آقای دکتر محمدرضا ایزدپناه

دکتر محمدرضا ایزدپناه دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر محمدرضا ایزدپناه

Dr. Mohammadreza Izadpanah

دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.