آیلین سموعی

آیلین سموعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

آیلین سموعی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آیلین سموعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی