آقای سیدمحمد رستمکلایی مطلق

سیدمحمد رستمکلایی مطلق کارشناس پژوهشی

آقای سیدمحمد رستمکلایی مطلق

Seyed mohamad Rostamkalaei

کارشناس پژوهشی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای سیدمحمد رستمکلایی مطلق در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری