آقای دکتر محمدهادی پهلوانی

دکتر محمدهادی پهلوانی دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر محمدهادی پهلوانی

Dr. Mohammad Hadi Pahlavani

دانشیار گروه اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدهادی پهلوانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولمجله پژوهش های تولید گیاهی