دکتر حامد صدقی

دکتر حامد صدقی أستاذ -  جامعهًْ خوارزمی

دکتر حامد صدقی

أستاذ - جامعهًْ خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر حامد صدقی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله آفاق الحضاره الاسلامیه