دکتر محمد مهدی خطیب

دکتر محمد مهدی خطیب عضو هیئت علمی

دکتر محمد مهدی خطیب

عضو هیئت علمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر محمد مهدی خطیب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه زمین ساخت