دکتر فخرالدین معروفی

دکتر فخرالدین معروفی دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر فخرالدین معروفی

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی دکتر فخرالدین معروفی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده