آقای دکتر محمد آرشی

دکتر محمد آرشی دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر محمد آرشی

Dr. Mohammad Arashi

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد آرشی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات دانشگاه صنعتی شاهرود -انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود اردیبهشت 1399