خانم سمانه موحدی

سمانه موحدی روابط بین الملل

خانم سمانه موحدی

Samaneh Movahadi

روابط بین الملل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم سمانه موحدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه دولت پژوهی