دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی

دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی

دکتر سیدمصطفی اختراعی طوسی

Dr. Seyyed Mostafa Ekhteraee Tousi

مدیر تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.