آقای دکتر بیژن امامی پور

دکتر بیژن امامی پور معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم

آقای دکتر بیژن امامی پور

معاونت پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی بم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.