آقای دکتر علی اصغر مولوی

دکتر علی اصغر مولوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

آقای دکتر علی اصغر مولوی

Dr. Aliasghar Molavi

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اصغر مولوی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
رئیس کنفرانس اولین همایش ملی راهبردهای سازگاری با کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار آبان 1398
رئیس کنفرانس پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی صنعت سیمان و افق پیش رو دانشگاه حکیم سبزواری، تهران - مرکز همایش های بین المللی رازی آبان 1398
رئیس کنفرانس اولین کنفرانس بین المللی موتورها و ژنراتورهای الکتریکی دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار -دانشگاه حکیم سبزواری اسفند 1398