1879- دکتر علی ایرانمنش ، استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
1880- علی ایرانمنش ، استاد
1881- لیلا ایرانمنش
1882- لیلی ایرانمنش ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
1883- دکتر مجید ایرانمنش ، Director General of IT for Science and Technology Iran
1884- دکتر محمدعلی ایرانمنش
1885- دکتر مهدی ایرانمنش ، مجتمع آموزش عالی زرند
1886- دکتر الناز ایرانی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1887- دریادار شهرام ایرانی
1888- غلامرضا ایرانی
1889- فریدون ایرانی ، استاد،گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
1890- رضا ایرانی بهبهانی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، استاد مدعو دانشکده های معماری همدان، کرمان، قزوین، تبریز و شیراز
1891- دکتر هما ایرانی بهبهانی ، استاد، گروه مهندسی طراحی محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
1892- دکتر شهزاد ایرانی پور ، استاد گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز
1893- ابوالفضل ایرانی خواه
1894- دکتر محسن ایرانی رهقی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک گروه:مهندسی مکانیک - طراحی جامدات دانشگاه کاشان
1895- مریم ایرجی ، مرکز تحقیقات فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
1896- دکتر اعظم ایرجی زاد ، استاد دانشکده فیزیک- دانشگاه صنعتی شریف
1897- دکتر جواد ایروانی ، دانشیار، گروه علوم قرآنی و حدیث، دانشگاه علوم اسلامی رضوی
1898- شاهرخ ایروانی
1899- دکتر شهین ایروانی ، دانشیارمبانی فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش دانشگاه تهران
1900- محمدرضا ایروانی ، استادیار علوم اجتماعی-گروه مددکاری اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدخمینی شهر- اصفهان
1901- دکتر فرشید ایروانی قدیم ، دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
1902- مرتضی ایروانی نجفی ، دانشیار دانشکدة الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
1903- دکتر حسن ایزانلو ، استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، ایران.
1904- عذرا ایزانلو ، مدیر پژوهشی
1905- دکتر علی ایزانلو ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
1906- دکتر محسن ایزانلو ، دانشیار دانشکده حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران
1907- دکتر امین ایزد پناه ، استادیار دانشگاه شیراز
1908- عبدالرضا ایزد پناه
1909- دکتر حمیدرضا ایزدبخش ، هئیت علمی دانشگاه خوارزمی
1910- علی ایزدبخش ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1911- اسماعیل ایزدپناه ، دکتری فیزیولوژی پزشکی
1912- دکتر امیرعباس ایزدپناه ، استادیار دانشگاه خلیج فارس رشته مهندسی شیمی
1913- عبدالرضا ایزدپناه ، عضوهیات امناءدفترتبلیغات اسلامی
1914- کرامت الله ایزدپناه ، استاد بخش گیاه پزشکی و رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی
1915- محمدرضا ایزدپناه ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
1916- دکتر حجت ایزدخواستی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
1917- حبیب ایزدخواه
1918- دکتر سیدسجاد ایزدهی ، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
1919- دکتر بهزاد ایزدی ، استادیار دانشگاه کردستان
1920- پیروز ایزدی ، استادیار روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی
1921- جواد ایزدی
1922- دکتر زهرا ایزدی ، استادیار مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
1923- عباسعلی ایزدی
1924- علی ایزدی
1925- دکتر فواد ایزدی ، عضو هیات علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
1926- محمد ایزدی ، هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف
1927- محمد سعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
1928- محمدسعید ایزدی ، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری
1929- دکتر مرتضی ایزدی ، مرکز تحقیقات سلامت، پژوهشکده سبک زندگی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
1930- مهدی ایزدی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
1931- دکتر محمد ایزدی خواه ، Department of Mathematics, Islamic Azad University, Arak Branch
1932- دکتر ابراهیم ایزدی دربندی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
1933- علی ایزدی دربندی
1934- دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی ، استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان
1935- روح الله ایزدی زو
1936- رمضانعلی ایزدی فرد ، هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
1937- پروفسور علی اکبر ایزدی فرد ، دکترای فقه و حقوق اسلامی
1938- الهام ایزدی نیا
1939- ناصر ایزدی نیا
1940- دکتر منا ایزدیان ، عضو هیات علمی گروه تنوع زیستی و ایمنی زیستی پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
1941- طاهره ایشانی ، استادیار پژوهشکده ادبیات/پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1942- محمد حسین ایکانی
1943- محمدحسن ایکانی ، استاد سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
1944- مهندس حسین ایگدر ، کارمند بانک شهر
1945- دکتر سعید ایل بیگی ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
1946- محمود ایلخان ، رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
1947- دکتر محمد ایلخانی ، استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی
1948- دکتر علی ایلخانی پور ، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
1949- اسحق ایلدر آبادی ، استادیار،گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی اسفراین
1950- مهندس پریا ایلدرآبادی
1951- حسین ایلدرمی ، کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری – گروه شهرسازی
1952- دکتر محمدتقی ایمان ، استاد جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی، دانشگاه شیراز
1953- دکتر علی ایمان پور ، دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
1954- دکتر محمدتقی ایمان پور ، استاد گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
1955- دکتر منصور ایمان پور ، دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
1956- محمدرضا ایمانپور ، استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1957- جاوید ایمانپور نمین
1958- الهام ایمانی ، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
1959- دکتر بهرام ایمانی ، دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
1960- بهزاد ایمانی
1961- دکتر سعید ایمانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
1962- دکتر عبدالمجید ایمانی ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان
1963- علی ایمانی ، مدیراجرایی احکام کیفری دادگستری پارس آباد
1964- دکتر علی اکبر ایمانی ، استادیار گروه آموزشی معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
1965- دکتر نادیه ایمانی ، گروه معماری داخلی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران
1966- دکتر مریم ایمانی آرانی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1967- دکتر نرگس ایمانی پور ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
1968- حسین ایمانی جاجرمی ، رئیس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی
1969- دکتر محمدحسین ایمانی خشخو ، Professor,University of Science and Culture, Tehran, Iran
1970- دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو ، ریاست دانشگاه علم و فرهنگ
1971- مرتضی ایمانی راد
1972- دکتر رضا ایمانی رستابی
1973- دکتر جواد ایمانی شاملو ، استادیار گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنراسلامی تبریز
1974- دکتر ماهرخ ایمانی مقدم ، استاد رادیولوژی دهان ، فک و صورت - دانشگاه علوم پزشکی مشهد- ایران
1975- دکتر مهدی ایمانی مقدم ، استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک ، اراک، ایران
1976- مهدی ایمانی مقدم ، ریاست نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در استان مرکزی
1977- دکتر محسن ایمانی نائینی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس
1978- دکتر حسین ایمانیان ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
1979- مرتضی ایمانیان
1980- محمد هادی ایمانیه ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
1981- دکتر محسن ایمنی ، دانشیار گروه حسابداری، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران.
1982- دکتر کریم ایواز ، دانشگاه تبریز
1983- دکتر علیرضا ایوانی ، دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت ایران
1984- دکتر سیدعلی ایوب زاده ، استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس
1985- دکتر شمس اله ایوبی ، پرفسور دانشگاه صنعتی اصفهان
1986- دکتر ساموئل ایوفمی اولالکان آدییه

ب

1- دکتر فهیمه باب الحوائجی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
2- سید حسام الدین باب گوره ، کارشناسی ارشد علوم سیاسی
3- دکتر امیر بابائی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه گلستان
4- دکتر سولماز بابائی ، دانشگاه مراغه
5- محمدرضا بابائی ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
6- فریدون بابائی اقدم ، برنامه ریزی شهری - دانشگاه تبریز
7- ولی الله بابائی زاد ، استاد یار - گیاهپزشکی
8- دکتر سامان بابائی کفاکی ، هیات علمی دانشگاه سمنان
9- دکتر ایمان بابائیان ، عضو علمی پژوهشکده اقلیم شناسی
10- نادعلی بابائیان ، استاد - اصلاح نباتات
11- آناهیتا باباپور
12- عزیز باباپور
13- دکتر جلیل باباپور خیرالدین ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه تبریز
14- جعفر باباجانی ، استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
15- دکتر سعیده باباجانی محمدی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی فردوس
16- دکتر فرهاد باباجمالی ، استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
17- دکتر سید رحمان باباحیدری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
18- دکتر اشرف باباخانلو ، دکتری تخصصی روانشناسی سلامت
19- زهرا باباخانلو
20- دکتر علی باباخانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی
21- دکتر ملیحه باباخانی ، هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
22- دکتر نرگس باباخانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
23- دکتر رامین بابادائی سامانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
24- مجید بابادی ، مدیر امور اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
25- حسین بابازاده
26- دکتر عباس بابازاده ، دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
27- دکتر عسگر بابازاده اقدم ، استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
28- دکتر امین بابازاده سنگر ، هیات علمی٫ استادیار٫ مدیر دپارتمان گروه های مهندسی فناوری اطلاعات و کامپیوتر
29- دکتر صادق باباشاه ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
30- دکتر جبار باباشاهی
31- رضوان باباگلی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
32- دکتر مصباح بابالار ، استاد، گروه باغبانی ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
33- علی اکبر بابالو
34- دکتر فرهنگ بابامحمودی ، استاد،گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
35- دکتر سید مرتضی بابامیر ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه:مهندسی کامپیوتر دانشگاه کاشان
36- اصغر بابانیا ، عضو هیات علمی دانشگاه
37- دکتر بهمن بابایار رازلیقی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
38- مهدى بابایى زاده
39- علیرضا بابایی
40- دکتر ابراهیم بابایی ، استاد، دانشگاه تبریز
41- دکتر ام السلمه بابایی ، دانشیار - دانشگاه پیام نور
42- پیمان بابایی ، دکترای تخصصی ( معماری کامپیوتر ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
43- جواد بابایی ، دانشیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
44- حمیدرضا بابایی ، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی
45- ساسان بابایی
46- دکتر عصمت بابایی ، استاد گروه آموزشی زبان های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی
47- علیرضا بابایی ، استادیار علوم باغبانی، دانشگاه تربیت مدرس
48- دکتر علیرضا بابایی ، دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
49- محمد باقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
50- محمدباقر بابایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
51- محمدرضا بابایی ، دکتری مدیریت دولتی، منابع انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
52- محمدرضا بابایی ، دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور مازندران، قائمشهر، ایران.
53- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار گروه حقوق کیفری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین
54- دکتر محمدعلی بابایی ، دانشیار
55- دکتر محمود بابایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
56- مهدی بابایی ، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان تهران
57- دکتر مهدی بابایی ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
58- ناصر بابایی
59- هاشم بابایی ، هیئت علمی دانشگاه گیلان
60- عبدالله بابایی پور ، قائم مقام بنیاد بین المللی غدیر گیلان
61- جواد بابایی خلیلی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
62- دکتر محمدعلی بابایی زکلیکی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
63- دکتر فرزام بابایی سمیرمی ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقیقات تهران
64- دکتر محمدباقر بابایی طلاتپه ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)
65- دکتر اسدالله بابایی فرد ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:علوم اجتماعی دانشگاه کاشان
66- حاجی بابایی مقدم
67- دکتر روشن بابایی همتی ، استادیار، دانشگاه گیلان
68- اسماعیل بابلیان ، استاد،دانشگاه خوارزمی
69- هلنا ماریا باپتیستا الویس
70- دکتر مسعود باتر ، دانشگاه زابل
71- یزدان باتمانی ، استادیار دانشگاه کردستان
72- آیمان باتیشا ، سازمان حفاظت محیط زیست و آب و هوا موسسه تحقیقات آب ملی مرکز تحقیقات، مصر
73- مینا باجگاه
74- بدريه باختري
75- دکتر محمد باخرد ، Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, IRAN
76- دکتر یونس بادآور نهندی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز
77- دکتر جلیل بادام فیروز ، رییس پژوهشکده محیط زیست وتوسعه پایدار
78- دکتر محمدعلی بادامچی زاده ، استاد، دانشگاه تبریز
79- بابک بادامی ، مدیر عامل شرکت علم و صنعت طلوع فرزین
80- بهروز بادامی
81- دکتر رخساره بادامی ، دانشیار رفتار حرکتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
82- دکتر احمد بادکوبه هزاوه ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
83- دکتر علیرضا بادله ، دانشیار تکنولوی آموزشی دانشگاه فرهنگیان
84- دکتر زیاد باده یان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
85- دکتر ضیاءالدین باده یان ، دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده کشاورزی
86- جواد باذلی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
87- دکتر مهرعلی باران چشمه ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین
88- رامبد باران دوست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری
89- دکتر احمد باران زاده ، استادیار رشته مهندسی برق کنترل دانشگاه هرمزگان
90- دکتر حسین بارانی ، دانشیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
91- دکتر حسین بارانی ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
92- صمد بارانی
93- دکتر غلامعباس بارانی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
94- قاسم بارانی
95- دکتر قاسم بارانی ، Department of English Language Teaching, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran
96- دکتر محمد بارانی ، دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
97- محمدعلی بارانی ، استادیار دانشگاه‌افسری‌وتربیت‌پاسداری‌امام حسین(ع)
98- مرضیه بارانی
99- مریم بارانی ، موسسه آموزش عالی کرمان
100- دکتر مجتبی بارانی مطلق ، دانشیار-دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
101- دکتر سید جمال بارخدا ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه کردستان
102- دکتر صمد باروج
103- محسن بارونی ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
104- دکتر بهنام باریک بین ، دانشیار دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
105- دکتر مهدی باریکانی ، استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
106- مجید بازارگان ، استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
107- محمدرضا بازافکن ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه
108- عبدالرضا بازدار ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان
109- دکتر جلال بازرگان ، رئیس دانشگاه زنجان
110- دکتر کامبیز بازرگان ، دانشیار موسسه تحقیقات خاک و آب
111- دکتر کاوه بازرگان ، ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی، ایران
112- محسن بازرگان ، پروفسور UCLA دانشکده پزشکی گروه پزشکی خانواده
113- شهرزاد بازرگان حجازی
114- دکتر رضا بازرگان لاری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده مهندسی، مرودشت، ایران
115- دکتر کیمیا بازرگان لاری ، هیئت علمی موسسه آموزش عالی آپادانا
116- محمد بازرگانی ، استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
117- دکتر مهدی بازرگانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
118- مهدی بازرگانی پور ، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
119- دکتر سعید بازگیر
120- نورالدین بازگیر ، دبیر و مدرس ادبیات دبیرستان های شهر خرم آباد و مراکز آموزش عالی استان لرستان
121- حجت الله بازوبندی
122- دکتر محمدحسن بازوبندی ، هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
123- محمد بازیار ، گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایران
124- پروفسور محمدحسن بازیار ، Iran University of Science & Technology (IUST), Tehran, Iran
125- دکتر بهنام بازیگران ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
126- دکتر مرجان باژن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
127- مینو باسامی
128- سید خلیل باستان ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
129- اعظم باستان‌فرد
130- سعید باستانی ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
131- دکتر سوسن باستانی ، استاد دانشگاه الزهرا
132- علی باستی
133- دکتر مسلم باشتنی ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
134- دکتر محمد باشکوه ، دانشیار
135- محمد باشکوه اجیرلو
136- علیرضا باصحبت نوین زاده ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوا فضای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
137- حامد باصر ، استاد دانشگاه فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی
138- دکتر احمد باصری ، عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
139- پریسا باصری
140- دکتر مهدی باصولی ، رییس دانشگاه علم و فرهنگ
141- دکتر سعید باطبی ، گروه فیزیک دانشکده علوم
142- زهره باطنی ، استادیار، دانشگاه علم وفرهنگ، ایران
143- دکتر محمدرضا باطنی ، دانشگاه تهران
144- دکتر فرشته باعزت ، دانشیار گروه روان شناسی دانشگاه مازندران
145- مصطفی باغ میرانی ، دانشگاه کاشان
146- حامد باغبان ، دانشیار، گروه مهندسی نانو فناوری (نانو الکترونیک)، دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین، دانشگاه تبریز
147- مهدی باغبان ، مدرس دانشگاه
148- مهدی باغبان
149- دکتر فهیمه باغبان آرانی ، Associate Professor of Genetics, Department of Genetics & Biotechnology, Islamic Azad University, Varamin-Pishva Branch Tehran, Iran
150- دکتر سجاد باغبان ماهر ، استادیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
151- علیرضا باغبانان ، دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
152- مهندس رضا باغبانی ، عضو هیات علمی، گروه مهندسی کشاورزي، دانشگاه فنی و حرفه اي، تهران، ایران
153- عبدالوهاب باغبانیان ، گروه سیاستگذاری بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه سیدنی استرالیا، سیدنی
154- شهرام باغستانی ، دانشیار، دانشکده پوست، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
155- دکتر محمدعلی باغستانی ، استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور
156- محمد باغستانی کوزه گر
157- دکتر ناصر باغستانی میبدی ، دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات جنگل و مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
158- دکتر سعید باغشاهی ، استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
159- دکتر مصطفی باغشیخی مفرد ، استادیار گروه مکانیک- انرژی دانشگاه صنعتی قم
160- دکتر تابان باغفلکی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
161- دکتر مسعود باغفلکی ، هیات علمی گروه ریاضی واحد کرمانشاه
162- حمیدرضا باغیانی
163- دکتر سیدمحمود بافقی ، استاد گروه روانشناسی دانشگاه علم و هنر یزد
164- دکتر محمدرضا بافنده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی متالورژی دانشگاه کاشان
165- صادق بافنده ایمان دوست ، استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور، مشهد، ایران
166- دکتر علیرضا بافنده زنده ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
167- دکتر نادر باقر زاده ، University of California Irvine (UCI)
168- دکتر علیرضا باقر شمیرانی ، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
169- حسین باقرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
170- دکتر راحب باقرپور ، دانشگاه صنعتی اصفهان
171- دکتر طاهره باقرپور ، مدیر گروه تربیت‌بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
172- علی باقرپور ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
173- لیدا باقرپور علی آبادی ، وکیل پایه یک دادگستری و نائب رئیس کمیسیون پژوهش و انتشارات مرکز وکلای قوه قضائیه البرز
174- دکتر جمشید باقرزاده ، دانشیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه ارومیه
175- حمید باقرزاده
176- دکتر قدسیه باقرزاده ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
177- مجتبی باقرزاده ، دانشیار دانشگاه اصفهان
178- دکتر محمدعلی باقرزاده ، استادیار گروه مهندسی قدرت و کنترل - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته
179- هادی باقرزاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
180- دکتر احد باقرزاده خلخالی ، Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
181- مسعود باقرزاده کثیری ، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز
182- مظفر باقرزاده همايي
183- محمد باقرنیافر
184- دکتر ابراهیم باقری ، گروه مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه Ryerson، کانادا
185- دکتر ابوالفضل باقری ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
186- دکتر احمد باقری ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
187- دکتر احمد باقری ، استاد
188- دکتر اسماعیل باقری
189- دکتر اصغر باقری ، دانشیار مهندسی آب دانشگاه محقق اردبیلی
190- دکتر افسانه باقری ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
191- دکتر بهادر باقری ، دانشیار دانشگا خوارزمی
192- دکتر پرویز باقری ، دانشیار دانشگاه ایلام
193- دکتر حبیب باقری
194- دکتر حسن باقری ، Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
195- خسرو باقری ، استاد فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه تهران
196- دکتر رامین باقری ، موسسه آموزش عالی شرق گلستان
197- دکتر رحیم باقری ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
198- دکتر رضا باقری ، استاد،دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
199- رضا باقری ، استاد گروه جراحی قفسه سینه، مرکز تحقیقات جراحی قلب و ریه، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
200- دکتر رضا باقری ، دانشیار- عضو هیات علمی گروه مهندسی منابع طبیعی -علوم مرتع (گیاهان دارویی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
201- روح اله باقری ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی اصفهان
202- سمیه باقری ، مربی، گروه بهداشت عمومی (آمار زیستی)، دانشگاه علوم پزشکی زابل، زابل، ایران
203- سیدرامتین باقری
204- دکتر سیدمحمد باقری ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
205- شهاب الدین باقری ، استادیار گروه تربیت بدنی و عضو هیأت علمی مؤسسه
206- دکتر شهلا باقری ، دانشگاه خوارزمی
207- دکتر عبدالرضا باقری ، استاد گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
208- دکتر عبدالعلی باقری ، استادیار گروه آموزشی ارتباط تصویری دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
209- دکتر علی باقری ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس
210- علی باقری
211- دکتر علیرضا باقری ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
212- علیرضا باقری
213- دکتر فاطمه باقری ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
214- دکتر فریبرز باقری
215- کمال الدین باقری
216- محمد باقری ، استادیار
217- محمد باقری
218- دکتر محمدحسین باقری ، استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
219- محمود باقری ، دانشیار دانشگاه تهران
220- مرتضی باقری
221- مسعود باقری ، استادیار- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
222- مسعود باقری ، استادیار دانشگاه جامع انام حسین (ع)
223- دکتر مسلم باقری ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز
224- مصباح الهدی باقری ، استادیار دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه‌السلام
225- دکتر معصومه باقری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهید چمران
226- مهدی باقری ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
227- دکتر مهری باقری ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز
228- نصور باقری ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
229- نوید باقری
230- دکتر حیدر باقری اصل ، استاد دانشگاه تبریز
231- دکتر رضا باقری اصل ، رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
232- دکتر ناصر باقری بیدهندی ، استادیار گروه تاریخ
233- میثم باقری تاجانی ، دانشگاه گیلان
234- پروفسور علی اکبر باقری خلیلی ، استاد تمام
235- دکتر شاداب باقری خولنجانی ، استادیار دانشکده مهندسی پلیمر
236- حمید باقری دهبارز ، استادیار زبان و ادبیات عرب
237- دکتر علی باقری زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
238- دکتر هادی باقری سبزوار ، عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه حکیم سبزواری
239- دکتر ابوالفضل باقری فرد ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
240- دکتر علی باقری کشکولی ، دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان
241- محمدباقر باقری کنی ، استاد
242- دکتر کامران باقری لنکرانی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
243- دکتر ناصر باقری مقدم ، عضو هیات علمی گروه سیاست فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
244- دکتر جعفر باقری نژاد
245- کامیار باقری نژاد
246- حسن باقری نیا ، رئیس مجتمع آموزش عالی فنی مهندسی اسفراین
247- دکتر حسن باقری یزدی ، استادیار. گروه علوم پایه. دانشگاه فرهنگیان
248- دکتر حسین باقریان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
249- دکتر رضا باقریان ، استاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
250- دکتر نجمه باقریان ، استاد مدعو، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
251- دکتر سجاد باقریان دهکردی ، استادیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
252- رضوان باقلاچی ، کارشناس دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اردبیل
253- پروفسور امین باقی زاده ، دانشیار
254- محمدحسین باقیانی مقدم ، استاد گروه خدمات بهداشتی،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
255- غلام رضا باکری ، استادیار دانشگاه نوشیروانی بابل
256- دکتر علی باکوئی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
257- زهره بال
258- مهسا سادات بالادهی
259- هومن بالازاده
260- حسین بالاشیر
261- دکتر محمدعلی بالافر
262- دکتر ساسان بالغی زاده ، دانشگاه شهید بهشتی
263- دکتر فرزاد بالو
264- دکتر روزبه بالونژادنوری
265- دکتر فهیما بالویی ، دکتری مدیریت آموزشی
266- دکتر طراوت بامداد ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر کوروش بامداد
268- دکتر بهروز بامدادی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
269- دکتر محمد بامنی مقدم
270- دکتر عبدالحمید بامنیری ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی آلی دانشگاه کاشان
271- دکتر عباس بانج شفیعی ، استاد، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
272- دکتر حسین بانژاد ، دانشیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
273- محمدرضا بانشی ، دانشیار گروه آمار و اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان
274- حسین بانک ، مدیرکل اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
275- دکتر محمدتقی بانکی
276- دکتر علی اصغر بانویی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
277- بهرام بانی نسب
278- حسین باهر ، جامعه شناس و عضو فرهنگستان علوم پزشکی
279- علیرضا باهنر ، استاد تمام، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
280- دکتر ناصر باهنر ، استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
281- تقی باهو طرودی
282- دکتر احسان باورساد ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
283- بلقیس باورصاد
284- دکتر پرویز باورصاد ، دکتر استادیار رئیس سابق دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
285- محمد باویر ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
286- مهندس سعید بای
287- دکتر محمد بای بوردی ، استاد و مدرس دانشگاه
288- نیما بایرام زاده ، کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
289- دکتر ویلما بایرام زاده ، دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
290- قادر بایزیدی ، استادیار وعضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
291- شهریار بایگان ، دانشگاه تهران
292- مریم بایه
293- صدیقه ببران ، دکتری علوم ارتباطات
294- دکتر محمود بت شکن ، دانشگاه اصفهان
295- دکتر محسن بت شکنان دهکردی ، دانشیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
296- حسین بتولی ، استادیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
297- دکتر حسین بجانی ، مدیر مسئول فصلنامه مطالعات تاریخ انتظامی- دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
298- زهرا بچه‌نو
299- محمدابراهیم بحراالعلوم ، دانشگاه شیراز، مواد
300- دکتر حسن بحرالعلوم ، دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود
301- دکتر مرتضی بحرانی ، استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم
302- علی بحرانی پور ، دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
303- دکتر فرید بحرپیما ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
304- عباس بحری ، مجری طرح
305- سید محمد حسین بحرینی ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
306- دکتر سیدحسین بحرینی
307- دکتر عباس بحرینی ، Neurosurgeon, Shiraz, Iran.
308- دکتر محمدجواد بحرینی ، استادیار
309- دکتر منیژه بحرینی زاد ، عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
310- سید محمد تقی بحرینی طوسی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
311- محمدتقی بحرینی طوسی ، Professor of Medical Physics, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
312- حامد بحیرائی ، دانشگاه آبت اله بروجردی (ره)
313- دکتر نفیسه بحیرائی ، دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
314- مریم بخارائیان ، گروه حسابداری دانشگاه آزاد علی آباد کتول
315- دکتر احمد بخارایی ، جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
316- بیدار بخت
317- مصطفی بختیار
318- دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی ، استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
319- دکتر محمدرضا بختیارزاده ، دانشیار گروه علوم دام و طیور- دانشگاه تهران
320- محمدرضا بختیاری
321- دکتر بهرام بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
322- جلال بختیاری ، عضو هیأت علمی، دانشگاه تهران و مدیر کل پشتیبانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات
323- دکتر حسن بختیاری ، استاد تمام، گروه مدیریت راهبری، دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه علوم انتظامی امین
324- دکتر حسن بختیاری ، دانشیار دانشگاه امام حسین (ع)
325- حسن بختیاری
326- حسین بختیاری
327- دکتر رضا بختیاری ، دانشیار گروه مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه رازی کرمانشاه
328- سالار بختیاری ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام
329- دکتر سعید بختیاری ، رئیس بخش مهندسی آتش و عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
330- شقایق بختیاری ، عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد
331- دکتر شهلا بختیاری ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه الزهرا
332- دکتر صادق بختیاری ، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان
333- علی بختیاری
334- دکتر لطفعلی بختیاری ، استاد دانشگاه علوم انتظامی امین
335- دکتر مجید بختیاری
336- دکتر محمد بختیاری ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
337- محمدرضا بختیاری ، استاد دانشگاه پیام نور
338- میترا بختیاری ، گروه آناتومی و زیست شناسی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
339- مینا بختیاری
340- دکتر نوبخت بختیاری
341- دکتر روح اله بختیاری دوست ، استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی قم
342- دکتر فیروز بختیاری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
343- دکتر مقصود بخشاوند ، معاون پژوهش
344- دکتر احمد بخشایش اردستانی ، استاد تمام و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز
345- علیرضا بخشایی
346- طاها بخشپوری
347- دکتر شهرناز بخشعلی زاده ، مدیر گروه معلولیت جسمی و حرکتی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
348- محسن بخشنده
349- محمد بخشنده
350- عباس بخشنده بالی
351- دکتر حمیدرضا بخشنده فرد ، دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
352- دکتر عباس بخشنده نصرت ، استاد دانشگاه خوارزمی
353- دکتر ابراهیم بخشوده ، استادیار گروه جغرافیای دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
354- دکتر محمد بخشوده ، استاد
355- دکتر آرش بخشی ، رئیس سازمان نظام مهندسی استان اصفهان
356- احمد بخشی ، استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
357- دکتر احمد بخشی ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند
358- دکتر بی تا بخشی ، دانشیار باکتری شناسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
359- زهرا بخشی
360- سعیدرضا بخشی
361- دکتر علی بخشی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
362- علی بخشی
363- دکتر قدیر بخشی ، رییس مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل فراجا
364- دکتر محمد رضا بخشی ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
365- دکتر محمود بخشی ، دانشگاه بجنورد
366- دکتر عباس بخشی پور رودسری ، دانشیار، دانشگاه تبریز
367- دکتر محمد بخشی جویباری ، استاد، گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
368- دکتر غلامرضا بخشی خانیکی
369- دکتر رسول بخشی دستجردی
370- دکتر اباصلت بداغی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
371- غلامرضا بداقی ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
372- مهین بدخش ، مربی، گروه مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
373- دکتر ابراهیم بدخشان ، دانشیار زبانشناسی، دانشگاه کردستان
374- محسن بدخشان ، عضوهیات مدیره و رئیس هیات مدیره کانون مهندسین ساری
375- هدیه بدخشان ، استادیار دانشگاه کردستان
376- مصطفی بدخشیان ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشگاه کونکوردیا، کانادا.
377- امیرحسین بدرالدینی ، کارشناسی مهندسی معدن
378- وان هامیدون بدرالزمان ، پروفسور دانشگاه Kebangsaan مالزی
379- دکتر بیت الله بدرلو ، استادیار گروه عمران-سازه دانشگاه صنعتی قم
380- دکتر بیت اله بدرلو
381- محسن بدره ، دانش آموخته دکتری مطالعات زنان
382- سید علی بدری
383- دکتر سیدامین بدری ، University of Guilan
384- دکتر سیدعلی بدری ، دانشیار- دانشگاه تهران
385- عاطفه بدری
386- دکتر یعقوب بدری آذرین ، استاد، مدیریت ورزشی، دانشگاه تبریز
387- دکتر حسین بدری پور ، اداره کل منابع طبیعی
388- دکتر رحیم بدری گرگری ، استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه تبریز
389- رقیه بدلی ، مدرس دانشگاه و مدیر عامل مرکز مشاوره شمع افروزان تبریز
390- دکتر کاظم بدو ، دانشگاه ارومیه
391- دکتر سهیل بدوحی ، استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
392- دکتر کامبیز بدیع ، استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
393- علی بدیع زاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
394- پریسا بدیعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
395- دکتر علیرضا بدیعی ، عضو هیات علمی دانشگاه تهران
396- دکتر فوژان بدیعی ، دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
397- دکتر نعیم بدیعی ، استاد تمام علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
398- دکتر ام البنین بذرافشان ، دانشیار دانشگاه هرمزگان
399- دکتر جواد بذرافشان ، دانشگاه تهران
400- دکتر جواد بذرافشان ، دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
401- دکتر آمنه بذرافشان فدافن ، دانشيار - گروه حسابداري دانشگاه امام رضا (ع)
402- دکتر بهادر بذرافشان مقدم ، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه تربت حیدریه
403- کاوه بذرافکن
404- دکتر مهتا بذرافکن
405- محمدرضا بذرگر ، مشاور شهردار شیراز در امور زیباسازی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
406- سعید برآبادی
407- احمد براآنی
408- دکتر مریم براتعلی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)
409- دکتر علیرضا براتلو ، Emergency Medicine, Sina Hospital, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran Editor in chief of Frontiers in Emergency Medicine Journal
410- امید براتی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران
411- دکتر امیر نظام براتی ، استادیار حقوق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
412- دکتر حسن براتی ، دانشیار گروه برق
413- حسن براتی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
414- رضا براتی ، کارشناسی ارشد بهداشت محیط زیست، خراسان شمالی شرکت آب و فاضلاب ، بجنورد ، ایران
415- رضا براتی ، ریس گروه تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
416- سارا براتی
417- دکتر فرج الله براتی ، استادیار فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
418- فرشاد براتی ، رئیس موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
419- دکتر فرید براتی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
420- مجید براتی ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
421- محمد براتی
422- دکتر محمد براتی ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی دانشگاه کاشان
423- دکتر مسعود براتی ، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
424- مهندس مهدی براتی ، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
425- دکتر ناصر براتی ، دانشیار گروه شهرسازی. دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
426- نرگس براتی ، دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
427- دکتر هادی براتی ، استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
428- دکتر محمود براتی خوانساری ، استاد، دانشگاه اصفهان
429- دکتر سوسن براتی قهفرخی ، دانشگاه صنعتی اصفهان
430- دکتر محمود براتیان ، عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش- دکتری علوم دفاعی استراتژیک
431- دکتر رویا برادر ، دانشیار دانشگاه الزهرا
432- حمید برادران ، گروه اپیدمیولوژی، دانشگاه تهران علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
433- حمیدرضا برادران ، استاد،دانشگاه علوم پزشکی ایران
434- دکتر عبدالله برادران ، Associate Professor ,Department of English Language Islamic Azad University, Central Tehran ,Iran
435- مجید برادران ، استادیار دانشگاه پیام نور
436- مسعود برادران ، دانشگاه کشاورزی ومنابع طبیعی رامین خوزستان
437- دکتر رسول برادران حسن زاده ، دانشیار ، گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی
438- عبدالاحد برادران خلخالی
439- محمد مهدی برادران خلخالی ، عضو موسس و عضو هیئت مدیره بنیاد قرآن پژوهی حوزه ودانشگاه
440- دکتر اصغر برادران رحیمی ، استاد،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
441- دکتر حمیدرضا برادران کاشانی ، دانشگاه اصفهان
442- دکتر رضا برادران کاظم زاده ، دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران
443- احمد برادران هاشمی
444- کیان براری
445- معصومه براری
446- میثم براری ، مربی گروه آموزشی کتابت و نگارگری دانشکده صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان
447- امین برازنده ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
448- عباس براعتی
449- ساعد براهیمی ، مدیر هنری و اجرایی موسسه ی فرهنگی هنری هزاره
450- دکتر احمد برجعلی ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبایی
451- اباصلت برجی ، استادیار، میکروبیولوژی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور
452- دکتر حسن برجی ، گروه پاتوبیولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
453- دکتر یعقوبعلی برجی ، عضو هیات علمی جامعت المصطفی
454- مرتضی برجی آلیانی ، )رئیس سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری استان البرز
455- مصطفی برجی آلیانی ، مسئول انجمن علمی میکروبیولوژی در سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
456- ابوالفضل برخورداری ، دانشیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی یزد
457- دکتر محمدعلی برخورداری ، دانشیار مهندسی عمران- دانشگاه علم و صنعت ایران
458- دکتر معصومه برخورداری شریف آباد ، دکترای پرستاری
459- زهرا بردال
460- احمدرضا بردبار ، مسئول کارگروه علوم سیاسی،سازمان علمی، پژوهشی و فناوری استان البرز
461- سالار بردبار ، دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه بوعلی همدان، همدان، ایران
462- دکتر سیدکاظم بردبار ، Assistant Professor in Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center
463- منصوره بردبار
464- دکتر بهادر بردشیری ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
465- دکتر مریم بردوده
466- دکتر ابراهیم برز آبادی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
467- دکتر ابراهیم برزگر ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
468- پویا برزگر
469- دکتر رحیم برزگر ، استادیار علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
470- دکتر زینب برزگر ، دانشگاه علوم پزشکی ایران
471- شهرام برزگر
472- عبدالرضا برزگر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد یزد
473- علی برزگر
474- دکتر محسن برزگر ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
475- مرتضی برزگر ، کارشناس مسئول پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
476- دکتر محمد رضا برزگر بفرویی ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
477- محمدرضا برزگران
478- محمدرضا برزگران ، Philip M. Drayer Department of Electrical Engineering, Lamar University, USA
479- کاظم برزگربفرویی
480- دکتر عباس برزگرزاده ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
481- دکتر محمد مهدی برزگری
482- جمال برزگری خانقاه ، دانشیار حسابداری دانشگاه یزد
483- اکبر برزه گر ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه تهران علوم پزشکی ، کرمانشاه، ایران
484- سید رضا برزو ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
485- دکتر رجبعلی برزویی ، دانشگاه شهید بهشتی
486- دکتر رضا برزویی ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
487- دکتر محمدرضا برزویی ، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
488- جلال برزین ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
489- دکتر فرناز برزین پور ، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
490- دکتر محسن برغمدی
491- هادی برغمدی
492- حمید برقبانی
493- دکتر معصومه برقچی ، استاديار - گروه شهرسازي و معماري دانشگاه امام رضا
494- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا س
495- دکتر زهره برقعی ، مدیر جامعه الزهرا(س)
496- دکتر سید مهدی برقعی
497- علی محمد برقعی ، استاد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و عضو انجمن مهندسان مکانیک ایران
498- دکتر مجید برقیان
499- ناصر برک پور
500- دکتر سید مسعود برکاتی ، University Sistan and Baluchestan
501- سیدمسعود برکاتی
502- دکتر بهزاد برکت ، دانشیار دانشگاه گیلان
503- دکتر سید مسعود برکت ، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
504- بهرنگ برکتین
505- دکتر ایرج برگ گل ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان ، ایران
506- حسن برگزین
507- دکتر مرتضی برمکی ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی
508- دکتر رضا برنجکار ، استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
509- مهدی برنجکوب ، دانشگاه صنعتی اصفهان
510- علی برهان زهی سرحدی
511- دکتر سید هادی برهانی ، استادیار دانشگاه تهران
512- پروفسور فریبا برهانی ، Professor at Shahid Beheshti University of Medical Sciences
513- دکتر محسن برهانی
514- دکتر مسعود برهانی ، استادیار، گروه تحقیقات مرتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
515- دکتر مهدیه برهانی ، پزشک عمومی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
516- علیرضا برهانی داریان
517- دکتر محمود برهانی زرندی ، استاد دانشگاه یزد
518- دکتر اوشا برهمند
519- مهدی بروجرد نیا ، عضوء هیأت علمی گروه مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
520- دکتر مهدی بروجردنیا
521- دکتر مصطفی بروجردی
522- دکتر امین میرزا بروجردیان ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
523- علیرضا بروزی نیت ، استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
524- جورج بروفاس
525- دکتر بیژن برومند ، استاد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
526- پرهام برومند ، مدیر گروه مشاوران مدیریت خرم
527- زهرا برومند ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
528- زهره برومند ، رئیس اداره نانو بیو زمین مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
529- دکتر صفورا برومند
530- دکتر محمدرضا برومند
531- مسعود برومند ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
532- ناصر برومند
533- دکتر عباس برومند اعلم ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
534- دکتر شهزاد برومند جزی ، استادیار، پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی
535- پروفسور ارشام برومند سعید
536- علی برومند نیا
537- دکتر سعید برومندنسب ، استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران
538- دکتر علی برومندنیا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسي كامپيوتر، تهران، ایران
539- دکتر خیراله بروین ، جامعه الطهران
540- عزیزاله بریجانی ، عضو انجمن بتن ایران
541- دکتر فرامرز بریمانی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
542- سید احمد بزاز جزایری ، مدیر منابع انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
543- فاطمه بزازان ، دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی واقتصادی دانشگاه الزهرا
544- امین بزازی ، عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر گروه برق و کامپیوتر موسسه آموزش عالی میرداماد گرگان
545- موسی بزرگ اصل
546- دکتر سعید بزرگ بیگدلی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
547- دکتر امید بزرگ حداد ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران
548- عیسی بزرگ زاده
549- یوسف بزرگ نیا ، دانشگاه برکلی ، کالیفرنیا
550- دکتر محمد امین بزرگزاده
551- داوود بزرگمهر
552- فرزاد بزرگی ، گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران
553- دکتر وحید بزرگی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
554- دکتر علی بزرگی امیری ، دانشگاه تهران
555- دکتر حسین بزرگیان
556- دکتر علیرضا بزرگیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
557- دکتر سهراب بزم ، گروه ریاضی، دانشگاه مراغه ، مراغه ، ایران.
558- سهیلا بزم ، مدیر اجرایی و MSC، کتابخانه و علوم پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
559- دکتر مهناز بزمی ، ریاست پردیس شهید هاشمی نژاد
560- دکتر خدارحم بزی
561- سودابه بساک نژاد ، پروفسور روانشناسی
562- دکتر هادی بستام
563- حسین بستان ، سطح چهار حوزه و دکتر جامعه شناسی
564- دکتر عبدالامیر بستانی ، دانشیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
565- دکتر قاسم بستانی ، دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز
566- عقیله بستانی اصل ، کارشناس ارشد حسابداری- مدرس دانشگاه- مولف
567- الیاس بستگانی
568- دکتر مهرنوش بسته نگار ، استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی
569- دکتر مرتضی بسطامی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
570- دکتر حسن بسکابادی ، دانشیار- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
571- محمدحسین بسکابادی ، استاد گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی مشهد
572- مرتضی بسیج
573- سینا بشارت ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه
574- دکتر محمدعلی بشارت ، استاد دانشگاه تهران
575- دکتر حسین بشارتی ، استاد موسسه تحقیقات خاک و آب
576- شاهین بشارتی ، مربی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
577- دکتر مقصود بشارتی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر- دانشگاه تبریز
578- دکتر سجاد بشرپور ، استاد گروه روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی
579- حسین بشری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
580- مسلم بشکار
581- مهدی بشکوه ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
582- دکتر کیومرث بشلیده ، استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
583- دکتر حسن بشیر ، استاد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات
584- حسین بشیر ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
585- دکتر رامین بشیر خداپرستی ، دانشگاه ارومیه
586- دکتر حدیث بشیری ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
587- دکتر سعید بشیری ، دکتری تخصصی مدیریت بحران (تاب آوری)
588- دکتر علی بشیری ، استادیار دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان
589- دکتر محمود بشیری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
590- دکتر مهدی بشیری ، دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد
591- دکتر مهدی بشیری ، استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربت حیدریه
592- سعید بشیریان ، استادیار ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
593- تهمورث بشیریه ، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عضو هیات تحریریه فصلنامه جستارهای حقوق عمومی
594- دکتر سیدجلال الدین بصام ، دانشیار موسسه آموزش عالی علمی- کاربردی جهاد کشاورزی
595- عبدالعلي بصيري
596- حسن بصیرانی مقدم ، بیرجند
597- محمدیاسین بصیرت ، دانش پژوه /مجتمع عالی علوم انسانی اسلامی
598- میثم بصیرت ، استادیار دانشکده شهرسازی دانشگاه تهران و معاون مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت و طرح جامع مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
599- دکتر حسن بصیرت تبریزی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
600- دکتر محمدکاظم بصیرتی ، دانشکده فنی مهندسی
601- صدیقه بصیرجعفری ، استاد
602- عبدالحسن بصیره
603- دکتر حمیدرضا بصیری ، استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی
604- علیرضا بصیری ، استادیار سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران
605- دکتر محمد احسان بصیری ، دانشیار مهندسی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
606- دکتر محمد حسین بصیری ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
607- دکتر محمدصادق بصیری ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
608- محمدعلی بصیری ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
609- دکتر مهدی بصیری ، استاد
610- دکتر محمد بصیری صدر ، پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج
611- حسن بصیری هریس ، مشاور خانواده قوه قضائیه،رتبه علمی پژوهشگر تخصصی حقوق،جزا و جرم شناسی،دانشکده حقوق
612- رضا بصیریان جهرمی ، گروه علوم پزشکی کتابخانه و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
613- سید محمد بطحائی ، انجمن روانشناسی تربیتی ایران
614- دکتر سیده زهرا بطحائی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
615- دکتر سید علیرضا بطحایی
616- دکتر سید محمد تقی بطحایی ، استاد دانشکده مهندسی برق، گروه قدرت، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ایران
617- دکتر مجید بغدادی ، دانشیار دانشگاه تهران
618- عبدالحسین بغلانی
619- دکتر سعید بقائی ، استادیار موسسه آموزش عالی شرق گلستان
620- دکتر ساره بقائی راوری ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
621- دکتر داور بقاعی ، استاد دانشکده شیمی- دانشگاه صنعتی شریف
622- علی بقایی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
623- پویا بقایی مقدم
624- دکتر ندا بقیعی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
625- دکتر عبدالامیر بک خوشنویس ، دانشیار
626- سعید بکائی ، استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
627- دکتر محمد هادی بکایی ، استادیار پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
628- مهران بکایی ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان- عضو هیأت علمی-رئیس مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان
629- دکتر مهدی بکرانی ، دانشگاه صنعتی قم
630- سایمون بل ، استاد دانشگاه ادینبورگ
631- ریکیک بل بابا
632- سید رضا بلاغت ، دانشگاه سیستان و بلوچستان
633- دکتر علی بلاغی ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
634- دکتر اسماعیل بلالی ، دانشیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
635- دکتر غلامرضا بلالی ، دانشیار، دانشگاه اصفهان
636- دکتر محمدرضا بلالی ، استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب
637- دکتر آزیتا بلالی اسکویی ، هئیت علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
638- مهدی بلالی مود
639- ناتالی بلان ، مدیر لابراتوار تحقیقاتی لادیس، دانشگاه پاریس ۷
640- دکتر میثم بلباسی ، دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
641- دکتر لطفعلی بلبلی
642- پدرام بلبلی زاده
643- دکتر حسن بلخاری قهی ، استاد گروه مطالعات عالی هنر، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
644- دکتر فتح اله بلداجی ، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
645- دکتر صاحبعلی بلند نظر ، استاد - دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
646- احمد بلندنظر
647- مهندس سجاد بلندنظر ، کارشناس ارشد - مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شهرداری اصفهان
648- غلامحسین بلندیان
649- ازیر بلوچ ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
650- شعله بلوچ
651- دکتر محمود بلوچ ، استادیار دانشگاه پیام نور
652- دکتر حسین بلوچی ، استادیار گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان
653- دکتر سعید بلوچیان ، دانشیار گروه مهندسی کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران
654- محمدجواد بلورچی ، زمین شناس کاربردی
655- دکتر طیبه بلوردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان
656- دکتر جعفر بلوری بزاز ، دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد
657- محمدآقا بلوری زاده ، استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان
658- دکتر علیرضا بلوریان ، Students Research Committee, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
659- دکتر علی بلوکباشی ، استاد دایره المعارف بزرگ اسلامی
660- دکتر صادق بلوکی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
661- محمدرضا بلیاد ، ریاست سازمان نظام روان شناسی ومشاوره استان البرز
662- سعید بلیانی
663- دکتر لیدا بلیلان ، دانشیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
664- دکتر اکرم بمانی خرانق ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
665- دکتر محمدرضا بمانیان ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
666- دکتر محسن بمبائی ­چی ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
667- دکتر امین بنائی ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
668- رئوف بنائی ، کارشناس اصلاح و ساماندهی اداره برق استان اردبیل
669- سودا بنائی ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
670- علی بنائی ، استادیار دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی
671- علی بنائیان
672- رحیم بنابی قدیم ، استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
673- دکتر نوشین بنار
674- شیلا بناری
675- رضا بنازاده
676- محمدرضا بنازاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور
677- دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی ، استادیار، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
678- دکتر محمدباقر بناشریفیان ، استاد، دانشگاه تبریز
679- مسعود بنافی ، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران
680- دکتر احمد بناکار ، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
681- دکتر اشکان بنان ، دانشگاه لرستان
682- دکتر محمد بنان ، پژوهشگر دکتری
683- محمدرضا بنان ، عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست-دانشگاه شیراز
684- دکتر محمد بنایان ، دانشیار، گروه زراعت ، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران
685- دکتر محمد بنایان اول ، استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
686- امین بنایی
687- احمدرضا بنایی اسماعیلی ، پژوهشگر فرهنگی و مدیریت شهری شهرداری تهران
688- مهدی بنایی جهرمی
689- سونیا بنتس ، استادیار مدیریت و حسابداری-
690- دکتر علیرضا بندانی ، استاد گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
691- دکتر علیرضا بندرآباد ، دانشیار عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
692- رضا بندریان ، پژوهشگاه صنعت نفت
693- بهار بندعلی ، دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
694- دکتر علی بنده حق ، استاد گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه تبریز
695- حمید رضا بنفشه ، دانشیار گروه فارماکولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
696- بابک بنکدارپور ، Amirkabir University of Technology
697- دکتر حسین بنکداری ، Department of Civil Engineering, University of Razi, Kermanshah-Iran
698- صبحی بنی اردلان ، استادیار دانشگاه صنعتی کرمانشاه
699- دکتر صبحی بنی اردلانی ، دانشگاه صنعتی کرمانشاه
700- زهرا بنی اسد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
701- احسان بنی اسدی ، هیئت علمی دانشگاه اصفهان
702- دکتر مجید بنی اسدی ، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران ، ایران
703- دکتر محسن بنی اسدی ، دانشگاه باهنر کرمان
704- منصوره بنی اسدی
705- دکتر نازنین بنی اسدی ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
706- دکتر شکوه السادات بنی جمالی ، دانشیار دانشگاه الزهرا (س)
707- دکتر محمدابراهیم بنی حبیب ، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران
708- دکتر ابراهیم بنی طالبی ، دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
709- دکتر بهاره بنی طالبی دهکردی ، دانشیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
710- دکتر علیرضا بنی طالبی دهکردی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شهرکرد
711- علی بنی عامریان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
712- دکتر حسین بنی فاطمه ، دکتری جامعه شناسی - دانشگاه تبریز
713- دکتر بهمن بنی مهد ، دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
714- دکتر سیدامیر بنی مهد ، استادیار گروه فنی و مهندسی دانشگاه اردکان
715- سید محسن بنی هاشمی ، استاد دانشگاه صدا و سیما
716- دکتر سیدهادی بنی هاشمی ، دکتری مهندسی مکانیک
717- دکتر ضیاالدین بنی هاشمی ، استاد، دانشگاه شیراز
718- محمدعلی بنی هاشمی ، دانشیار عضو هیات علمی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
719- دکتر ضیاء الدین بنیادی ، استادیار دانشکده بهداشت
720- ناصر بنیادی
721- دکتر مجتبی بنیادیان ، استاد تمام بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
722- حسن بنیانیان ، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی
723- دکتر پریناز بنیسی ، استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب ،تهران ،ایران
724- دکتر صمد بنیسی ، دانشگاه باهنر کرمان
725- دکتر وحید بنیسی ، دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
726- دکتر احمد به پژوه ، استاد دانشگاه تهران
727- حمید بهادر قدوسی
728- دکتر شهاب بهادران ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
729- دکتر علی بهادران ، دکتری تخصصی زبان شناسی کاربردی
730- آرمان بهادری
731- منصور بهادری ، ریاست سازمان نظام مهندسی ایلام و عضو هیات رییسه شورای مرکزی
732- هادی بهادری
733- بهرام بهادری بیرگانی
734- دکتر علی بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
735- دکتر محمد بهادری جهرمی ، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
736- علیرضا بهادری مهر ، استادیار دانشگاه فنی بوئین زهرا
737- امیدرضا بهادری نژاد
738- مهدی بهادری نژاد ، استاد، دانشگاه صنعتی شریف
739- دکتر آرش بهار ، دانشیار
740- دکتر امید بهار ، دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه
741- دکتر مهری بهار ، دانشیار دانشگاه تهران
742- مهدی بهار مقدم ، دانشیار حسابداری، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
743- دکتر جواد بهارارا ، استاد
744- پروین بهارزاده ، استادیار دانشگاه الزهرا(س)
745- محمد بهارلو ، مدیر اجرایی
746- ناصر بهارلو
747- دکتر هادی بهارلو ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
748- دکتر ذکریا بهارنژاد ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
749- دکتر محمد بهاروند ، رئیس دانشکده معماری و شهرسازی
750- دکتر آرمان بهاری ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه سیستان و بلوچستان
751- شمس الدین بهاری
752- علی بهاری ، فوق تخصص گوارش و کبد بالغین، بیمارستان امام رضا(ع)
753- فرشاد بهاری ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اراک
754- دکتر عباسعلی بهاری اردشیری
755- دکتر مهرداد بهاری پور ، عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان
756- دکتر نازبانو فرزانه بهالگردی ، استاديار - گروه كامپيوتر دانشگاه امام رضا (ع)
757- دکتر روشنا بهباش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
758- دکتر حمید بهبهانی ، Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
759- محمودرضا بهبهانی ، دانشیار، گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
760- هما بهبهانی
761- سید علی بهبهانی نیا ، استادیار دانشگاه خواجه نصیر طوسی
762- دکتر امید بهبودی ، استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران
763- دکتر داود بهبودی ، استاد گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز
764- کیوان بهبودی ، دانشیار دانشگاه تهران
765- دکتر محسن بهپور ، استاد دانشکده شیمی گروه:شیمی تجزیه دانشگاه کاشان
766- ایوب بهتاج ، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل - عضو هیات رئیسه فدراسیون ورزش های همگانی
767- پروفسور نادره بهتاش ، Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
768- دکتر سید علی اکبر بهجت نیا ، استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
769- دکتر فاطمه بهجتی اردکانی ، استادیار گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
770- دکتر ابراهیم بهداد ، Professor, Department of Agronomy,Isfahan(Khorasgan) Branch,Islamic Azad University, Isfahan, Iran
771- علی بهداد ، استاد دانشگاه کالیفرنیا
772- دکتر فاطمه بهدانی ، استاد روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
773- دکتر محمدعلی بهدانی ، دانشگاه بیرجند
774- دکتر علیرضا بهراد ، استاد- دانشگاه شاهد
775- دکتر عباس بهرام ، عصو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
776- دکتر مرتضی بهرام ، Professor, Urmia University
777- صلاح بهرام آرا ، عضوء هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد سنندج
778- محرم بهرام خو
779- دکتر محمد بهرام زاده ، معاون پژوهشی بنیاد ایرانشناسی و استادیار گروه ایرانشناسی بنیاد ایرانشناسی
780- دکتر محمدرضا بهرام زاده ، استادیار
781- دکتر بهمن بهرام نژاد ، دانشیار دانشگاه کردستان
782- دکتر محسن بهرام نژاد
783- عباس بهرامپور ، استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان
784- احمد بهرامی ، رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن
785- احمدرضا بهرامی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
786- بختیار بهرامی ، عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه کردستان
787- بهنام بهرامی ، هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
788- دکتر جاوید بهرامی ، استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی
789- دکتر حسینعلی بهرامی ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
790- سیروان بهرامی ، کارشناس مسئول امور اقتصادی دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان
791- شهاب بهرامی ، استادیار
792- شهرام بهرامی ، استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه حکیم سبزواری
793- دکتر عباس بهرامی ، استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
794- عبدا... بهرامی ، استاد
795- دکتر عبدالرحمن بهرامی ، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
796- عبداله بهرامی ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
797- علی بهرامی
798- دکتر علی بهرامی ، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان
799- دکتر علیرضا بهرامی ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
800- دکتر فریبا بهرامی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
801- دکتر محسن بهرامی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
802- محمد بهرامی ، استادیار
803- دکتر محمد امین بهرامی ، دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمان بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد
804- دکتر محمدحسین بهرامی ، استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه
805- مژگان بهرامی
806- دکتر مهدی بهرامی ، دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فسا
807- نجمه بهرامی
808- هادی بهرامی
809- دکتر هادی بهرامی احسان ، استاد دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی، دانشگاه تهران
810- حمید بهرامی احمدی ، استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان
811- دکتر سحر بهرامی خورشید ، استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
812- شهلا بهرامی رشتیانی ، مدرس دانشگاه و مولف کتاب های مدیریت بحران و رسانه، سیاست گذاری و مدیریت رسانه و جامعه شناسی خبر
813- دکتر محمود بهرامی زاده ، University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.
814- آفرین بهرامی شبستری ، دکترای تخصصی ( فیزیک کاربردی )-دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
815- دکتر نادر بهرامی فر ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
816- دکتر بیتا بهرامی قصر ، دانشگاه اراک
817- خلیل بهرامی قصر چمی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان
818- امیر محمد بهرامی مداح ، دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه امینی (ره) تبریز
819- سجاد بهرامی مقدم
820- دکتر صحبت بهرامی نژاد ، استاد گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
821- کیمیا بهرامی نژاد ، سر دبیر | نشریه علمی ترویجی – حرفه ای ( فصلنامه) گیاهپزشک
822- دکتر آرمین بهرامیان ، استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
823- دکتر احمدرضا بهرامیان ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
824- دکتر مجتبی بهرامیان ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
825- نسرین بهرامیان
826- دکتر بهنام بهرک ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- دانشگاه تهران
827- دکتر محمدرضا بهرنگی ، استاد تمام گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
828- دکتر داوود بهره پور
829- سیدابوالفضل بهره دار ، رییس هیت مدیره انجمن مهندسی حمل و نقل
830- دکتر عبدالرضا بهره مند ، Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
831- داود بهره‌پور ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
832- حمیده بهروئیان ، ویراستار انگلیسی و M.A.، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
833- دکتر جواد بهروان ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
834- دکتر حسین بهروان ، استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
835- دکتر ربیع بهروز اشکیکی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
836- دکتر سینا بهروزی خورگو
837- بهروز بهروزی راد
838- دکتر مرتضی بهروزی فر ، عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی ایران
839- دکتر غلامرضا بهروزی لک ، دانشار، دانشگاه باقرالعلوم قم
840- محمد بهروزیان نژاد
841- ابراهیم بهروزیان نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
842- دکتر امیرحسین بهروش ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
843- دکتر علاء الدین بهروش ، استاد،گروه مهندسی عمران-سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تبریز
844- دکتر ترحم بهزاد ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
845- مهدی بهزاد ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
846- دکتر مصطفی بهزادفر ، استاد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت
847- دکتر امین بهزادمهر ، Professor of Mechanical Engineering, University of Sistan and Baluchestan
848- جانعلی بهزادنسب
849- دکتر بهزاد بهزادنیا ، استادیار رفتار حرکتی، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه تبریز، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران
850- دکتر رقیه بهزادی ، دانشیار بازنشسته، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
851- دکتر سیامک بهزادی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
852- مرضیه بهزادی
853- مریم بهزادی
854- قباد بهزادی پور ، رییس اداره کل امور کارآفرینی و مراکز رشد دانشگاه آزاد کشور
855- دکتر مرتضی بهزادی فر ، رییس سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ ریزی خراسان‌ شمالی
856- امیر بهشاد ، دانشگاه یاسوج
857- ابوالفضل بهشتی ، مدرس دانشگاه کاول بروکسل و عضو اتاق فکر اتحادیه اروپا
858- دکتر احمد بهشتی ، استاد؛ دانشگاه تهران؛ ایران
859- امیر خسرو بهشتی
860- دکتر ستاره بهشتی ، استادیار گروه هنرهای موسیقی دانشکدگان هنرهای زیبا
861- دکتر سعید بهشتی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
862- دکتر سیدامیر حسین بهشتی ، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
863- مهندس سیدمحمد بهشتی ، عضو هیات علمی مرکز آموزش عالی سازمان میراث فرهنگی، صاحب نظر تاریخ معماری و میراث فرهنگی
864- علیرضا بهشتی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
865- دکتر علیرضا بهشتی ، دانشیار بخش علوم زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
866- دکتر محمدباقر بهشتی ، استاد تمام اقتصاد دانشگاه تبریز
867- پروفسور محمدحسین بهشتی ، استاد - پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
868- محمدرضا بهشتی
869- ملوک السادات بهشتی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
870- دکتر علی بهشتی آل آقا ، دانشگاه رازی
871- دکتر سیدبهرام بهشتی اول ، هئیت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
872- ابراهیم بهشتی جاوید
873- محسن بهشتی سرشت
874- دکتر ملیکه بهشتی فر ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
875- حسین بهشتی نژاد
876- دکتر محمدعلی بهشتی نیا ، دانشگاه سمنان
877- دکتر مهدی بهفر ، Associate Professor, Urmia University, Urmia, Iran
878- دکتر کیاچهر بهفرنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
879- دکتر بابک بهفروز ، استادیار، (مدیر پژوهش و فناوری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان ، اصفهان
880- علی بهفروز
881- اعظم بهلول ، مربی صنایع دستی دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
882- دکتر علی بهلولی
883- موسی بهلولی ، ریاست دانشگاه زابل
884- دکتر هما بهمدی ، عضو هیات علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
885- هومن بهمن پور ، رئیس پژوهش دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
886- عبدالله بهمن پوری
887- دکتر جواد بهمنش ، استاد دانشگاه ارومیه
888- دکتر مهرداد بهمنش ، استاد دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
889- میثم بهمنش
890- اکبر بهمنی ، گروه مدیریت
891- دکتر بهمن بهمنی ، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
892- پریسا بهمنی
893- دکتر سجاد بهمنی
894- فرانک بهمنی ، دکتر
895- مجتبی بهمنی ، استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
896- دکتر محسن بهمنی ، دانشیار مهندسی صنایع مبلمان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
897- دکتر محمود بهمنی ، ریاست موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
898- دکتر مهدی بهمنی اسکویی ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه
899- دکتر زهرا بهمنی دهکردی ، استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
900- بابک بهنام ، دانشیار ژنتیک پزشکی، محقق انستیتو ملی تحقیقات ژنوم انسانی (امریکا)
901- دکتر بهروز بهنام ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیر کبیر
902- بیوک بهنام ، استادیار
903- حمید بهنام
904- ساناز بهنام
905- سعید بهنام ، کارشناس مطالعات فناوریهای نوین
906- ناصر بهنام پور
907- دکتر مجتبی بهنام تقدسی ، استاديار - گروه برق و الكترونيك دانشگاه امام رضا (ع)
908- گلسا بهنام راد
909- دکتر گلسا بهنام راد ، استادیار موسسه آموزش عالی توس
910- دکتر مرتضی بهنام رسولی ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
911- دکتر فرهاد بهنام فر ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
912- دکتر محمد بهنام فر ، استاد زبان و ادبیات فارسی/ دانشگاه بیرجند
913- محمدحسن بهنام فر
914- دکتر علی بهنام فرد ، دانشیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
915- دکتر علی اصغر بهنام قادر
916- دکتر حمیدرضا بهنام وشانی ، Instructor of Nursing, Department of Pediatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Mashhad University of Medical sciences, Mashhad, Iran
917- دکتر الناز بهنود ، استادیار
918- پروفسور عبدالکریم بهنیا ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز (پدر علم قنات ایران)
919- کامبیز بهنیا ، دانشگاه تهران
920- دکتر مسیح بهنیا ، عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد بوئین زهرا
921- دکتر ابوالفضل بهنیافر ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
922- نسرین بهنیافرد
923- دکتر مهدی بهیاری
924- بهرام بهین ، Associate Professor, Azarbaijan Shahid Madani University, Iran
925- بو عالم بواشش
926- خسرو بوالحسنی
927- دکتر جعفر بوالهری ، استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
928- دکتر سیدمحمدعلی بوترابی
929- دکتر حسین بوداقی خواجه نوبر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
930- فتح اله بوذرجمهری ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
931- دکتر سحر بوذری ، استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
932- سعید بوذری ، انیستیتو پاستور تهران
933- دکتر یحیی بوذری نژاد ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی، گروه مطالعات اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
934- حمیدرضا بور بور اژدری ، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد
935- دکتر فرشاد بوربور اژدری ، استادیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
936- سهیلا بورقانی فراهانی ، دکتری مدیریت رسانه - مسئول برنامه ریزی آموزشی و فن آوری های نوین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
937- دکتر خدیجه بوزرجمهری ، دانشیار گروه جغرافیای دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
938- دکتر دانیال بوستان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
939- مینا بوستان شناس ، مرکز تحقیقات مقاومت دارویی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
940- داریوش بوستانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
941- الهام بوشهری ، استادیار،بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت
942- دکتر علیرضا بوشهری
943- امید بوشهریان ، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شیراز
944- دکتر قاسم بولو ، استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
945- حسین بوهندی ، دانشیار، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
946- دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی ، دانشیار دانشگاه الزهراء
947- دکتر حجیه بی بی رازقی نصرآباد ، دانشیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور
948- علی مرتضی بی رنگ ، هیات تحریریه
949- سجاد بی غم ، Department of Mechanical and Aerospace Engineering, University of Florida, USA
950- طه بی غم ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
951- دکتر محمدرضا بی همتا ، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
952- دکتر علی رضا بیابان نورد سروستانی ، مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل- معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
953- جهانگیر بیابانی ، رییس مرکز اموزش عالی رجاء قروین و استادیار دانشگاه پیام نور
954- عباس بیابانی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه گنبد کاووس
955- دکتر غلامحسین بیابانی
956- محمدرضا بیابانی ، دبیر اجرایی
957- دکتر احمد بیات ، عضو هیات علمی دانشگاه تفرش
958- دکتر بابک بیات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
959- دکتر بهرام بیات ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی
960- دکتر حسن بیات ، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
961- رفعت بیات ، موسسه آموزش عالی الکترونیکی فاران مهر دانش
962- سیاوش بیات ، استادیار، دانشگاه صنعتی شریف، ایران
963- علی بیات ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
964- دکتر کریم بیات ، استادیار مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری دانشگاه تربیت مدرس
965- دکتر محسن بیات ، دانشگاه لرستان
966- محمدحسین بیات ، دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی
967- دکتر مسعود بیات ، دانشیار-دانشگاه زنجان
968- مسلم بیات ، مدیرکل استاندارد استان تهران
969- منصور بیات ، استاد تمام
970- مهدی بیات ، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا
971- مهدی بیات ، دانشگاه بجنورد
972- دکتر علی بیات کشکولی ، استاد، صنایع چوب ،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه زابل،زابل، ایران
973- محمدسجاد بیاتی ، استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه
974- دکتر مهدی بیاتی ، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم و رزشی
975- نیلوفر بیاتی
976- دکتر علی بیاتی اشکفتکی ، دانشیار ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
977- دکتر مریم بیاتی خطیبی ، گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه تبریز
978- دکتر مرتضی بیاره ، دانشیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
979- لیلا بیان
980- علی اصغر بیانی
981- پروفسور فرهاد بیانی
982- معصومه بیانی ، دانشیار عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
983- دکتر علی بیت اللهی ، مدیر بخش مرکز زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
984- هادی بیت الهی
985- دکتر حامد بیتی ، دانشیار گروه معماری - معماری دانشگاه هنراسلامی تبریز
986- دکتر ابوالفضل بیجاری ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
987- دکتر شیما بیجاری ، استادیار گروه مهندسی دانشگاه بیرجند
988- دکتر محمود بیجن خان ، استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،
989- محمد حسین بیجه کشاورزی
990- دکتر عبدالله بیچرانلو ، استادیار، دانشگاه تهران
991- دکتر بهروز بیدآباد ، استاد دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر گروه آموزشی ریاضی محض دانشگاه صنعتی امیرکبیر
992- مهدی بیدآبادی ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران
993- دکتر بهروز بیدختی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
994- دکتر محمدعلی بیدختی ، استادیار دانشکده هنر دانشگاه بیرجند
995- دکتر رسول بیدرام ، استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان
996- دکتر رضا بیدکی ، گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
997- دکتر سید منصور بیدکی ، دانشیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد
998- محمد بیدهندی
999- دکتر محمد بیدهندی ، دانشگاه اصفهان
1000- جعفر بیرالوند ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت رئیسه شرکت مارگارین
1001- دکتر اشرف بیرامی
1002- پروفسور منصور بیرامی ، دانشیار روانشناسی تربیتی دانشگاه تبریز
1003- احمد بیرانوند ، نائب رئیس هیئت مدیره شمیم جنگل ایران
1004- پیمان بیرانوند ، مدرس گروه مهندسی عمران دانشگاه لرستان
1005- دکتر رضا بیرانوند ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
1006- دکتر صبا بیرانوند ، عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان-آموزشکده دختران خرم آباد
1007- دکتر علی بیرانوند
1008- مریم بیرانوندزاده ، مدیر داخلی فصلنامه
1009- دکتر نوشین بیرجندی ، استادیار دانشگاه لرستان
1010- دکتر بهروز بیرشک ، استاد روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
1011- دکتر آرمان بیرقی کشکولی ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
1012- نادر بیرودیان ، دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
1013- رضا بیریا ، استادیار ، دانشگاه آزاد اسلامی - اصفهان (خوراسگان)
1014- دکتر حمیدرضا بیژن زاده ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
1015- علی بیژنی ، عضو هیأت علمی و مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
1016- دکتر مسعود بیژنی ، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گروه ترویج و توسعه روستایی
1017- بهار بیشمی ، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
1018- دکتر مرتضی بیشه نیاسر ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
1019- دکتر حمید بیضائی ، Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Zabol, Zabol, Iran
1020- زهرا بیضائی
1021- دکتر احمد بیطرف ، عضو هیئت علمی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)
1022- مسعود بیطرفان
1023- مهدی بیطرفان
1024- مهران بیغمی ، ریاست دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح
1025- برهان بیک زاده ، هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
1026- دکتر فرزانه بیک زاده عباسی ، استادیار
1027- دکتر مهدی بیکدلو ، دانشگاه اراک
1028- سونا بیکدلی ، دانشجوی دکتری-هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت-گروه شهرسازی
1029- دکتر حامد بیکران بهشت ، استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
1030- علی بیکمرادی ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
1031- امید بیکی ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
1032- دکتر حسین بیکی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
1033- علی بیکیان ، دانشگاه اصفهان
1034- دکتر ابراهیم بیگ زاده ، استاد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
1035- دکتر صفر بیگ زاده ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
1036- دکتر حمیدرضا بیگ زاده شهرکی
1037- مهندس امیررضا بیگدلی ، دانشجوی دکتری
1038- ایمان بیگدلی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
1039- دکتر زاهد بیگدلی ، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
1040- سعید بیگدلی ، استادیار دانشگاه تربیت مدرس
1041- دکتر شعله بیگدلی ، عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
1042- عطااله بیگدلی
1043- دکتر علی بیگدلی ، گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی
1044- وحید بیگدلی راد ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
1045- دکتر حسن بیگلری ، دانشیار دانشگاه تبریز
1046- علیرضا بیگلری ، رئیس انستیتو پاستور ایران
1047- دکتر مهنوش بیگلری ، دانشیار دانشگاه رازی
1048- دکتر جمال بیگی ، دانشیار گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
1049- دکتر حسن بیگی
1050- دکتر حمید بیگی ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
1051- سکینه بیگی
1052- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
1053- دکتر هادی بیگی حیدرلو ، استادیار دانشگاه ارومیه
1054- الله یار بیگی فیروزی ، مدیر کارآفرینی دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان
1055- دکتر بیژن بینا ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
1056- دکتر فاطمه بینازاده ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
1057- محمد بینازاده
1058- دکتر بهزاد بینش ، دانشیار دانشگاه بناب
1059- دکتر حسن بیورانی ، استاد دانشگاه کردستان
1060- حسین بیورانی

پ

1- جورج پاپاداکیس
2- دکتر محمدحسین پاپلی یزدی ، استاد دانشگاه فردوسی
3- دکتر زینب پاپی ، استادیار گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات و سازماندهی دانش/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
4- سمیه پاپی
5- رحمان پاتیمار ، استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد
6- دکتر علیرضا پاچناری ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
7- دکتر اکبر پاد ، دانشگاه بجنورد
8- دکتر حمید پاداش زیوه ، دانشیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران
9- دکتر سیدسجاد پادام ، دفتر بررسی‌های اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس
10- محمدرضا پارام ، دانشگاه آزاد اسلامی واحددماوند
11- پریسا پارسا ، استادیار بهداشت جامعه در دانشگاه علوم پزشکی همدان
12- دکتر حسن پارسا ، عضو هیات علمی دانشگاه اراک
13- دکتر سهیل پارسا ، استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
14- دکتر سید احمد پارسا ، استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران
15- علی پارسا ، استادیار، واحد یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی
16- دکتر علی پارسا ، Cheetah
17- دکتر فرزاد پارسا ، دانشیار، گروه فقه شافعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان.
18- دکتر فروغ پارسا ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
19- دکتر مهدی پارسا ، دانشیار گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
20- دکتر محمدباقر پارسا پور ، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
21- دکتر محسن پارسا مقدم ، استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
22- فهیمه پارسائیان ، استادیار دانشگاه الزهراء(س)
23- دکتر مریم پارسائیان ، دانشگاه پیام نور (همه مراکز)
24- دکتر زهرا پارساپور ، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
25- دکتر حمید پارسانیا ، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
26- مهدی پارسایی ، دانشجوی دکتری مطالعات اروپا دانشگاه تهران
27- فرامرز پارسی
28- حسن پارسی پور
29- پروفسور فرخ پارسی زاده ، استادیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
30- دکتر احمد پارسیان ، استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران
31- هادی پارسیان ، دانشیار بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
32- سالواتوره پاریسی
33- مهرنوش پازارگادی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی
34- دکتر علیرضا پازکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
35- دکتر شهرام پازوکی ، استاد پژوهشکده حکمت و فلسفه ایران
36- دکتر فاطمه پازوکی
37- دکتر محمد پازوکی ، استاد، پژوهشکده انرژی، پژوهشگاه مواد و انرژی
38- مریم پازوکی ، دکترای مهندسی محیط زیست، استادیار دانشگاه تهران
39- هادی پازوکی طرودی
40- دکتر پروین پاسالار ، استاد بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
41- دکتر صادق پاسبان ، مربی گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
42- دکتر محمدرضا پاسبان ، دانشیار
43- دکتر بهمن پاسبان اسلام
44- پیمان پاسبان ذوقی ، دکترای ادبیات فارسی
45- مجید پاسبانی خیاوی ، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه محقق اردبیلی
46- مختار پاسدار ، مدرس دانشگاه و کارشناس امور فرهنگی دانشگاه علمی کاربردی اردبیل
47- یحیی پاسدار ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
48- دکتر هادی پاسدار شهری ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
49- دکتر رضا پاشا ، دانشیار گروه روان شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی
50- حجت اله پاشا پور
51- محمد باقر پاشا زانوشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
52- دکتر سجاد پاشائی ، استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه تبریز
53- دکتر فیروز پاشائی ، دانشیار دانشگاه مراغه-تخصص هندسه و توپولوزی
54- دکتر امین پاشاامیری ، دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
55- پاشا پاشازاده ، کارشناسی ارشد، مدیریت ورزشی، گروه آموزش جسمانی، شعبه ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران
56- سعید پاشازاده ، دانشیار، دانشگاه تبریز
57- دکتر غلامعلی پاشازاده ، دانشیار-دانشگاه تبریز
58- کبری پاشازاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی
59- دکتر یوسف پاشازاده ، دانشگاه ارومیه
60- احمد پاشازانوس ، دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
61- حسن پاشاشریفی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
62- سمیه پاشایی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
63- شیدا پاشایی
64- دکتر محمدرضا پاشایی
65- دکتر کامران پاشایی فخری ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز . رئیس اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های منطقه قفقاز.
66- دکتر امین پاشایی هولاسو ، استادیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر
67- محمدحسین پاشنه طلا ، مدیر کل سابق دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات
68- دکتر عباس پاک ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
69- دکتر علی پاک ، استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف
70- فاطمه پاک
71- اعظم پاک خصال ، دانشجوی دکترا
72- دکتر سیدمهدی پاک ذات ، رئیس مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری
73- عبدالله پاک سرشت ، دبیر سازمان نظام صنفی استان خوزستان
74- دکتر محمد پاک سرشت ، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان
75- محمدجعفر پاک سرشت ، استاد تمام دانشگاه شهید چمران
76- علیرضا پاک فطرت ، شهردار شیراز
77- دکتر محمد مهدی پاک فطرت
78- سجاد پاک گهر
79- دکتر عسگر پاک مرام ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
80- دکتر محمدرضا پاک منش ، عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران
81- دکتر منصوره پاک نژادی
82- ابوالفضل پاکاری ، مدیر موسسه کیان پژوهان
83- محمد رضا پاکاری ، معاون بازرگانی شرکت مزمز
84- دکتر احمد پاکتچی ، دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
85- دکتر حسین پاکدامن
86- شهلا پاکدامن ، دانشیار روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی
87- دکتر مجید پاکدامن ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائنات
88- محسن پاکدامن ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
89- دکتر مریم پاکدامن نائینی ، دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
90- رحمت الله پاکدل ، مدیر کل توسعه منابع انسانی سازمان امور مالیاتی کشور-عضو هیئت موسس و مدیره انجمن آموزش و توسعه منابع انسانی ایران
91- دکتر عباس پاکدل ، Associate Professor, Isfahan University of Technology, Iran
92- علی پاکدین پاریزی ، پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری طبرستان
93- شاهین پاکروح ، معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
94- احمد پاکزاد
95- دکتر جهانشاه پاکزاد ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
96- دکتر سجاد پاکزاد ، استاديار دانشكده طراحي اسلامي، دانشگاه هنر اسلامي تبريز
97- دکتر شادی پاکزاد ، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد قزوین
98- دکتر مهری پاکزاد ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
99- دکتر مهدی پاکزاد بناب
100- عبدالرضا پاکشیر
101- دکتر محمود پاکشیر ، بخش مهندسی مواد- دانشکده مهندسی –دانشگاه شیراز
102- محمد پاک‌نژاد
103- دکتر علی پاکیزه ، دانشیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
104- سیرهار پال
105- دکتر مازیار پالهنگ ، هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
106- دکتر علی پایا ، دانشیار - استاد دانشگاه وستمینستر
107- رسول پایان ، پیشکسوت صنایع غلات
108- الهام پایانی
109- سیدعلی پایتختی اسکویی ، هیئت علمی دانشگاه تبریز
110- رضا پایدار
111- شهرام پایدار ، دانشیار
112- دکتر محمد مهدی پایدار ، دانشيار مهندسي مواد و صنايع دانشگاه نوشیروانی بابل
113- دکتر محمدحسین پایدار ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
114- دکتر امین پایدار اردکانی ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
115- دکتر سید مجتبی پایدار اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ادرکان
116- دکتر آرزو پایدارفرد ، استادیار گروه هنر دانشگاه بیرجند
117- امین پایکانی ، University of Hertfordshire, UK
118- غلامحسن پایگانه ، رئیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی
119- دکتر شهلا پایمزد
120- محمود پایندان
121- ابوالفضل پاینده ، استادیار گروه آمارزیستی و اپیدمیولوژی،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
122- دکتر امیر تیمور پاینده نجف آبادی ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
123- محمود پایه قدر ، دانشیار دانشگاه پیام نور کرج، ایران
124- دکتر بهنام پدرام ، دانشیار گروه آموزشی مرمت و احیاء بناها و بافتهای تاریخی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان
125- حسین پدرام ، Associate Professor, Amir Kabir University of Techology
126- دکتر مجید پدرام ، دانشیار، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
127- دکتر مهدی پدرام ، استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا
128- دکتر میرمحسن پدرام ، دانشگاه خوارزمی
129- دکتر ابراهیم پذیرا ، استاد گروه علوم خاک، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
130- دکتر عبدالرحیم پذیرا ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
131- فرشید پذیرا
132- دکتر جواد پذیرش ، دانشگاه فرهنگیان
133- میلتون پرابو
134- دکتر جعفر پرتابیان
135- امین پرتو ، دکترای اندیشه سیاسی دانشگاه تهران
136- ابوالقاسم پرتوی ، دانشیار ، دانشگاه فردوسی مشهد
137- دکتر پروین پرتوی ، استاد دانشگاه هنر تهران
138- دکتر محمدتقی پرتوی ، استادیار تحقیق در عملیات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا
139- دکتر عباس پرچمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
140- روزبه پرچمی قهفرخی بختیاری ، مربی گروه آموزشی طراحی صنعتی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
141- دکتر محمدحسن پرداختچی ، دانشگاه شهید بهشتی
142- دکتر عباس پرداختی ، Pharmaceutics Research Center, Neuropharmacology Institute, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
143- دکتر پرویز پرزور ، استادیار گروه آموزشی روان شناسی عمومي
144- حسن پرسا
145- دکتر حسین پرستش ، استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
146- فرزاد پرگر ، دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه Twente، هلند.
147- داوود پرن ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
148- دکتر کورش پرند ، استاد دانشگاه شهید بهشتی
149- دکتر امیر پرنیان ، استادیار مرکز ملی تحقیقات شوری
150- محمد پرنیانپور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
151- مصطفی پرنیانی
152- دکتر عباس پرهام ، Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
153- دکتر فرشاد پرهام نیا ، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد کرماناشاه، دانشگاه آزاد اسلامی
154- دکتر جهانگیر پرهمت ، استاد عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، تهران، ایران
155- داود پرهیزکار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
156- محمود پرهیزکار
157- دکتر سیدعباس پرهیزکاری ، سرپرست دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشی مجلس
158- داود پرهیزگار ، رئیس سازمان هواشناسی کشور
159- دکتر محمدمهدی پرهیزگار ، استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور
160- محمود پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
161- ناصر پرهیزگار ، دانشگاه جامع علمی کاربردی شرکت تولیدی لاستیک دنا
162- آرمین پرهیزی
163- هوشنگ پروازپور ، مدیر آموزشی مؤسسه آموزش عالی مهرآستان
164- مهندس محسن پروازی ، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی گرایش طراحی شهری
165- دکتر کاوه پروانک ، دانشیار شیمی دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
166- دکتر بهروز پروانه ، استایار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
167- محمد پرورش ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان تهران
168- دکتر عاطفه پرورش ریزی ، دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
169- دکتر هادی پروز ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
170- محسن پرویز ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
171- دکتر شاهرخ پرویزی ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
172- علی پرویزی ، استاد
173- مریم پرویزی ، دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
174- آیت اله پرویزی فرد ، استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کنگاور
175- دکتر خیراله پروین ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
176- دکتر ستار پروین ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
177- دکتر سهیلا پروین ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران
178- محمدجعفر پروین ، کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
179- دکتر خلیل پروینی ، استاذ بجامعه تربیت مدرس
180- مرتضی پریچه ، دانشجو دکتری مهندسی معدن استخراج
181- دکتر مهری پریرخ ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
182- پروفسور ناصر پریز ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
183- علی پریمی ، ریاست محترم دانشگاه پیام نور سمنان
184- دکتر کاظم پریور
185- دکتر حمید پزشک ، استاد پردیس علوم / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران
186- دکتر پرنیان پزشکی ، استادیار مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان
187- دکتر مسعود پزشکیان ، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
188- صادق پژمان
189- صادق÷ پژمان
190- مهندس محمد علی پژمان فرد جهرمی ، کارشناسی ارشد
191- دکتر مهدیه پژوهان فر ، استادیار گروه معماری دانشگاه گلستان
192- دکتر رضا پژوهش ، دانشیار گروه علوم دانشگاه بیرجند
193- دکتر مهدی پژوهش ، دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
194- لیلا پژوهنده ، دانشیار دانشگاه قم
195- مقصود پژوهنده ، دانشیار گروه بیوتکنولوژی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
196- دکتر محمدرضا پژوهی الموتی ، گروه بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
197- جمشید پژویان ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
198- دکتر پوریا پساوند ، استادیارفیزیولوژی ورزش (بیوشیمی و متابولیسم ورزشی)
199- سید جلال پسته ای
200- هاشم پسران ، استاد اقتصاد، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی
201- دکتر محمد پسرکلی ، استاد گروه علوم گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آریزونا، آمریکا
202- فائزه پسندی
203- اشرف السادات پسندیده ، هیات علمی پژوهشگاه نیرو(گروه مدیریت و علوم اجتماعی)
204- دکتر سید حمیدرضا پسندیده ، دانشیار دانشگاه خوارزمی
205- دکتر عباس پسندیده ، استاد تمام دانشگاه قرآن و حدیث
206- محمد پسندیده
207- محمود پسندیده ، دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس
208- محمود پسندیده فر ، دانشگاه فردوسی مشهد
209- مسعود پسندیده فرد ، دانشیار،گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
210- دکتر داور پشت بست ، دکترای مهندسی عمران - گرایش زلزله
211- علی محمد پشت دار ، دانشیار
212- مهندس آزاده پشتکوه
213- مهدی پشتکوهی ، ریاست همایش سازان امروز
214- دکتر لیلی پناغی ، بهداشت خانواده، پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
215- محمد پناهنده
216- دکتر پریسا پناهی ، دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
217- دکتر حسین پناهی ، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
218- روزبه پناهی
219- دکتر سیامک پناهی ، استادیار
220- صادق پناهی ، نماینده تشکل های زیست محیطی استان اردبیل
221- عبدالرضا پناهی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
222- عماد پناهی
223- دکتر فاطمه پناهی ، استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:بیابان زدائی دانشگاه کاشان
224- دکتر محمدحسین پناهی ، استاد گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی
225- محمود پناهی ، گروه بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
226- مریم پناهی ، دانشگاه پیام نور، ایلام، ایران
227- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
228- دکتر مهدی پناهی ، استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
229- مهدی پناهی ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
230- دکتر مهرنوش پناهی ، استادیار بخش تحقیقات گیاه شناسی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
231- دکتر مهین پناهی ، استاد دانشگاه الزهراء(س)
232- یونس پناهی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
233- دکتر اکبر پناهی درچه ، دانشگاه فرهنگیان
234- دکتر جمیله پناهی میرزاحسنلو ، استاد دانشگاه گنبد کاووس
235- چیستا پناهی وقار
236- دکتر حسین پناهیان ، دانشیار عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
237- علیرضا پنجستونی ، استادیار دانشگاه باختر ایلام
238- بهمن پنجعلی زاده ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
239- دکتر محمدحسن پنجه شاهی ، استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
240- دکتر فاطمه پنجه علی بیک ، Department of Mathematics, Faculty of Computer and Mathematical sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
241- حمیدرضا پنجه فولاد گران ، استاد گروه مکانیک و صنعتی مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه پوترا مالزی.
242- منصور پهلوان ، استاد دانشگاه تهران
243- کیان پهلوان افشاری
244- دکتر رسول پهلوان پور
245- دکتر حسن پهلوانزاده ، استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
246- دکتر محمد پهلوانی ، دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
247- محمدهادی پهلوانی ، دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
248- دکتر مصیب پهلوانی ، دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
249- آرکادی پوتیلاو ، پژوهشکده زیست شناسی مولکولی و بیوفیزیک، فدراسیون روسیه
250- علیرضا پوحسنی
251- مهدیه پودینه مقدم ، مربی، گروه پرستاری،دانشگاه علوم پزشکی زابل
252- دکتر سمیرا پور ، استادیار گروه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند
253- دکتر مسعود پور ، استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی قوچان
254- دکتر تقی پور ابراهیم ، دانشگاه شهید بهشتی
255- علیرضا پور ابراهیمی
256- دکتر راضیه پور احمد جکتاجی ، دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
257- حسین پور احمدی ، دانشیار ، دانشگاه شهید بهشتی
258- حمید پور اصغری ، رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
259- دکتر مهدی پور افشاری چنار
260- دکتر امید پور حیدری ، استاد- دانشگاه شهید باهنر کرمان
261- علی پور دریایی ، عضو هیئت علمی زبان انگلیسی و دانشیار دانشگاه هرمزگان
262- دکتر نادر پور محمود ، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
263- حسین پور مقدس ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
264- سید موسی پور موسوی ، استادیار جغرافیای شهری ، دانشگاه جامع امام حسین (ع)
265- دکتر محمدجواد پور وقار ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:تربیت بدنی دانشگاه کاشان
266- دکتر هاشم پورآذرنگ ، استاد ،دانشگاه فردوسی مشهد
267- دکتر شراره پورابراهیم آبادی ، دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
268- مهندس مهرک پورابراهیمی ، کارشناس امور اداری مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف
269- دکتر احمد پوراحمد ، دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
270- دکتر افشین پوراحمد ، گروه شیمی دانشکده علوم
271- احسان پوراسماعیل
272- یاسان الله پوراشرف
273- دکتر نصیبه پوراصغر
274- دکتر حمیدرضا پوراعتماد ، استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
275- جلال پورالعجل
276- مهدی پورامیر ، استاد دانشگاه علوم پزشکی بابل
277- دکتر مجید پورانوری ، دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
278- دکتر احمدعلی پوربابائی
279- دکتر حسن پوربابائی ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
280- حسن پوربابایی
281- حسن پورباغبان
282- دکتر حسن پوربافرانی
283- دکتر هادی پورباقر
284- دکتر کاظم پوربدخشان ، استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی قوچان
285- حسین پوربشاش ، رئیس موسسه آموزش عالی ادیبان گرمسار
286- علی اصغر پوربهزادی ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
287- دکتر سید حسین پورتاکدوست ، استاد
288- دکتر ایو پورتر ، استاد دانشگاه اکس مارسی و عضو لابراتوار باستان شناسی مدیترانه قرون وسطی و مدرن
289- دکتر غلامحسین پورتقی ، دانشیار مهندسی بهداشت حرفه‌ای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت مرکز تحقیقات بهداشت نظامی پژوهشکده سبک زندگی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)
290- دکتر محمدرضا پورجعفر ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
291- حمید پورجلالی ، استاد حسابداری دانشگاه هاوایی
292- دکتر ابراهیم پورجم ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
293- دکتر منیژه پورجواد ، استاد- دانشگاه علوم پزشکی مشهد
294- امیرحسین پورجوهری
295- بهنام پورحسن
296- دکتر قاسم پورحسن ، دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی
297- عباس پورحسن یامی ، کارشناس
298- حمیدرضا پورحسین ، کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
299- دکتر رضا پورحسین
300- دکتر محمدامین پورحسین قلی ، Associate Professor of Biostatistics, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
301- عباس پورحسین گیلکجانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
302- سید علی پورحسینی ، مدیر مدرسه علمیه تخصصی معراج
303- دکتر لیلا پورحسینی ، استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی گروه مهندس کشاورزی -علوم باغبانی دانشگاه آزاد کرج
304- مهسا پورحقانی
305- دکتر مه دخت پورخالقی چترودی ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد
306- دکتر علیرضا پورخباز ، دانشیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند
307- محسن پورخسروانی ، استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
308- ایوب پورخسروی
309- علیرضا پورخورشیدی
310- دکتر سعید پورداد ، Dry-land Agricultural Research Institute (DARI), Kermanshah, Iran
311- دکتر سیدسعید پورداد ، عضو هیئت علمی(استاد) موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
312- دکتر راضیه پوردربانی ، دانشگاه محقق اردبیلی
313- دکتر احمدرضا پوردستان ، رئیس مرکز مطالعات راهبردی آجا
314- آمنه پوررحیم
315- دکتر توحید پوررستم ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
316- دکتر حامد پوررستمی ، دانشیار؛ دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران؛ ایران
317- دکتر ناهید پوررستمی ، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
318- دکتر هاتف پوررشیدی ، عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب
319- دکتر ابوالقاسم پوررضا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران
320- دکتر جواد پوررضا ، گروه علوم دامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
321- دکتر حمیدرضا پوررضا ، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
322- دکتر ناهید پوررضا ، Professor, Shahid Chamran University
323- دکتر محسن پوررضا بیلندی ، دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند
324- سعید پورروستایی
325- دکتر سعید پورروستایی اردکانی ، Assistant professor in Allameh Tabataba’i University
326- دکتر حسین پورزاهدی ، استاد مهندسی عمران- دانشگاه صنعتی شریف
327- دکتر حمیدرضا پورزمانی ، استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
328- دکتر زهرا پورزمانی ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
329- محمدابراهیم پورزندی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، ایران
330- دکتر داریوش پورسراجیان ، موسسه آموزش عالی امام جواد (ع)
331- مجتبی پورسلیمی ، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
332- مهدی پورشا
333- دکتر عبدالعلی پورشاسب ، دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی و جانشین پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید سپهبد پاسدار حاج قاسم سلیمانی
334- دکتر هادی پورشافعی ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند
335- دکتر امیر پورشاهرودی ، استادیار دانشگاه دانشگاه فرهنگیان واحد گنبدکاووس
336- نرگس پورشاهی آقچه کند
337- اسماعیل پورشاهید
338- دکتر حمید پورشریفی ، دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
339- محمدرضا پورشفیعی ، گروه میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران ، تهران، ایران.
340- دکتر خلیل پورشمسیان ، Department of Chemistry, Faculty of science, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
341- وحید پورشهابی
342- نصراله پورشیروانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل
343- ناصر پورصادق
344- دکتر رضا پورصالحی ، دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
345- نسترن پورصالحی
346- علی پورصفر صیقلانی ، عضو هئیت علمی دانشگاه گیلان
347- دکتر کمیل پورضیائی ، استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
348- دکتر نرگس پورطالب ، هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، معاون آموزشی، پژوهشی و فرهنگی پردیس فاطمه الزهرا (س) تبریز
349- دکتر رضا پورطاهری ، Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
350- دکتر مهدی پورطاهری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس
351- کامبیز پورطهماسی ، آناتومی چوب ـ دندروکرونولوژی
352- دکتر محمدرضا پورعابدی ، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
353- دکتر محسن پورعبادالهان کویچ ، دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز
354- دکتر میثم پورعباس بیلندی ، مجتمع آموزش عالی گناباد
355- دکتر علی اصغر پورعزت ، استاد گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
356- رحمت اله پورعطا ، دانشگاه زنجان
357- سعید پورعلی ، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی
358- عبدالوهاب پورغاز ، استاد مدیریت-
359- دکتر بهزاد پورغریب ، استادیار
360- مهندس مسعود پورغلام آمیجی ، دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
361- دکتر فرزاد پورغلامی ، استادیار و عضو هیئت علمی گروه روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور
362- دکتر محمدحسین پورغلامی ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
363- دکتر علی اکبر پورفتح اله ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
364- دکتر محسن پورفلاح ، دانشگاه علوم فنون مازندران
365- دکتر عبدالوهاب پورقاز ، دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
366- جواد پورقاسم ، مرکز تحقیقات، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران
367- دکتر حسین پورقاسم ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی- واحد نجف آباد
368- دکتر حمیدرضا پورقاسمی ، استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
369- دکتر حسین پورقاسمیان ، استادیار گروه آموزش زبان انگلیسی دانشگاه صنعتی قم
370- دکتر بهزاد پورقریب ، استادیار گروه زبان وادبیات انگلیسی - دانشگاه مازندران
371- دکتر رضا پورقلی ، School of mathematics and computer sienceses, Damghan University, P.O.Box ۳۶۷۱۵-۳۶۴, Damghan, Iran
372- دکتر غلامحسین پورقنبری ، استادیار گروه پیرادامپزشکی دانشگاه اردکان
373- مهندس وحید پورقهرمان ، کارشناس ارشد
374- دکتر بابک پورقهرمانی ، دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
375- فتانه پورک پور ، کارشناس بیوبانک نقشه برداری مغز ایران
376- دکتر محمد پورکاظمی ، استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
377- دکتر محمدحسین پورکاظمی ، دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
378- دکتر محسن پورکرمانی ، Department of Geology, Islamic Azad University Tehran-North Branch, Tehran, Iran
379- دکتر مجتبی پورکریمی ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
380- امید پورکلهر ، Department of English, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous
381- محمد پورکیانی
382- دکتر فریده پورگیو ، استاد دانشگاه شیراز
383- مهندس کیانوش پورمجیب ، مدیر عامل شرکت ساپکو
384- دکتر محمدرضا پورمجیدیان ، استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
385- دکتر سها پورمحمد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
386- محمد پورمحمد شاهوار ، شبکه ملی شتابنگاری، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
387- دکتر معصومه پورمحمدرضای تجریشی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
388- سمیه پورمحمدی
389- دکتر محمدرضا پورمحمدی ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
390- دکتر نصرالله پورمحمدی املشی ، استاد گروه تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
391- پروفسور جعفر پورمحمود ، استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
392- دکتر حسنعلی پورمند ، دانشیار دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
393- غلامرضا پورمند ، استاد ارولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران
394- دکتر الهام پورمهابادیان ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
395- محمدصادق پورمهدی
396- سعید پورمهدیان ، دانشیار- موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش
397- محمدعلی پورمینا ، استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
398- محسن پورنامداری ، استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
399- دکتر تقی پورنامداریان ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی
400- لیلا پورنجفی
401- بهزاد پورنقدی ، گروه فنی مهندسی دانشکده کامپیوتر دانشگاه کاپلا، ایالات متحده آمریکا
402- دکتر رویا پورنقی ، استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات
403- دکتر نیما پورنگ ، عضو هیات موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
404- فرزاد پورنور
405- دکتر مهدی پورهاشمی ، استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور
406- محمدرضا پورهروی ، گروه شیمی دارویی، دانشگاه پیام نور (دانشگاه پیام نور) ابهر، ابهر، ایران
407- احسان پوری
408- دکتر حسین پوری رحیم ، عضو هیئت مدیره موسسه انجمن جوشکاری وآزمایش های غیرمخرب ایران و سازمان ملی استاندارد ایران
409- علی اکبر پوری رحیم ، هیات علمی ،پژوهشگاه مهندسی بحران ،نایب رییس انجمن پدافند غیر عامل ایران
410- دکتر مقصود پوریاری ، استادیار مرکز تحقیقات راه مسکن رئیس بخش لجستیک و مدیریت بحران
411- دکتر حمیدرضا پوریان
412- محمدرضا پوریای ولی
413- دکتر آرزو پوریزدان پناه کرمانی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یزد
414- دکتر ایرج پوستی ، استاد تمام دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
415- محمد مهدی پوستین دوز ، دکتری معماری از دانشگاه شهید بهشتی- عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
416- دکتر کاظم پوستینی
417- مهندس پارسا پویا ، مربی
418- دکتر علیرضا پویا ، استاد تمام، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد
419- دکتر اعظم پویازاده ، دانشیار دانشگاه تهران
420- محمد پویان ، Associate Professor of Electrical Engineering; Shahed University
421- دکتر کامران پی نبر ، انیستیتو تکنولوژی جورجیا
422- دکتر میترا پیام بوساری
423- پائولو پیترو بیانسون
424- دکتر مازیار پیدا ، دانشگاه علوم پزشکی زنجان
425- سعید پیراسته ، زمین شناسی، دانشگاه واترلو کانادا
426- پرویز پیران
427- زهرا پیران
428- دکتر علی پیران نژاد ، دانشکده مدیریت دولتی و علوم سازمانی دانشگاه تهران
429- دکتر وهاب پیرانفر ، مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران ، ایران
430- ذبیح پیرانی ، استادیار روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
431- دکتر شهره پیرانی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
432- دکتر نصراله پیرانی ، دانشیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
433- دکتر مرضیه پیراوی ونک ، عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان
434- دکتر رضا پیرایش ، دانشیار گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه زنجان
435- محمد علی پیرایش ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد
436- مهندس عباس پیراینده
437- خسرو پیرایی
438- دکتر محمدتقی پیربابایی ، استاد گروه معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز
439- علی پیرجاهد ، سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل
440- دکتر مهدی پیرحیاتی ، عضو هیات علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
441- دکتر حسین پیرخراطی ، دانشیار گروه زمین شناسی
442- همت ا... پیردشتی ، دانشیار - زراعت - فیزیولوژی گیاهان زراعی
443- دکتر همت اله پیردشتی ، دانشیار - فیزیولوژی گیاهان زراعی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
444- پویان پیردیر
445- دکتر علی پیرزاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
446- محسن پیرزاده شهنانی ، پالایشگاه نفت بندرعباس
447- حجت پیرزادی ، دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
448- دکتر سمیه پیرزادی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
449- سجاد پیرسا
450- مجید پیرستانی
451- هادی پیرسته انوشه ، عضو هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری
452- دکتر مقداد پیرصاحب ، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ، کرمانشاه، ایران
453- دکتر یاسر پیرعلی ، استاد تمام پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
454- دکتر جاماسب پیرکندی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
455- دکتر رسول پیرمحمدی ، استاد گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
456- محسن پیرمحمدی ، هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد پردیس
457- فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
458- دکتر فرهاد پیرمحمدی علیشاه ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
459- امیرحسین پیرمرادی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی-دانشگاه رازی کرمانشاه
460- دکتر مصطفی پیرمرادیان ، استادیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
461- دکتر حبیب الله پیرنژاد ، دانشیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
462- دکتر محمدرضا پیرهادی ، استادیار
463- دکتر وحید پیرهادی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی محض دانشگاه کاشان
464- پیروز پیروز ، استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه کیس وسترن
465- دکتر سهیلا پیروزفر ، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
466- احمد پیروزمند ، دانشیار گروه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
467- حمید پیروی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران
468- دکتر علی پیروی ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
469- دکتر جمشید پیری ، استادیار
470- حسین پیری ، دانشگاه بناب
471- پروفسور خسرو پیری ، استاد تمام پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی
472- دکتر مقصود پیری ، استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
473- محمد پیری بنه ، دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش علمی کاربردی آرمان سوله اردبیل
474- هادی پیری دوگاهه ، دانشیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل
475- اژدر پیری سارمانلو ، کارشناس ارشد صدا و سیما
476- دکتر اسماعیل پیش بهار ، عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
477- اسماعیل پیش بین
478- ایمان پیش بین
479- دکتر رضا پیش قدم ، استاد گروه آموزشی زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
480- دکتر زهرا پیشگاهی فرد ، استاد گروه جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران
481- امیرحسین پیشگویی
482- دکتر پروانه پیشنمازی
483- دکتر احمدرضا پیشه ور ، استاد گروه مهندسی مکانیک،دانشگاه صنعتی اصفهان
484- حمیدرضا پیشوایی
485- دکتر فریده پیشوایی ، مدرس جامعه الزهرا(س)
486- مهدی پیشوایی
487- دکتر میرسامان پیشوایی ، دانشیار، دانشکده مهندسی صنایع، گروه مهندسی سیستم، دانشگاه علم و صنعت ایران
488- دکتر محسن پیشوایی علوی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
489- دکتر عادل پیغامی ، دانشیار دانشگاه امام صادق
490- دکتر رحیم پیغان ، استاد تمام داشکده دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز
491- دکتر هادی پیغمبردوست ، استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز
492- دکتر سیده زینب پیغمبرزاده ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شوشتر
493- فاطمه پیغمبری
494- مصطفی پیغمبری ، گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران
495- دکتر سید مجید پیغمبری ستاری ، استادیار گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه صنعتی ارومیه
496- دکتر جلال پیکانی ، دانشیار دانشگاه پیام نور تبریز
497- حمیدرضا پیکری
498- دکتر نیلوفر پیکری ، استادیار پژوهش محور،معاونت آموزشی ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
499- دکتر رضا پیل افکن ، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
500- ربابه خاتون پیله فروش ، مربی دانشکده معماری و هنر گروه:صنایع دستی دانشگاه کاشان
501- پروفسور بابک پیله ور
502- علی اصغر پیله ور ، دانشیار - گروه مهندسی شهرسازی دانشگاه بجنورد
503- خسرو پیله وریان
504- نوشین پیمان ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
505- دکتر بهرام پیمان نیا ، استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.
506- مسلم پیمانی
507- دکتر مهرانگیز پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه الزهرا(س)
508- دکتر یعقوب پیوسته گر ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج، ایران
509- دکتر پدرام پیوندی ، دانشیار، دانشکده مهندسی نساجی - بخش پوشاک دانشگاه یزد

ت

1- دکتر محسن تابان
2- دکتر سعید تابش ، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه مازندران
3- دکتر مسعود تابش ، استاد - دانشگاه تهران- دانشکده مهندسی عمران
4- دکتر یحیی تابش ، استاد دانشکده علوم ریاضی - دانشگاه صنعتی شریف
5- دکتر فریبا تابع بردبار
6- رویا تابعی ، ویراستار انگلیسی
7- سیدضیاءالدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
8- ضیاء الدین تابعی ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
9- آفاق تابنده ساروی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
10- دکتر محمد تاتار ، استاد، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
11- محمد وحید تاتوک ، دانشگاه رازی- ایران
12- دکتر علی تاج ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
13- حسین تاج آبادی ، عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
14- مریم تاج آبادی ابراهیمی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
15- دکتر بهجت تاج الدین ، دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
16- دکتر حسینعلی تاج الدین ، استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
17- دکتر سید ضیاء الدین تاج الدین ، استاد دانشگاه تربیت مدرس
18- ناهید تاج الدین ، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی
19- دکتر عباس تاج الدینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
20- دکتر کیهان تاج الدینی ، Professor, Sheffield Hallam University, UK
21- دکتر اسماعیل تاج بخش ، استاد، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
22- دکتر خسرو تاج بخش ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
23- دکتر سحر تاج بخش ، رئیس سازمان هواشناسی ایران
24- مهدی تاج بخش ، استاد، دانشگاه ارومیه
25- دکتر آژنگ تاج دینی ، دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
26- پرستو تاج زاده ، استادیار و متخصص میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
27- ابوالفضل تاج زاده نمین ، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی
28- سیمین تاج شریفی فر
29- زرین تاج علی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان و عضو شورای زنان فرهیخته استان سمنان
30- مهران تاج فر ، دانشیار،دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
31- دکتر علی اکبر تاج مزینانی ، دانشیار تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
32- دکتر سیدمحمد تاجبخش فخرآبادی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند
33- گلنار تاجدار
34- شیدا تاجداری ، گروه پژوهشی صنعتی آریانا
35- مهدی تاجداری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اراک
36- سعید علی تاجر ، عضو پیوسته کرسی علمی معماری و شهر سازی شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بوعلی سینا
37- حسین تاجمیر ریاحی ، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
38- دکتر افسانه تاجیک ، دکترای استعداد درخشان مشاوره و راهنمایی
39- دکتر حسین تاجیک ، Professor, Urmia University, Urmia, Iran
40- وحید تاجیک
41- وحید تادیبی
42- محمود تارا ، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
43- مهدی تاراجیان ، دانشجوی دکتری رفتار حرکتی - رشد حرکتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران
44- مجتبی تاران ، دانشیار، دانشگاه رازی
45- دکتر محمدجعفر تارخ ، استاد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.
46- دکتر دانیال تارمست ، استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، رئیس اداره کارگزینی هیأت علمی
47- دکتر داود تارویردی زاده ، عضو هیات علمی - استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه پیام نور
48- دکتر غفار تاری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
49- دکتر فتح اله تاری ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
50- دکتر ابوالفضل تاری زاده ، دانشیار دانشگاه مراغه
51- دکتر مهدی تازه ، دانشیار، گروه مهندسی طبیعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
52- الهام تازیکه ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
53- حمید تازیکه ، انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب
54- ایمان تازیکه لمسکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
55- دکتر سعید تاکی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
56- سعید تاکی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
57- امیر تبادکانی
58- اسفندیار تباشیر
59- علی اصغر تباوار ، سرپرست دانشگاه بین المللی چابهار
60- عبدالله تبرئی ، مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
61- بهمن تبرائی ، انیستیتو پاستور تهران
62- دکتر مریم تبرزد ، Assistant Professor of Pharmaceutical Biotechnology, Protein Technology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Science, Iran
63- دکتر رسول تبری ، Associate Professor of Nursing, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
64- رضا تبریزی
65- دکتر نسیم تبریزی ، دانشیار صرع گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی پژوهشکده هموگلوبینوپاتی بیمارستان بوعلی سینا ساری دانشگاه علوم پزشکی مازندران
66- دکتر حمیدرضا تبریزی دوز ، استادیار دانشکده علوم ریاضی گروه:ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان
67- لیلا تبریزی رائینی ، استادیار
68- کاوه تبریزیان ، استادیار سم شناسی، دانشگاه علوم پزشکی زابل
69- شیرین تبعه امامی ، موسسه آموزش عالی امین، فولادشهر
70- حسین تبیانیان
71- دکتر فرشاد تجاری ، استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
72- دکتر ناصر تجبر
73- دکتر مهشید تجربه کار ، معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشیار بخش روان شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
74- دکتر محمدمسعود تجریشی ، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف
75- دکتر حبیب تجلی ، دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه تبریز
76- دکتر حبیب تجلی ، Biophotonics Research Center, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, Iran
77- دکتر سیداحمد تجلی ، استادیار مهندسی مکانیک-جامدات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
78- دکتر جلیل تجلیل ، استاد دانشگاه تهران
79- رویا تجملیان
80- دکتر محمدحسن تحریریان ، استاد دانشگاه شیخ بهایی
81- دکتر حسین تحقیقی ، دانشیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
82- هوبه تحویلداری
83- دکتر هومان تحیری ، دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز
84- محمدرضا تخشید ، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
85- دکتر بهزاد تخم چی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
86- سیروس تدبیری ، دکتری تخصصی مدیریت گرایش رفتار سازمانی
87- اعظم تدین
88- دکتر بهاره تدین ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
89- مهندس مجید تدین ، کارشناسی ارشد مهندسی عمران (ژئوتکنیک) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
90- دکتر محسن تدین ، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
91- دکتر محمدحسام تدین ، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
92- پروفسور محمودرضا تدین ، استاد تمام زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
93- دکتر مهدی تدین ، استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
94- سید محمد مهدی تدین اسلامی ، دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته
95- حسین تراب زاده خراسانی ، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
96- دکتر میثم تراب مستعدی ، Nuclear Science and Technology Research Institute, Tehran-Iran
97- حسین ترابزاده خراسانی
98- دکتر امیر ترابی ، استادیار مهندسی مکانیک-سیالات دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
99- دکتر بهنام ترابی ، کاندیدای دکتری تخصصی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی تهران واحد علوم و تحقیقات
100- دکتر تقی ترابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
101- دکتر حامد ترابی ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
102- دکتر حسن ترابی ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
103- دکتر حمزه ترابی ، Yazd University, Iran
104- دکتر سید علی ترابی ، استاد دانشگاه تهران
105- دکتر سیداویس ترابی ، هیدرولوژیست و مجری طرح های مختلف زیست محیطی کلان شهر تهران-شرکت مهندسان مشاور مهساب شرق
106- صدیقه ترابی
107- فاطمه ترابی
108- دکتر فاطمه ترابی ، دانشیار دانشگاه تهران
109- قدرت ترابی
110- محمد مهدی ترابی
111- دکتر محمدامین ترابی ، دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ایران
112- دکتر محمدعلی ترابی ، Associate professor , University of Tabriz
113- مرتضی ترابی
114- یوسف ترابی
115- دکتر مسعود ترابی آزاد ، استاد
116- دکتر کاملیا ترابی زاده
117- دکتر سهیلا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
118- دکتر ندا ترابی فارسانی ، دانشیار گروه آموزشی موزه و گردشگری دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان
119- دکتر موسی ترابی گیگلو ، دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی
120- دکتر علی ترابیان ، استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
121- علی اکبر ترابیان ، رئیس مرکز آموزش نیروی انسانی فرهنگیان شهید کامیاب
122- دکتر سروناز تربتی ، استادیار علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
123- بختیار ترتیبیان ، استاد تمام دانشگاه علامه طباطبائی
124- مهندس حسین ترحمی اردکانی ، کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار کامپیوتر
125- محمد سالار ترخانی ، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
126- مسعود ترک زاده ماهانی ، رئیس پارک علم وفناوری استان کرمان
127- آرش ترک سامنی ، استادیار
128- دکتر بهروز ترک لادانی
129- فرشید ترکاشوند
130- سعید ترکش اصفهانی ، عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
131- غزل ترکفر ، محقق دانشکده بهداشت عمومی، دانشگاه سیدنی، استرالیا
132- دکتر احمد ترکمان ، استادیار، عضو هیات علمی
133- دکتر گیتی ترکمن ، استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
134- آدم ترکمن زهی ، دانشیار تمام وقت-دانشگاه زاهدان
135- دکتر پروین ترکمنی آذر ، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
136- دکتر فرح ترکمنی آذر ، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
137- محمدرضا ترکی
138- اشرف ترکیان ، دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
139- دکتر ایوب ترکیان ، دانشیار مرکز تحقیقات آب و انرژی- دانشگاه صنعتی شریف
140- دکتر منصور ترکیان تبار ، استادیار گروه مدیریت، واحدشهرقدس،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
141- دکتر محمد ترکیهای اصفهانی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک هسته ای دانشگاه کاشان
142- مهدی ترمه باف ، مربی گروه آموزشی عكاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان
143- دکتر حسنعلی ترنج ، پژوهشگر مستقل
144- دکتر حافظ تره باری ، دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
145- دکتر محمد مهدی تسخیری ، استادیار گروه برق-مخابرات دانشگاه صنعتی قم
146- زهرا تسلیمی ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
147- دکتر علی تسلیمی ، دانشیارگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان
148- محمد تسلیمی ، رئیس مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات ایران
149- دکتر محمد سعید تسلیمی ، استاد دانشگاه تهران
150- دکتر عباسعلی تسنیمی ، استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
151- بهنام تشکری
152- دکتر سیدجعفر تشکری هاشمی ، معاون شهردار و رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
153- دکتر احمد تشکینی ، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
154- ابراهیم تشنه دل ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
155- دکتر محمد تشنه لب ، استادتمام دانشگاه خواجه نصیر طوسی
156- دکتر میثاق تصوری
157- دکتر نرگس تعظیمی ، استادیار دانشکده فیزیک گروه:فیزیک ذرات بنیادی و نظریه ی میدان دانشگاه کاشان
158- دارا تفضلی
159- دکتر عباسعلی تفضلی ، دانشیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد
160- شجاع تفکری رضایی
161- شاهین تفنگدارزاده
162- دکتر حسین تقدس ، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تهران
163- دکتر محسن تقدسی ، دانشیار گروه داخلی جراحی
164- دکتر مهدی تقدسی ، استادیار گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
165- دکتر مجید تقدیر ، استادیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
166- محمد مهدی تقدیری ، استاد گروه کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
167- پروفسور محمد حسین تقدیسی ، استاد
168- جمشید تقسمی ، دکترای مدیریت بازرگانی از دانشگاه کمبریج بین المللی انگلستان و دارنده فوق دکترای افتخاری برنامه ریزی استراتژیک از دانشگاه IOWHE ایالات متحده امریکا و مدرس دانشگاه تهران
169- مهندس کاظم تقندیکی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
170- ارسیا تقوا ، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی آجا
171- دکتر محمدرضا تقوا ، استاد- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
172- سیدحسن تقوایی ، دانشیار
173- دکتر علی اکبر تقوایی ، استاد دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
174- دکتر مسعود تقوایی ، استاد، دانشگاه اصفهان
175- دکتر منصور تقوایی ، دانشگاه شیراز
176- ویدا تقوایی
177- دکتر علی تقوایی نیا ، دانشیار دانشگاه یاسوج
178- دکتر مریم تقوایی یزدی ، دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد ساری
179- جانعلی تقوی ، مربی - عمران آب
180- دکتر حسین تقوی ، دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
181- دکتر حسین تقوی ، دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی
182- رضا تقوی
183- سید علی تقوی
184- سید محمد علی تقوی ، استاد ، دانشگاه فردوسی مشهد
185- دکتر سید محمدرضا تقوی ، استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه شیراز
186- دکتر عابد تقوی ، استادیار دانشگاه مازندران
187- عادل تقوی
188- دکتر علی تقوی ، رئیس مجتمع آموزش عالی مذاهب اسلامی واحد گرگان
189- دکتر علی تقوی ، استادیار گروه ریاضی دانشگاه صنعتی قم
190- علی تقوی ، ریاست نمایندگی گرگان در جامعه المصطفی
191- دکتر لعبت تقوی ، دانشیار گروه محیط زیست و انرژی
192- محمد تقوی ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد
193- محمدرضا تقوی ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
194- محمود تقوی ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زابل ، زابل، ایران
195- دکتر مسعود تقوی ، مدیر گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی و حرفه‌ای پسران نوشهر
196- دکتر مهدی تقوی ، استاد- دانشگاه علامه طباطبایی
197- دکتر مهدی تقوی ، استاد دانشگاه علامه طباطبائی
198- دکتر امیر تقوی پور ، استادیار گروه تخصصی خودرو دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
199- رضا تقوی زنوز ، دانشگاه علم و صنعت ایران
200- محمد تقوی فرد ، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران
201- محمد تقی تقوی فرد ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
202- پروفسور محمدتقی تقوی فرد ، استاد
203- دکتر محمدامین تقوی فردود ، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
204- دکتر بهاره تقوی نژاد ، استادیار گروه آموزشی صنایع دستی دانشکده صنایع دستی دانشگاه اصفهان
205- دکتر احسان تقی پور ، استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
206- حسن تقی پور ، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، تبریز ، ایران.
207- دکتر حسین تقی پور ، استادیار دانشگاه ولایت
208- دکتر شهرام تقی پور ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
209- علی اکبر تقی پور
210- دکتر علیرضا تقی پور ، دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ابوعلی سینا همدان
211- دکتر فائزه تقی پور ، مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
212- دکتر کیومرث تقی پور ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز
213- دکتر لیلا تقی پور ، دانشگاه جهرم
214- موسی تقی پور ، استاد جراحی مغز و اعصاب ، گروه جراحی مغز و اعصاب ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران
215- دکتر صمد تقی پور بروجنی ، استاد تمام مهندسی برق (قدرت، کنترل) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
216- دکتر مهران تقی پور گرجی کلایی ، استادیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بیرجند
217- دکتر محمد تقی پور(متولد تالش) ، عضو استعدادهای درخشان باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
218- علی تقی پورظهیر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
219- محمد جواد تقی پوریان ، دکتری مدیریت بازرگانی
220- دکتر یوسف تقی پوریانی گیلانی
221- دکتر وحید تقی خانی ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
222- دکتر ابوالقاسم تقی زادفانید ، استادیار دانشگاه تبریز
223- دکتر ابراهیم تقی زاده ، استاد دانشگاه پیام نور تهران
224- دکتر اکبر تقی زاده ، استاد دانشگاه تبریز
225- جواد تقی زاده ، دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
226- دکتر رحیم تقی زاده ، دانشگاه صنعتی ارومیه
227- سید علی تقی زاده ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
228- دکتر قاسم تقی زاده
229- کتایون تقی زاده
230- مجید تقی زاده ، دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
231- محسن تقی زاده ، استادیار ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان ، ایران
232- محمدحسین تقی زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستانه اشرفیه
233- دکتر محمدرضا تقی زاده ، دانشکده مدیریت صنعتی و نوآوری دانشگاه تهران
234- معصومه تقی زاده ، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی
235- مهرداد تقی زاده ، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی
236- دکتر مینا تقی زاده ، دانشگاه اراک
237- دکتر نصیر تقی زاده ، University of Guilan
238- دکتر هدایت الله تقی زاده ، استادیار - عضوهیات علمی دانشگاه فرهنگیان
239- دکتر هدایت اله تقی زاده ، استادیار گروه زبان و ادبیات دانشگاه فرهنگیان
240- پروفسور هوشنگ تقی زاده ، استاد رشته مدیریت تولید و عملیات
241- دکتر هوشنگ تقی زاده ، استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت اقتصاد حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران
242- محمود تقی زاده داوری ، دانشیار، دانشگاه قم
243- دکتر مریم تقی زاده دهکردی ، استادیار مهندسی برق (الکترونیک، مخابرات) دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
244- دکتر مهرداد تقی زاده منظری ، استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
245- دکتر روح الله تقی زاده مهرجردی ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
246- ناصر تقی زادیه ، عضو هیأت علمی دانشگاه تبریز
247- غلام حسین تقی نجاتی ، دانشیار دانشگاه امام حسین ، تهران، ایران
248- دکتر ابراهیم تقی نژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
249- دکتر فتانه تقی یاره ، استادیار دانشگاه تهران
250- دکتر فرزانه تقیان ، هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی
251- دکتر علی اکبر تقیلو ، دانشیار گروه جغرافیا، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ارومیه
252- محمد حسن تقیه ، استادیار زبان و ادبیات عرب و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
253- دکتر حسین تک تبار فیروزجائی ، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه قم
254- دکتر افشین تکدستان ، دانشیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
255- دکتر عظیمه تکریمی
256- دکتر ناصر تکمیل همایون ، استاد بازنشسته پژوهشکده تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
257- دکتر عبدالقادر تکه ئی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گنبد کاووس
258- امیرحسین تکیان ، عضو هیأت علمی گروه بهداشت جهانی و سیاست عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
259- ورن تگیت ، استاد، دانشگاه کارلتون کانادا
260- دکتر حسن تلاشان ، دانشیار مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)
261- دکتر مهدی تلخابلو ، استادیار گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی دانشکده علوم زمین
262- دکتر مجید تلخابی ، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه
263- دکتر هادی تلخابی ، دکترا دانشگاه مهرالبرز
264- دکتر عبدالرسول تلوری ، دانشیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
265- محمدرضا تمامگر
266- دکتر الناز تمجید ، دانشیار دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر علیرضا تمجید یامچلو ، استادیار
268- دکتر علی محمد تمدن ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
269- محمدرضا تمدن
270- دکتر سعید تمدنی جهرمی ، عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
271- رضا تمرتاش ، استاد یار - علوم مرتع
272- دکتر محمدرضا تمنایی فر ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
273- عباس تمیزی
274- دکتر مرتضی تمیزی فر ، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه علم و صنعت
275- دکتر احمد تمیم داری ، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
276- حسن تنکابنی ، دانشیار اعصاب کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
277- دکتر حمید تنکابنی ، دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
278- میلاد تنها
279- دکتر زهرا تنها معافی ، دانشیار، بخش تحقیقات نماتدشناسی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران
280- فرهاد تنهای رشوانلو
281- دکتر فرهاد تنهای رشوانلو ، دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشگاه فردوسی مشهد
282- دکتر بهاره تنهایی ، استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی قوچان
283- فرزاد تهامی ، دانشیار، دانشگاه صنعتی شریف
284- دکتر مرتضی تهامی پور
285- دکتر مرتضی تهامی پورزرندی ، استادیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی
286- محمد مهدی تهرانچی
287- پیام تهرانی ، عضو هیات علمی دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
288- رضا تهرانی ، دانشیار دانشگاه تهران
289- فرهاد تهرانی ، دانشیار مهندسی عمران و ترمیم
290- هادی تهرانی
291- مهدی تهرانی دوست ، استاد گروه روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
292- دکتر علی تهرانی فر ، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
293- دکتر یحیی تهمتن ، دانشیار، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات سرم و واکسن سازی رازی
294- دکتر علیرضا تهور ، دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
295- زهره توازیانی ، استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه الزهرا(س)
296- ساسان توانا ، استادیـــار گروه بیماریهای ریه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
297- دکتر مجید توانا ، دانشگاه لاسال
298- دکتر مهدی توانا ، استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
299- دکتر محمدعلی توانائی ، دانشیار - دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
300- دکتر احمد توانایی ، Assistant Professor, Faculty Member of Language Center, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
301- دکتر حسین توانایی ، استاد- دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان
302- دکتر زهرا توانگر ، دانشیار دانشکده شیمی گروه:شیمی فیزیک دانشگاه کاشان
303- سید محمد توانگر ، استاد دانشگاه تهران
304- مجتبی توانگر
305- معصومه توانگر
306- حمید توپچی نژاد ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
307- دکتر جلیل توتونچی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی واحد یزد
308- سعید توتونچی ملکی ، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی
309- سولماز توتونچیان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
310- فائزه توتونیان ، استاد دانشگاه فردوسی مشهد
311- دکتر عبدالعلی توجهی ، دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد
312- مسعود توحید فر ، دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی
313- فرزاد توحیدخواه ، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
314- دکتر سمیه توحیدلو ، استاديار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
315- آرمین توحیدی ، دانشیار دانشگاه تهران
316- دکتر ارسطو توحیدی ، دانشیار دفاع ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
317- دکتر محمدعلی توحیدی ، آمر گروه پژوهشی فقه دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
318- دکتر ناصر توحیدی ، دانشگاه تهران-مواد
319- دکتر سیدستار توحیدی فر ، استادیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
320- علی توحیدی مقدم
321- دکتر رجب توحیدیان ، استادیار و عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
322- دکتر شراره تودد
323- باقر تودشکی ، دانشگاه مفید
324- دکتر حیدر تورانی ، استاد پژوهشکده برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
325- دکتر سوگند تورانی ، دانشیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران
326- دکتر مهدی تورانی ، استادیار گروه دانشکده فنی فردوس دانشگاه بیرجند
327- دکتر محمود تورچی ، استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
328- دکتر محمدعلی تورنگی
329- دکتر حسین توزنده جانی ، استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
330- امید توسلی ، رئیس دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق
331- محمد ذاکر توسلی ، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل
332- دکتر محمدمهدی توسلی ، دانشیار گروه باستان شناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
333- دکتر منوچهر توسلی نائینی
334- ایرج توسلیان
335- معین توسن ، کارشناس ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی-دانشگاه فردوسی مشهد
336- علی توفیق ، کارشناس نشریه الهیات شهر
337- دکتر فیروز توفیق ، عضو شورای پژوهش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی
338- امید توفیقی
339- دکتر حسن توفیقی ، دانشیار دانشگاه تهران
340- دکتر شهرام توفیقی ، مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)
341- علی اصغر توفیقی
342- دکتر پیوند توفیقی بروجنی ، مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان دانشگاه شهرکرد
343- دکتر جعفر توفیقی داریان ، استاد مهندسی شیمی- دانشگاه تربیت مدرس
344- عباس توکل ، کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
345- دکتر رضا توکل افشاری ، استاد گروه فیزولوژی بذر دانشگاه تهران
346- دکتر سیدمحمدعلی توکل کوثری ، استاد گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران
347- علی توکلان
348- دکتر آذین توکلی ، دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
349- احسان توکلی
350- دکتر امید توکلی
351- امید توکلی
352- حمیدرضا توکلی
353- رضا توکلی
354- عبدالله توکلی ، دانشیار، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
355- علی توکلی
356- علی توکلی ، مسئول بخش اجرایی و پشتیبانی
357- غلامحسین توکلی
358- دکتر غلامرضا توکلی ، عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
359- دکتر فائزه توکلی
360- فایزه توکلی
361- ماه گل توکلی
362- دکتر محسن توکلی ، دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
363- محمد مهدی توکلی ، دانشکده مهندسی صنایع، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
364- دکتر مرتضی توکلی ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
365- دکتر منصور توکلی ، دپارتمان زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان
366- دکتر میترا توکلی ، دانشیار
367- ناهید توکلی ، دانشجوی دکترای مدیریت سلامت در حوادث و بلایا و عضو هیأت علمی گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
368- نگین توکلی ، دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه گیلان
369- دکتر هامان توکلی ، گروه شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز
370- پروفسور وحید توکلی ، دانشیار دانشگاه تهران
371- جلیل توکلی افشاری ، استاد،دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد ، ایران
372- دکتر سیدسعید توکلی افشاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سیستان و بلوچستان
373- دکتر سیدمهدی توکلی افشاری ، استاد دانشگاه آلبرتا( University of Alberta) Electrical & Computer Engineering Department
374- فاطمه توکلی رستمی ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
375- دکتر محمد توکلی زاده راوری ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
376- محمدرضا توکلی شوشتری
377- نیما توکلی شیرازی ، عضوء کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
378- محمدرضا توکلی صابری
379- دکتر علی توکلی کاشانی
380- دکتر علی توکلی گلپایگانی ، Research Center of Engineering and Technology, Standards Research Institute
381- دکتر محمد توکلی محمدی ، دانشگاه صنعت نفت
382- دکتر رضا توکلی مقدم ، استاد، دانشگاه تهران، ایران
383- دکتر جمیله توکلی نیا ، عضو هیات علمی گروه جغرافیای انسانی و آمایش، رییس دانشکده دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
384- دکتر تیمور توکلی هشتجین ، استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
385- دکتر سعید توکلیان ، عضو هیات علمی دانشگاه زند
386- امیر توکمه چی
387- دکتر روح الله تولایی ، دانشیار دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
388- روح الله تولایی
389- روح اله تولایی ، استادیار،دانشگاه جامع امام حسین(ع)
390- دکتر سیدعباس تولایی ، Behavioral Sciences Research Center, Baqiyatallah Medical University, Tehran, Iran
391- دکتر سیمین تولایی ، استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی
392- محمود تولایی ، رئیس انجمن ژنتیک
393- نوین تولایی ، دانشیار
394- حسین توللی ، استاد دانشگاه پیام نور شیراز، ایران
395- حمید تولیت ، استادتمام عضو هیئت علمی دانشگاه A&M تگزاس آمریکا
396- سید مجید تولیت ابوالحسنی
397- نویرا تومانیان
398- آرام تیرگر ، دانشگاه علوم پزشکی بابل
399- دکتر غلامرضا تیزفهم فرد ، دکتری‌مدیریت‌بازرگانی‌ومدرس‌دانشگاه‌هادرتهران‌وسازمان‌ها-دارای‌چهارمدرک‌کارشناسی‌ارشد وسه‌مدرک‌لیسانس- نویسنده،مشاورشرکت‌هاوداورمقالات-آشناباچندزبان
400- رضا تیکنی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
401- دکتر بابک تیمورپور ، استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس
402- دکتر کاوه تیمورنژاد ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
403- آزاد تیموری ، دانشیار بخش زیست شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
404- دکتر ابراهیم تیموری ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
405- اسدالله تیموری ، سرپرست دانشگاه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
406- دکتر ایرج تیموری ، استادیار دانشگاه تبریز
407- حمید رضا تیموری
408- مهندس سحر تیموری
409- دکتر سعید تیموری
410- دکتر شراره تیموری
411- علی تیموری ، دانشیار بخش مدیریت بازاریابی
412- فاطمه تیموری
413- فرشته تیموری
414- دکتر محمود تیموری ، دکتری معماری
415- دکتر مصطفی تیموری ، استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
416- مهدی تیموری ، کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
417- دکتر مهدی تیموری ، دانشیار دانشكده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
418- دکتر مهرداد تیموری ، پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
419- مهرداد تیموری
420- دکتر هادی تیموری ، دانشیار گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
421- دکتر یونس تیموری ، گروه نظام های نوین برنامه ریزی،بودجه ریزی و مدل سازی
422- رضا تیموری فعال ، استاد
423- اسداله تیموری یانسری ، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
424- دکتر رمضان تیموری یانسری ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
425- نسرین تیموریان

ث

1- بابک ثابت
2- دکتر حامد ثابت ، دانشیار گروه مهندسی مواد ومتالورژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
3- دکتر راضیه ثابت ، Department of Medicinal Chemistry, School of Pharmacy, Shiraz University of Medical Sciences.
4- دکتر سید عبدالحمید ثابت ، رئیس دانشگاه بین المللی المصطفی افغانستان
5- سید محمد ثابت ، مدیر اجرایی نشریه آموزه های فقه و اصول مقارن، کارشناس پژوهش مدرسه علمیه عالی نواب-سطح ۴ رشته فقه مقارن حوزه علمیه خراسان
6- دکتر عباس ثابت ، مدیر پژوهشی موسسه آموزش عالی آپادانا
7- دکتر محمدصادق ثابت ، استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
8- دکتر مهرداد ثابت ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی رودهن
9- دکتر مژگان ثابت تیموری ، عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی
10- علی ثابتی پور ، مربی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی گروه:زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کاشان
11- محمد مهدی ثاقب ، استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز
12- دکتر مرضیه ثاقب جو ، دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند
13- دکتر خسرو ثاقب طالبی ، استاد، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران، ایران
14- حسین ثاقبی ، استادیار دانشگاه HTW Berlin، مدرس و پژوهشگر در زمینه ساختمان هوشمند و شهر هوشمند
15- دکتر سیدمهدی ثاقبیان ، استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
16- دکتر محسن ثالثی ، دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
17- دکتر فرشاد ثامنی کیوانی ، ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش
18- دکتر فرهاد ثبوتی ، دانشیار دانشکده علوم زمین دانشکده علوم زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه ی زنجان
19- مهندس محمدجواد ثبوتی ، دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه فردوسی مشهد
20- پروفسور یوسف ثبوتی ، رئیس پژوهشکده تغییر اقلیم وگرمایش زمین
21- فرخ لقاء ثروت ، مدیر اجرایی
22- دکتر محمدرضا ثروتی ، استاد،دانشگاه شهید بهشتی
23- علی ثریایی ، استادیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل
24- دکتر علی ثقفی ، استاد، گروه حسابداری ، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
25- دکتر فاطمه ثقفی ، دانشیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران.
26- کامیار ثقفی ، دانشیار دانشگاه شاهد
27- دکتر محمدجواد ثقفی ، پژوهشکده نظر (استاد بازنشسته گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران)
28- دکتر محمود رضا ثقفی ، گروه آموزشی، معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان
29- مراد ثقفی
30- دکتر هادی ثقفی اصفهانی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
31- آرش ثقفی اصل ، هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
32- مسعود ثقفی نیا ، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
33- اکبر ثقفیان
34- دکتر بهرام ثقفیان ، استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
35- دکتر حسن ثقفیان ، استادیار
36- دکتر حسن ثقفیان
37- علی ثقفیان ، کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
38- دکتر علی ثقه الاسلامی ، دانشیار رفتار حرکتی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
39- دکتر علیرضا ثقه الاسلامی ، استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات
40- سبحان ثمربخش ، عضو هیات مدیره کانون مهندسین ساری
41- دکتر مرضیه ثمره هاشمی ، استادیار بخش مهندسی آب
42- داود ثمری
43- دکتر جعفر ثمری صفا ، دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
44- دکتر احمد ثمریها ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی و حرفه ای
45- دکتر لیلا ثمنی ، استادیار دانشگاه الزهرا
46- فریبرز ثمینی ، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی،مشهد،ایران
47- دکتر ابراهیم ثنائی
48- سید حسین ثنائی نژاد ، دانشیار (دانشگاه فردوسی مشهد)
49- محمد ثناگویی زاده
50- نوید ثنایی
51- باقر ثنایی ذاکر
52- دکتر فاطمه ثواب ، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
53- دکتر جهانبخش ثواقب ، استاد گروه تاریخ دانشگاه لرستان
54- دکتر علی اصغر ثیاب قدسی ، دانشیار گروه زمین شناسی

ج

1- فرهاد جابرزاده
2- اکبر جابری ، استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
3- فرانک جابری
4- دکتر قاسم جابری پور ، Shahid Beheshti University
5- مجتبی جابری معز ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی بیوسیستم
6- محسن جاجرمی زاده
7- عذرا جاراللهی ، دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
8- هاشم جاری نشین ، استادیار،دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
9- کاوه جاسب
10- دکتر محمدرضا جاسبی ، دانشجو دکتری تخصصی معماری
11- مسلم جام ، ریاست دانشگاه پیام نورشهرگله دار
12- دکتر سارا جام برسنگ ، استادیار، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی
13- سید مهدی جامعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
14- دکتر زهرا جامه بزرگ ، استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
15- احمد جامه خورشید ، hستادیار دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
16- رضا جامهداری ، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
17- سحر جامی
18- مهندس محسن جامی ، دانشجوی دکتری
19- دکتر مجید جامی الاحمدی ، دانشیار گروه دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند
20- دکتر مونا جامی پور ، دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه حضرت معصومه(س)
21- دکتر فاطمه جان احمدی ، استاد و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
22- مارک جان البریخت ، دانشیار، مطالعات تاریخی و مطالعات شرقی، دانشگاه Rzeszow
23- قاسم جان بابایی ، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
24- محسن جان پرور ، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
25- رکسانا جان قربان
26- دکتر ابومسلم جان نثاری ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
27- مهندس مجید جان نثاری لادانی ، عضو هیات علمی دانشگاه فنی حرفه ای تهران ایران
28- حمیدرضا جانباز ، مدیر عامل و رییس هیئت مدیره­ ی شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور
29- علیرضا جانبخش ، دانشیار گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
30- دکتر مسعود جانبزرگی ، استاد روان‌شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
31- دکتر محسن جانجان ، سرپرست بنیاد ایران‌شناسی شعبه همدان
32- دکتر احمد جانسیز ، دانشیار، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه علوم سیاسی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.
33- عسکر جانعلی زاده
34- دکتر حیدر جانعلی زاده چوب بستی
35- دکتر علیرضا جانفدا ، استادیار گروه علوم ریاضی و آمار دانشگاه بیرجند
36- دکتر محمد جانفدا ، گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده علوم ریاضی, دانشگاه فردوسی مشهد
37- پرهام جانفشان
38- هومن جانفشان عراقی ، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
39- دکتر کمال جانقربان ، دپارتمان علوم مواد و مهندسی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز، ایران.
40- دکتر حسین جانمحمدی
41- بهروز جانی پور ، استادیار دانشگاه تهران
42- غلامرضا جاهد ، استاد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
43- دکتر محسن جاهد ، Associate Professor of Philosophy, University of Zanjan
44- دکتر محمدرضا جاهد مطلق ، دانشیار کامپیوتر و کنترل در دانشگاه علم و صنعت
45- دکتر سهیلا جاهدی ، استادیار موسسه آموزش عالی اندیشه جهرم
46- محمد جاودان
47- دکتر موسی جاودان ، دانشگاه هرمزگان
48- دکتر موسی جاودان ، عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان
49- تقی جاودانی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن دبیر شورای پژوهشی استان چهارمحال و بختیاری
50- دکتر تقی جاودانی گندمانی ، استادیار علوم کامپیوتر دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهرکرد
51- مهدی جاودانی مقدم ، استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم
52- دکتر حامد جاودانیان ، دانشیار مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد
53- دکتر محسن جاوری ، دانشیار دانشکده معماری و هنر گروه:باستان شناسی دانشگاه کاشان
54- دکتر امیرحسین جاوید ، دانشیار دانشکده محیط زیست و انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
55- دکتر حسین جاوید ، استاديار گروه علوم آزمايشگاهي، علوم پزشكي وارستگان
56- داریوش جاوید ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
57- دکتر علی جاوید ، Department of Chemistry, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IRAN
58- دکتر محمدجواد جاوید ، استاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
59- دکتر یونس جاوید ، استادیار دانشگاه خوارزمی
60- مهیار جاوید روزی ، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
61- دکتر رضا جاویدان ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی شیراز
62- علی جاویدانه
63- دکتر فرهاد جاویدراد ، استاد دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
64- دانیار جاویدی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
65- دکتر محمد جاویدی ، Department of Applied Mathematics, Faculty of Mathematical Sciences, University of Tabriz
66- دکتر ملیحه جاویدی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
67- دکتر نصیرالدین جاویدی ، استاد دانشگاه علم و فرهنگ
68- دکتر محمدحسین جاویدی دشت بیاض ، دانشگاه فردوسی مشهد
69- دکتر امین جایدری ، دانشگاه لرستان
70- کامکار جایمند ، دانشیار ،عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهان دارویی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
71- دکتر کامکار جایمند ، Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forest and Rangelands, P.O. Box ۱۳۱۸, Tehran, Iran
72- دکتر محمد جبارپور ، استادیار/ دانشگاه جامع امام حسین (ع)
73- دکتر یونس جبارزاده ، استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز
74- مهرداد جبارزاده گنجه ، هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
75- محمود جباروند بهروز ، استاد چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
76- آرش جباری ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
77- احسان جباری ، دکترای تخصصی ( عمران ) - دانشگاه قم
78- دکتر امید جباری ، دکتری مهندسی و مدیریت ساخت، پژوهشگر و مدرس دانشگاه
79- دکتر امین جباری ، استادیار سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
80- دکتر ایرج جباری ، دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه رازی
81- دکتر حسین جباری ، دانشیار دانشگاه تبریز
82- حسین جباری ، استادیار، مرکز تحقیقات محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
83- حمید جباری
84- مهندس سینا جباری ، کارشناسی ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف
85- دکتر صداقت جباری ، استاد دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا
86- دکتر علی جباری
87- دکتر علی جباری ، دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اراک
88- دکتر علی اکبر جباری ، عضو هیات علمی و رییس دانشکده زبان و ادبیات خارجی دانشگاه یزد
89- محمد مهدی جباری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
90- دکتر محمدرضا جباری ، دانشیار، گروه تاریخ، موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی
91- مسعود جباری ، معاونت آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
92- حجة الاسلام مهدی جباری ، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان شوط
93- دکتر نجم الدین جباری ، عضو هیات علمی دانشگاه کردستان، ایران
94- نسیم جباری ، کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه تبریز
95- دکتر نگین جباری ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
96- فرحزاد جباری آزاد ، Associate Professor of Allergy and Clinical Immunology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran
97- عباسعلی جباری ثانی
98- تقی جباری فر
99- دکتر منصور جباری قره باغ ، استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
100- دکتر مهدی جباری نوقابی ، دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
101- دکتر بهمن جباریان امیری ، دانشیار پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
102- دکتر محمدصفر جبرئیلی ، دانشیار کلام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم
103- دکتر فرخنده جبل عاملی ، دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
104- محمدسعید جبل عاملی ، دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
105- دکتر مهدی جبل عاملی ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد نجف آباد
106- دکتر امیر جبلی ، دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران-استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی-مدیرمسئول و صاحب امتیاز فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی- مجری برنامه های علمی صداوسیما-عضو گروه سرمایه انسانی پژوهشکده راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی-عضو هیات داوران نشریه علمی پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی/دانشگاه هوایی شهید ستاری/ دانشگاه ملی کردستان-عضو کمیته داوران کنفرانس های علمی و بین المللی
107- پیمان جبلی ، معاون برون مرزی سازمان صدا و سیما
108- پروفسور پرویز جبه دار مارالانی ، استاد، دانشگاه تهران ، دانشکده فنی
109- دکتر خدیجه جدا
110- دکتر ستار جداری سلامی ، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
111- لیلا جدیدی ، مدیر اجرایی پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی
112- سلیمان جدیدی سرای ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد ایلخچی
113- دکتر اکبر جدیدی محمدابادی ، عضو هیات علمی دانشگاه
114- احمدعلی جدیدیان ، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی
115- دکتر محمد جدیری عباسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
116- دکتر آرمین جراحی
117- مهدی جراحی دربان ، پژوهشگر ارشد مرکز تحقیقات کاربردی بازرسی کل
118- محمد جرادت
119- سید عباس جزائری ، رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
120- امید جزایری ، دانشگاه مازندارن
121- سیدحمید جزایری
122- علی جزایری
123- دکتر نسرین جزنی ، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
124- دکتر بهرام جزی ، استاد دانشکده فیزیک گروه:لیزر و فوتونیک دانشگاه کاشان
125- خسرو جعفر پور ، دانشگاه شیراز،مکانیک حرارت و سیالات
126- دکتر عاطفه جعفر پور
127- فرزاد جعفر کاظمی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
128- دکتر مهرداد جعفربلند ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
129- امیر جعفرپور
130- دکتر بهروز جعفرپور ، استاد، دانشگاه فردوسی مشهد
131- خسرو جعفرپور ، دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
132- فرناز جعفرپور ، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
133- دکتر معصومه جعفرپور ، استاد علوم دانشگاه بیرجند
134- ندا جعفرپور ، کارشناس
135- دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی ، استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
136- فاطمه جعفرخانی ، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار
137- دکتر بابک جعفرزاد اسلامی ، استادیار دانشکده عمران – دانشگاه غیاث الدین جمشید کاشانی
138- جعفر جعفرزاده
139- دکتر حامد جعفرزاده ، دانشگاه تبریز
140- دکتر حامد جعفرزاده ، استادیار گروه فیزیک دانشگاه صنعتی قوچان
141- دکتر حسین جعفرزاده ، دانشیار دانشگاه
142- علی جعفرزاده
143- دکتر علی اصغر جعفرزاده ، استاد، دانشگاه تبریز
144- محمد صادق جعفرزاده ، دانشگاه آتا تورک ترکیه
145- میثم جعفرزاده ، مدیرکل مدیریت بحران وپدافند غیرعامل وزارت نیرو
146- میثم جعفرزاده
147- دکتر احمد جعفرزاده افشاری ، استادیار دانشگاه مهرالبرز
148- ابراهیم جعفرزاده پور ، استاد گروه اپتومتری، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
149- فروزنده جعفرزاده پور
150- دکتر نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد ، مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
151- دکتر زهرا جعفرزاده کرمانی ، استاديار - گروه علم اطلاعات و دانش شناسي دانشگاه امام رضا (ع)
152- سهیل جعفرصالحی
153- دکتر صمد جعفرمدار ، استاد دانشگاه ارومیه
154- دکتر احمد جعفرنژاد ، استاد، گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
155- دکتر احمد جعفرنژاد ، استادیار مهندسی کشاورزی
156- امیرعلی جعفرنژاد
157- حسين جعفري
158- حسين جعفري
159- سيداصغر جعفري
160- دکتر آذرنوش جعفری ، دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران.
161- دکتر آرزو جعفری ، دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
162- دکتر ابوالفضل جعفری ، استادیار فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد
163- دکتر اسداله جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
164- دکتر اسماعیل جعفری ، دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و عضو پیوسته انجمن حقوق اساسی ایران
165- دکتر اصغر جعفری ، دانشیار دانشکده علوم انسانی گروه:روان شناسی دانشگاه کاشان
166- دکتر اعظم جعفری ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
167- دکتر اعظم جعفری ، استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
168- دکتر افشار جعفری ، دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه شهید بهشتی
169- دکتر افشین جعفری ، دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
170- امین جعفری
171- مهندس بهیه جعفری ، معاون مدیرکل دفتر برنامه ریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه
172- پروانه جعفری ، مدیر داخلی نشریه
173- دکتر پوریا جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
174- جعفر جعفری ، استاد دانشگاه مینه سوتا
175- جلال جعفری ، عضو هیت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
176- دکتر جمیل جعفری ، گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان و ادبیات، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
177- جواد جعفری
178- حسن جعفری ، استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
179- دکتر حسن جعفری ، Shahid Rajaee Teacher Training University., Iran
180- حسین جعفری
181- دکتر حسین جعفری ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
182- حسین جعفری
183- حمید محمد جعفری ، دانشیار نفرولوژی اطفال دانشگاه پزشکی مازندران
184- دکتر حمیدرضا جعفری ، استاد دانشکده محیط زیست ، دانشگاه تهران
185- دکتر رضا جعفری ، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
186- سعید جعفری ، دانشگاه باهنر کرمان
187- دکتر سعید جعفری ، دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
188- سید محمد جعفری ، استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
189- سیدجعفر جعفری ، مدیریت آموزش وپرورش گله دار
190- دکتر سیدحسن جعفری ، استاد - دانشگاه تهران
191- دکتر سیدمحمدباقر جعفری ، دانشگاه تهران
192- دکتر سیروس جعفری ، عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
193- دکتر شیرکو جعفری ، دکتری آمایش و ارزیابی محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
194- عباسعلی جعفری ، دانشیار گروه انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
195- عبدالعباس جعفری ، دانشیار- گروه مهندسی بیوسیستم- دانشگاه شیراز
196- عزیزاله جعفری ، معاونت پژوهشی دانشگاه علم و فرهنگ
197- علی جعفری
198- دکتر علی جعفری ، استاد/مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج
199- دکتر علی جعفری ، دانشیار مهندسی محیط زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
200- علی اصغر جعفری ، دکترای تخصصی ( مهندسی مکانیک ) - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
201- علی اصغر جعفری
202- دکتر علی اکبر جعفری ، استاد روابط بین الملل دانشگاه مازندران.
203- دکتر علی اکبر جعفری ، Yazd University, Iran
204- دکتر علی اکبر جعفری
205- علیرضا جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
206- دکتر عیسی جعفری ، دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور
207- دکتر غلام حسن جعفری ، عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان
208- غلام حسین جعفری
209- دکتر فیروز جعفری ، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز
210- دکتر کاظم جعفری ، دکتری مدیریت منابع انسانی
211- کبری جعفری
212- دکتر لیلا جعفری ، استادیار دانشگاه هرمزگان
213- دکتر محسن جعفری ، استادیار گروه علوم ورزشی، واحد شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی
214- پروفسور محمد جعفری ، گروه آموزشی مهندسی مناطق خشک و کوهستانی
215- محمد جعفری
216- دکتر محمد جواد جعفری ، دانشیار، دانشکده‌ی بهداشت، گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
217- محمد حسین جعفری ، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
218- محمد صادق جعفری ، پژوهشگر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
219- دکتر محمدحسین جعفری ، رئیس کانون وکلای دادگستری استان یزد
220- مهندس محمدرضا جعفری
221- پروفسور محمدکاظم جعفری ، رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
222- دکتر محمدمهدی جعفری ، استاد بازنشسته دانشگاه شیراز
223- محمودرضا جعفری ، گروه داروسازی و فناوری نانو، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
224- مرتضی جعفری ، دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان
225- مرتضی جعفری
226- دکتر مرتضی جعفری ، معاون پژوهشی و سرپرست گروه مدیریت بحران پژوهشکده سوانح طبیعی
227- مریم جعفری ، استادیار زبان و ادبیات فارسی
228- مهدی جعفری ، گروه مدیریت بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
229- دکتر مهدی جعفری ، رییس دانشگاه صنعتی مالک اشتر
230- دکتر نسرین جعفری
231- هدایت جعفری
232- دکتر حمیده جعفری پاورسی
233- ابراهیم جعفری پویان ، استادیار، گروه علوم مدیریت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، تهران، ایران
234- رمضانعلی جعفری تلوکلایی ، هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
235- دکتر سعید جعفری تیتکانلو ، استاديار - گروه مديريت دانشگاه امام رضا (ع)
236- دکتر ابوالفضل جعفری ثالث ، مربی
237- دکتر مجید جعفری خالدی ، دانشیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
238- دکتر شیما جعفری دهقی ، استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت
239- دکتر محمود جعفری دهقی ، استاد گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
240- دکتر افشین جعفری دهکردی ، دانشیار علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهرکرد
241- نادر جعفری راد ، دانشیار، گروه ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود، ایران
242- دکتر احمد جعفری صمیمی ، استاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران
243- پیمان جعفری طهرانی ، مربی
244- احسان جعفری فر
245- سمیر جعفری کاکاوند ، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
246- نسرین جعفری گلستان
247- محسن جعفری مذهب
248- دکتر علی جعفری مفید آبادی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
249- رضا جعفری ندوشن ، سردبیر و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
250- دکتر عباسعلی جعفری ندوشن ، دانشگاه میبد
251- محمدعلی جعفری ندوشن ، استادیار گروه اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد
252- دکتر محمدرضا جعفری نصر ، عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت
253- کاظم جعفری نعیمی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان-بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم
254- سعيد جعفری نیا
255- دکتر رضا جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه قم
256- محمد جعفری هرندی ، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی
257- دکتر اصغر جعفری ولدانی ، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
258- دکتر علی اصغر جعفری ولنی ، دانشیار دانشگاه شهید مطهری
259- حسن جعفریان ، دکتری مهندسی عمران، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
260- دکتر حمیدرضا جعفریان ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
261- دکتر رسول جعفریان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران
262- سیدمحمد جعفریان ، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی بم
263- علی جعفریان ، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران -دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران
264- محمدعلی جعفریان ، استاد ـ چینه شناسی و فسیل شناسی ،دانشگاه اصفهان
265- دکتر یاسر جعفریان ، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
266- دکتر علی جعفریان دهکردی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
267- دکتر حمید جعفریان یسار ، استادیار دانشگاه فرهنگیان
268- هانیه سادات جعفریه ، دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
269- محمدتقی جغتایی ، استاد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
270- منوچهر جفره ، سردبیر مجله علوم انسانی دانشگاه تاکستان
271- دکتر سید عبدالمجید جلائی ، استاد اقتصاد دانشگاه باهنر کرمان
272- آرمین جلال زاده ، رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان مرکز سرعین
273- آرمین جلال زاده ، هیات علمی دانشگاه آزاد
274- دکتر سید رضا جلال زاده ، دانشگاه خاتم
275- دکتر محمدرضا جلال کمالی ، Former Principal Scientist, International Maize and Wheat Improvement Centre (CIMMYT)
276- ابوطالب جلالی ، مدیر کل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
277- احمد جلالی
278- دکتر حسن جلالی
279- سپهر جلالی
280- دکتر سید مجتبی جلالی ، استادیار معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
281- دکتر سید محمد جلالی ، دانشیار، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
282- دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی ، دانشیار، دانشکده‌ی مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
283- دکتر علی اکبر جلالی ، دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
284- محمد جلالی ، عضو هیئت علمی پژوهشی دانشگاه ام ای تی
285- محمد امین جلالی
286- دکتر محمدامیر جلالی ، استادیار، گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه علامه طباطبائی
287- دکتر محمود جلالی
288- وحیدرضا جلالی
289- دکتر امیر جلالی بیدگلی ، استادیار، دانشگاه قم
290- دکتر یدالله جلالی پندری ، دانشیار، دانشگاه یزد، یزد، ایران
291- دکتر مختار جلالی جواران ، معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
292- دکتر خسرو جلالی دهکردی ، هیأت علمی ،دانشکد ه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خوراسگان)
293- دکتر علی جلالی دیزجی ، دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
294- محمدرضا جلالی سروستانی ، عضو محققان انجمن محققان جوان و باشگاه نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام
295- دکتر جلال جلالی سندی ، استاد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان
296- دکتر جمشید جلالی شیجانی ، دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
297- پروفسور حسین جلالی فر ، Shahid Bahonar University of Kerman, Iran.
298- دکتر علیرضا جلالی فراهانی ، MD, Professor, Baqiyatallah University of Medical Sciences
299- غلامرضا جلالی فراهانی ، استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی
300- دکتر فرهنگ جلالی فراهانی ، استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران
301- دکتر عمار جلالی منش ، استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
302- دکتر سید حمید جلالی نائینی ، دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
303- دکتر سیداحمدرضا جلالی نائینی ، گروه برنامه ریزی سیستم ها و علوم اقتصادی، موسسه مطالعات مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
304- محمدرضا جلالی ندوشن
305- دکتر سعید جلالی هنرمند ، دانشیار گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
306- دکتر احمد جلالیان ، استاد علوم خاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
307- دکتر حمید جلالیان ، دانشیار گروه آموزشی جغرافیای انسانی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی
308- دکتر عسکر جلالیان
309- کریم جلالیان ، معاون مدیر کل دفتر فنی و بررسی طرح های راه ها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
310- دکتر محمدحسن جلالیان ، دانشیار، گروه فرهنگ و زبان های باستانی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه تبریز، ایران
311- فخرالسادات جلالیان حسینی ، کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران
312- مهدی جلایر ، پالایشگاه نفت بندرعباس
313- دکتر محمد جلوداری ممقانی ، استاد دانشگاه علامه طباطبایی
314- فرشاد جلوه ده ، عضو فعال موسسه زیست رهپویان آرتا
315- دکتر رضا جلیل زاده ینگجه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان/ واحد اهواز
316- علیرضا جلیلفر ، استاد دانشگاه
317- دکتر احسان جلیلوند
318- جمشید جلیلوند ، مدرس دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان
319- حمید جلیلوند
320- محسن جلیلوند
321- احمد جلیلی ، رییس انجمن روانپزشکی ایران
322- بهروز جلیلی ، استاد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
323- دکتر رسول جلیلی ، دانشگاه صنعتی شریف
324- دکتر سعید جلیلی ، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس
325- دکتر سیدهدایت جلیلی ، استادیار دانشگاه خوارزمی
326- دکتر صابر جلیلی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
327- دکتر عادل جلیلی ، استاد، بخش تحقیقات گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
328- مهندس علیرضا جلیلی ، دانشگاه علوم انتظامی امین
329- دکتر مریم جلیلی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور
330- مهدی جلیلی ، استاد گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
331- حمید جلیلی راثی
332- مهندس ابوالفضل جلیلی شش بهره ، دانشجوی کارشناسی ارشد
333- دکتر علی جلیلی شیشوان
334- سمانه جلیلی صدرآباد
335- هاشم جلیلی صفریان
336- دکتر علیرضا جلیلی فر ، Shahid Chamran University of Ahvaz
337- دکتر مرتضی جلیلی قاضی زاده ، استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه صنعتی قوچان
338- دکتر ناهید جلیلی مرند ، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا
339- عزیز جلیلی هریس ، فوق لیسانس روانشناسی تربیتی
340- سجاد جلیلیان ، پژوهشگر دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
341- دکتر شهرام جلیلیان ، استاد گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز
342- پروفسور علیرضا جلیلیان ، استاد مهندسی برق سیستم‌های قدرت دانشگاه علم و صنعت
343- فرزاد جلیلیان ، استادیار،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه
344- مژگان جلیلیان ، معاون مرکز مدیریت راه های کشور
345- محمد جلینی ، دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
346- دکتر شاهرخ جم ، استاد دانشگاه صنعتی شیراز
347- دکتر مهدی جم پور ، استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی قوچان
348- دکتر زیبا جم زاد ، استاد، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
349- دکتر منصور جم زاد ، Sharif University of Technology
350- الهام جم زاده
351- مهندس محمدایمان جم نژاد ، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی زند شیراز
352- خاطره جماعت ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه
353- دکتر راضیه جماعتی اردکانی ، مربی گروه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه اردکان
354- دکتر مجید جمال امیدی
355- حمید جمال لیوانی ، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
356- فریبرز جمالزاد فلاح
357- دکتر ناصر جمالزاده ، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
358- دکتر بهدخت جمالی ، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خرد بوشهر
359- حمیدرضا جمالی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
360- سید میلاد جمالی ، عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری
361- علی اکبر جمالی ، دانشیار گروه سنجش ازدور و GIS و آبخیزداری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی
362- دکتر علی اکبر جمالی ، گروه مهندسی شیمی دانشگاه امام حسین
363- غلامرضا جمالی
364- فرید جمالی
365- دکتر یوسف جمالی ، استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تربیت مدرس
366- مسعود جمالی آشتیانی
367- هدایت اله جمالی پور ، معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، رئیس اسبق دفتر ریاست مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
368- دکتر فرید جمالی شینی ، Department of Physics, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
369- مهدی جمالی نژاد
370- ابوذر جمالی نیا
371- محسن جمالیان ، مدیر اداره نشریات علمی پژوهشی
372- محمد جمالیان ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
373- رسول جمشيدي
374- محمد جمشید نژاد ، رئیس ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
375- دکتر زهرا جمشیدزاده ، استادیار دانشکده مهـندسـی گروه:مهندسی عمران دانشگاه کاشان
376- بهاره جمشیدی
377- احسان جمشیدی ، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
378- دکتر احمدرضا جمشیدی ، مرکز تحقیقات روماتولوژی، بیمارستان شریعتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
379- امیر حسین جمشیدی ، مشاور ترویج و توسعه نوآوری‌های علمی در تولید و عرضه‌ فرآورده‌های طبیعی و غذای نوزادان سازمان غذا و دارو
380- امیرحسین جمشیدی ، عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس
381- امین رضا جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
382- دکتر امین رضا جمشیدی ، استاديار گروه مهندسي مكانيزاسيون دانشگاه آزاد اسلامي شهيد سليماني (كرمان)
383- حامد جمشیدی ، سازمان فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی
384- روح الله جمشیدی ، مدیر کل فناوری دانشگاه مذاهب اسلامی.
385- زهرا جمشیدی ، فارغ التحصیل دانشگاه یزد
386- سلیمان جمشیدی
387- سلیمان جمشیدی ، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه
388- سهیل جمشیدی ، دانشجوي كارشناسي ارشد
389- دکتر شروین جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
390- دکتر شهرام جمشیدی ، استاد، گروه بیماری های داخلی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران، ایران
391- پروفسور علی جمشیدی ، دانشگاه شیراز
392- دکتر مژده جمشیدی ، عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اصفهان
393- دکتر هاجر جمشیدی ، مربی- پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
394- مصطفی جمشیدی اوانکی ، استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه گیلان
395- مهندس محسن جمشیدی زرمهری ، کارشناس فناوری اطلاعات
396- دکتر احمد جمشیدی زنجانی ، استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
397- محمد جمشیدی مقدم ، عضو هسته پژوهشی یادگیری سیار دانشگاه علامه طباطبائی
398- دکتر محمود جمشیدیان ، استاد دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
399- دکتر همایون جمشیدیان ، استادیار
400- دکتر غلامرضا جمشیدیها ، استاد تمام/عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
401- دکتر محمود جمعه پور ، استاد گروه آموزشی برنامه ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
402- دکتر نبی جمعه زاده ، Department of Medical Bacteriology, School of Medicine, Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran
403- محمد جمنی ، استاد، موسسه TICE، تونس
404- دکتر فرهاد جمهری ، استادیار گروه روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران
405- دکتر سارا جمهوری ، دانشیار گروه آمار دانشگاه بیرجند
406- سید مهدی جمیلی
407- رزیتا جمیلی اسکویی
408- دکتر حسین جناآبادی ، استاد، رئیس دانشکده روانشناسی علوم تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
409- نسرین جناب آقا
410- دکتر سیداحمد جنابعالی جهرمی ، Professor; Department of Materials Engineering, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, Iran
411- دکتر سیداحمد جنابعلی جهرمی ، استاد تمام دانشگاه شیراز و استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، دانشکده مهندسی، گروه مواد نوین، مرودشت، ایران
412- بهروز جنت
413- دکتر الهام جنت دوست ، دانشگاه صنعتی ارومیه
414- علی جنتی ، دانش