سیامک ره پیک

سیامک ره پیک استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

سیامک ره پیک

Siamak Rahpeyk

استاد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری و عضو پژوهشکده شورای نگهبان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی سیامک ره پیک در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه دانش حقوق عمومی