آقای دکتر تقی قورچی

دکتر تقی قورچی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر تقی قورچی

Dr. Taghi Ghourchi

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر تقی قورچی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله پژوهش در نشخوارکنندگان