آقای دکتر محمدرضا خواجه امینیان

دکتر محمدرضا خواجه امینیان استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد

آقای دکتر محمدرضا خواجه امینیان

Dr. Mohmadreza Khaje Aminiani

استادیار گروه سلامت در بلایا، دانشگاه شهید صدوقی یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا خواجه امینیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا