آقای حمید مهماندوست

حمید مهماندوست کارشناس مسئول آموزش و پژوهش پردیسهای استان

آقای حمید مهماندوست

Hamid Mehmandoost

کارشناس مسئول آموزش و پژوهش پردیسهای استان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمید مهماندوست در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهفصلنامه پژوهش در آموزش شیمی