آقای دکتر سید ابراهیم سیفتی

دکتر سید ابراهیم سیفتی عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

آقای دکتر سید ابراهیم سیفتی

Dr. Seyed Ebrahim Seifati

عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید ابراهیم سیفتی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر کنفرانس پنجمین همایش ملی کاربرد فناوری هسته‌ای در کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد آبان 1398