آقای دکتر اسداله تیموری یانسری

دکتر اسداله تیموری یانسری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

آقای دکتر اسداله تیموری یانسری

Dr. Asdolah Teymori

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.