آذرچهر صحت

آذرچهر صحت

آذرچهر صحت

Azar chehr Sehat

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آذرچهر صحت در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه کارافن