آقای پروفسور ابراهیم کتابچی

پروفسور ابراهیم کتابچی

آقای پروفسور ابراهیم کتابچی

Prof. Ebrahim Ketabchi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای پروفسور ابراهیم کتابچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله جراحی مغز و اعصاب ایران