فرحناز حمدی

فرحناز حمدی دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

فرحناز حمدی

دکترا/ موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحققات آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی فرحناز حمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه چغندرقند