آقای دکتر حجت احسنی طهرانی

دکتر حجت احسنی طهرانی دانشگاه صنعتی شاهرود

آقای دکتر حجت احسنی طهرانی

Dr. Hojat Ahsani tehrani

دانشگاه صنعتی شاهرود

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حجت احسنی طهرانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات دانشگاه صنعتی شاهرود -انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، شاهرود-دانشگاه صنعتی شاهرود اردیبهشت 1399