دکتر رضا شافعی

دکتر رضا شافعی دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر رضا شافعی

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر رضا شافعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده