اسحق شیرین کام

اسحق شیرین کام

اسحق شیرین کام

Eshagh Shirinkam

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی اسحق شیرین کام در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازفصلنامه اندیشه مکران
مدیر مسئولفصلنامه اندیشه مکران