آقای دکتر سید حسین منصوری

دکتر سید حسین منصوری استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر سید حسین منصوری

Dr. Seyed Hossein Mansouri

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید حسین منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه تحقیقات موتور