آقای دکتر علی نجفی نژاد

دکتر علی نجفی نژاد Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

آقای دکتر علی نجفی نژاد

Dr. Ali Najafinezhad

Associate Professor, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی نجفی نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولپژوهش های حفاظت آب و خاک