فرهاد خرمالی

فرهاد خرمالی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرهاد خرمالی

استاد گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی فرهاد خرمالی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار