آقای دکتر رضا نوروز ولاشدی

دکتر رضا نوروز ولاشدی مدیر گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

آقای دکتر رضا نوروز ولاشدی

Dr. Reza Nourozi

مدیر گروه مهندسی آب- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر رضا نوروز ولاشدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری خرداد 1399