آقای دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد دانشیار، دانشگاه مازندران

آقای دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد

Dr. Rahim Morad Nejad

دانشیار، دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رحیم بردی آنامرادنژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری