آقای محمدمهدی ذوالفقارزاده

محمدمهدی ذوالفقارزاده استادیار دانشگاه تهران

آقای محمدمهدی ذوالفقارزاده

Mohamad mahdi Zolfagharzadeh

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدمهدی ذوالفقارزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دبیر علمیفصلنامه مطالعات مدیریت دولتی ایران