داریوش طالقانی

داریوش طالقانی رییس موسسه/دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

داریوش طالقانی

رییس موسسه/دانشیار مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی داریوش طالقانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه چغندرقند
سردبیردوفصلنامه چغندرقند