آقای دکتر سعید خدابخش

دکتر سعید خدابخش دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

آقای دکتر سعید خدابخش

Dr. Saeed Khodabakhsh

دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سعید خدابخش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی