آقای دکتر محمدرضا نوروزی

دکتر محمدرضا نوروزی استادیار گروه مدیریت خط مش گذاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

آقای دکتر محمدرضا نوروزی

Dr. Mohammad Reza Noruzi

استادیار گروه مدیریت خط مش گذاری دانشگاه تربیت مدرس تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا نوروزی در مجلات و ژورنالها