آقای دکتر علی نجفی نژاد

دکتر علی نجفی نژاد Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

آقای دکتر علی نجفی نژاد

Dr. Ali Najafinezhad

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نجفی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولپژوهش های حفاظت آب و خاک

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کارآیی مدل EGEM برای برآورد فرسایش خندقی در حوزه آبخیز ایکی آغزلی استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 5
2 ارزیابی کیفی طرح های آبخیزداری به روش توصیفی همبستگی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سدبوستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
3 ارزیابی مکانی پتانسیل جمع آوری آب های سطحی در سیستم آبخیز آق امام استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 1
4 برآورد ارزش حفاظتی دریاچه شورابیل اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی شدت آبگریزی خاک و تغییرات زمانی آن پس از آتش سوزی تجویزی در مناطق جنگلی آبخیز توشن استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
6 مکان یابی مناسب سدهای کوتاه خاکی با استفاده از معیارهای حذفی و تحلیل سلسله مراتبی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کال آجی, استان گلستان) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
7 موردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین: دانشگاه بسان یک زیست بوم کارآفرینی خرد (دریافت مقاله) مجله کارآفرینی در کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
8 نقدی بر کتاب آشنایی با تاریخ تفسیر و مفسران (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب مجازی و بررسی وضعیت تجارت آن در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
2 آنالیز رگرسیونی اثرات بارش و دبی ماهانه بر روی تولید رسوب معلق (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره چای رامیان استان گلستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
3 اثر تفکیک زمانی داده های دبی و رسوب معلق بر روی منحنی سنجه بار معلق در ایستگاه هیدرومتری باغه سالیان، استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
4 ارتباط تولید رواناب با برخی خصوصیات فیزیکی خاک (مطالعه موردی:حوضه آبخیز کچیک، استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
5 ارتباط مقاومت خاک سطحی با برخی خصوصیات خاک(مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهلچای استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
6 ارزیابی اقتصادی بندهای خاکی کنترل سیل و رسوب دراراضی لسی شرق استان گلستان مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
7 ارزیابی اقتصادی تغییرکاربری اراضی و فرآیند آمایش سرزمین با استفاده ازفاکتورهای اقتصادی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
8 ارزیابی تغییرات مکانی فرسایش پذیری خاک با استفاده ازروشهای تحلیل مکانی درحوضه آبخیز کچیک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
9 ارزیابی توان توسعه اکولوژیکی و آمایشی در مناطق خشکو نیمه خشک (مطالعه موردی:آبخیز آق امام استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
10 ارزیابی خسارت زمینلغزش در حوضه آبخیز چهلچای، استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 ارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 ارزیابی روشهای مختلف برآورد بار معلق رسوب آبخیز درکش (مطالعه موردی حوزه آبخیز درکش استان خراسان شمالی) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
13 ارزیابی شاخص های سلامت آبخیز، روشی نوین برای اولویت بندی آبخیزها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
14 ارزیابی عملکردبندهای خاکی کنترل رسوب دراراضی لسی شرق استان گلستان مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
15 ارزیابی کارایی فاکتورهای اصلاحی β و FAO در اصلاح منحنی سنجه رسوب مطالعه موردی حوضه رودخانه تیره لرستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
16 ارزیابی کمی عملکرداقدامات آبخیزداری مطالعه موردی: حوضه آبخیز گلابدره - دربند (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
17 ارزیابی کیفیت شیمیایی آب در ایستگاه قزاقلی رودخانه گرگانرود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
18 ارزیابی مدلهای هیدرولوژیکی در برآورد بار معلق رسوبی جریان پایه و سیلابی در حوزه سد ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
19 ارزیابی و مقایسه روش های خوشه بندی سلسله مراتبی جهت تحلیل منطقه ای آبخیزها در حوضه دریاچه بختگان، مهارلو و رودخانه مند استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 ارزیابی و مقایسه مدل آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه آبخیز چهلچای، گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
21 ارزیابی وضعیت کیفی آب رودخانه چهل چای حوضه رودخانه گرگان رود با استفاده از شاخص کیفیت آب و استاندارد کیفیت آب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
22 استفاده های نوین از مدل های هیدرولوژیکی جهت کاهش خسارت بوسیله کاربرد در سیستم های هشدار زودهنگام سیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
23 انتخاب مناسبترین روش تعیین ضریب مانینگ با استفاده از دو روش آماری RMSE و RME (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
24 اولویت بندی و حفاظت از ابخیزهای سالم با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره در استان گلستان (مطالعه موردی: تعدادی از ابخیزهای گرگانرود و قره سو) (دریافت مقاله) همایش ملی آب، انسان و زمین
25 برآورد رطوبت خاک بااستفاده از مدل SWAT در حوضه آبخیز زیارت (استان گلستان) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
26 برآورد فرسایش و رسوب به کمک دو مدل MPSIAC و EPM برای حوزه های فاقد ایستگاه؛ مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجق، استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
27 برآوردفرسایش و رسوب به کمک دومدل MPSIAC و EPM برای حوزه های فاقد ایستگاه مطالعه موردی حوزه آبخیز قویجق استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
28 بررسی اثر افت آب زیر زمینی بر ایجاد خندق در دشت نیریز فارس (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
29 بررسی اثر عملیات تراسبندی بر برخی از خصوصیات خاک مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
30 بررسی احداث سازه های اصلاحی برروی زمان تمرکز(مطالعه موردی :حوزه آبخیز رودبار-قشلاق ،استان گلستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
31 بررسی پارامتر های رطوبتی خاک در ایجاد لغزش های کم عمق در زیر حوضه تول بنه (زیارت گرگان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
32 بررسی تغییرات تولید و ذیتوده گیاهی به کمک مدل SWAT (مطالعه موردی حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم
33 بررسی درجه سختی و میزان فرسایشپذیری ذاتی واحدهای زمینشناسی درحوضه سد کمالصالح استان مرکزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
34 بررسی رابطه کاربری، پوشش و معیارهای سیمای سرزمین با کیفیت آب های سطحی حوضه های قره سو و گرگانرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
35 بررسی روابط دبی جریان و دبی رسوب(مطالعه موردی: حوزه آبخیز قره سو استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
36 بررسی سیلخیزی حوزه آبخیز تولبنه از نظر جریان واریزهای، با استفاده از آزمایشهای مکانیک خاک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت سیلاب
37 بررسی عملکرد سازه رسوبگیر نوکنده استان گلستان در کنترل سیلاب با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
38 بررسی عوامل موثردرتولید رسوب برخی ازحوضه های استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
39 بررسی مدل فرسایش خندقی موقتی در حوزه آبخیز ایکلیآغزلی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
40 بررسی نقش منابع آلوده کننده در تشدید بحران آب مطالعه موردی؛حوضه آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
41 بررسی ویژگیهای بهرهبرداران پذیرنده و غیرپذیرنده عملیات حفاظت خاک (تراسبندی) حوزه آبخیز چمانی استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
42 به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی و معادله اسکیدمور در تعیین حد ‌مجاز فرسایش خاک برای برنامه‌ریزی اقدامات حفاظت خاک درآبخیز چهل‌چای_ استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
43 پایش و ارزیابی پروژه های منابع طبیعی با استفاده ازلوگ فریم منطقی مطالعه موردی: حوزه آبخیز چهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
44 پهنهبندی خطر زمینلغزش توسط روش آماری رگرسیون چندمتغیره گام به گام درحوضه چهلچای، استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ فضای جغرافیایی، رویکرد آمایشی و مدیریت محیط
45 تأثیر احداث سد بر روند تغییرات بار رسوبی در رودخانه گرگانرود، استان گلستان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 تجزیه و تحلیل منطقه ای کلرو سدیم کیفیت آب حوضه آبخیز گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
47 تجزیه و تحلیل منطقه ای هدایت الکتریکی و مجموعه مواد محلول کیفیت آب حوضه آبخیز گردگانرد استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
48 تحلیل تغییرات بلندمدت دبی جریان ورسوب دربرخی ازایستگاه های هیدرومتری استان گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
49 تحلیل روند تغییرات بلند مدت بارندگی و دبی حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
50 تحلیل منطقه ای آبخیزها با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی-فنی در برخی از حوضه های رودخانه ای استان فارس (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
51 تعیین اثر شیب دامنه و شدت بارش در مقدار فرسایش خاک با استفاده از بارانساز میدانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
52 تعیین اثر شیب دامنه، تداوم باران و بافت خاک در مقدار فرسایش خاک با استفاده از باران ساز مدل FEL3 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
53 تعیین عرصه های مستعدجمع اوری باران درآبخیزآق امام استان گلستان با استفاده ازGIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
54 تعیین مقاطع حساس به فرسایش کناری به کمک مدل HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
55 چارچوبی برای تحلیل و ارزشیابی حکمرانی ریسک سیل در کشور با رویکرد سیستمی و شاخص-محور (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
56 حجم تلفات ناشی از فرسایش خندقی موقتی در اراضی زراعی حوزه آبخیز ایکلیآغزلی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
57 خشکسالی و اثرات آن در منطقه سیستان (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
58 درس هایی از دانش سنتی تقسیم و توزیع آب رودخانه زاینده رود اصفهان وتحولات تاریخی آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
59 رابطه بین عامل فرسایش پذیری K و برخی عوامل فیزیکی خاک در خاک های لسی استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
60 زمین لغزش های کم عمق واثرات زیست محیطی آن در حوضه زیارت گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
61 شبیه سازی فرسایش و رسوب در حوضه آبخیز زیارت با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
62 شبیهسازی بیلانآبی در مقیاس حوزه آبخیز با استفاده از مدل هیدرولوژیکی- توزیعی و GIS (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
63 شبیهسازی توزیعی- مکانی سیل با مدل هیدرولوژیکی WetSpaدر حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
64 ضرورت طراحی چارچوب کاری برای پروژه های منابع طبیعی به منظور تحقق توسعه پایدارمطالعه موردی حوزه آبخیزچهل چای استان گلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
65 کاربرد روش آنالیز ناحیهای در برآورد رسوب معلق سالانه(مطالعه موردی: حوضه سد کمالصالح استان مرکزی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
66 کاربرد منطق فازی در پهنه بندی خطر زمین لغزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
67 مدیریت زمین لغزش در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
68 مروری بر سیاست ها و عملکرد ابخیزداری در ایران 1373-1348 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرسایش و رسوب
69 مروری بر سیستم های هشدار سیل (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
70 معناشناسی «جمال» و «جمل» در قرآن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی
71 مقایسه روشهای شبکه عصبی منحنی سنجه رسوب و مدل سری زمانی تابع انتقال دربرآورد رسوب معلق مطالعه موردی درسه ایستگاه منتخب رودخانه گاماسیاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
72 مقایسه طرح جامع منابع آب ایران با اصول بین المللی مدیریت جامع منابع آب (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
73 مقایسه منحنیهای سنجهرسوب معلق فصلی و بار معلق ماهانه در تعدادی ازرودخانههای استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب
74 مکان یابی سد زیرزمینی به کمک GIS در آبخیز بفره سبزوار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
75 منحنی های پشتیبان زمانی منحنی سنجه رسوب درمطالعه رسوب معلق مطالعه موردی درسه ایستگاه منتخب رودهای گاماسیاب کاسگان وگرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
76 واکاوی معنای «مخلصین» در آیات قرآنی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی واژه پژوهی در علوم اسلامی